aktualizováno: 23.03.2020 13:22:17 

STRÁNKY DĚTSKÉHO DOMOVA NECHANICE

PRÁZDNINOVÉ A VÍKENDOVÉ POBYTY DĚTÍ

Vítejte na stránce detskydomov-skolnijidelna-nechanice.wbs.cz v sekci PRÁZDNINOVÉ A VÍKENDOVÉ POBYTY DĚTÍ


 

Prázdninové a víkendové pobyty mimo zařízení

 

Dle § 26 odst. 1 písm. e)  Zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů má zákonný zástupce právo písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte podle§ 23 odst. 1 písm. a) Zákona č. 109/2002 Sb.
Je důležité podat svoji žádost včas – nejméně 10 dní před počátkem plánovaného pobytu, protože žádost musí být  ještě postoupena ke schválení  příslušným OSPOD.

Dle § 23 odst. 1 písm. a) Zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů je ředitel zařízení oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí povolit dítěti za podmínek stanovených v § 30 zákona č.359/1999 Sb. v pozdějším znění pobyt mimo zařízení.

 Podmínky:

 

Ø  Ředitel zařízení po předchozím písemném souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, povolí pobyt u rodičů, popřípadě u jiných fyzických osob, a to nejvýše v rozsahu 14 kalendářních dnů při prvním pobytu u těchto osob,. Tato doba může být prodloužena na základě písemného souhlasu obecního úřadu  obce s rozšířenou působností

Ø  Dítě lze předat pouze osobě uvedené na souhlasu obecního úřadu  obce s rozšířenou působností nebo osobě s plnou mocí a to po vyplnění „protokolu“.

Ø  Dle § 23 odst. 1 písm. h) Zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů je ředitel zařízení oprávněn povolit dětem starším 15ti let cestovat do místa pobytu bez dozoru. Předpokladem je úzká spolupráce a podepsání protokolu o převzetí.

Ø  Dle § 26 odst. 2 písm. b) Zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  mají zákonní zástupci povinnost zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let, popřípadě požádat písemně v této věci o jiný postup.

Ø  Dle § 23 odst. 1 písm. d) Zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů   má ředitel zařízení právo pobyt zrušit -  jestliže se dítě řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-li ke změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení povolen.

Ø  Odjezd dětí ze zařízení - první den termínu uvedeného na souhlasu s pobytem je možný až po skončení vyučování.

Ø  Návrat dětí je stanoven na poslední den termínu uvedeného na souhlasu s pobytem do 19,00 hodin.

Ø 

Události, které znemožňují návrat dítěte do dětského domova, jsou odpovědné osoby povinny telefonicky oznámit na telefonní číslo: +420 724 384 264.

Dojde-li v průběhu pobytu u osob odpovědných za výchovu k útěku dítěte, osoba odpovědná za výchovu je povinna tuto skutečnost neprodleně ohlásit Policii ČR.

 

 

Nechanice 1. února 2018                                                                              PhDr. Luboš Holeček

                                                                                                                                   ředitel DD a ŠJ                             

 


TOPlist