aktualizováno: 23.03.2020 13:22:17 

STRÁNKY DĚTSKÉHO DOMOVA NECHANICE

ÚŘEDNÍ DESKA

Vítejte na stránce detskydomov-skolnijidelna-nechanice.wbs.cz v sekci ÚŘEDNÍ DESKA

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

V této sekci najdete: Vnitřní řád

                                                ŠVP

                                    ORGANIZAČNÍ ŘÁD

                                                 

 

 

Dětský domov a školní jídelna

  NECHANICE

           

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD

 

 

 

OBSAH:

            STATUT ZAŘÍZENÍ                                                                                                     3

 1. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ                                                          7

               

 1. POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ, PŘEMISŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ DÍTĚTE                      9

 

 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ                                            12

 

 1. ORGANIZACE PÉČE O DĚTI V ZAŘÍZENÍ                                                                   14

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ, ŘEDITELE…..                                                              19

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝCHOVU                                36

 

 1. ÚHRADA NÁKLADŮ ZA PÉČI, PODÁVÁNÍ INFORMACÍ, VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ  37

 

 1. BOZP, POSTUPY PŘI ÚRAZECH A KRIZOVÝCH SITUACÍCH, ZDRAV PÉČE               41

 

 

 1.  VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ                                                            49

 

SEZNAM PŘÍLOH                                                                                                      50                                                                  

 

 

 

 

Statut Dětského domova a školní jídelny / dále jen Dětský domov nebo DD / Nechanice

 

 

     Dětský domov a školní jídelna rodinného typu v Nechanicích byl zřízen jako příspěvková organizace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dnem 1. 1. 1995 dle § 12, odst. 3 písm. f/ zákona č.564/1990 Sb. Od 1. 9. 1995 je dle § 2 odst. 7 a odst. 11 vyhlášky MŠMT ČR č.399/1991 Sb. součástí Speciální mateřská škola, dodatkem č. 2 MŠMT ČR č. j. 12 610/99-21 ze dne 26. 1. 1999, s účinností od 1. 3. 1999, se doplňuje jako součást organizace školní jídelna.

 

 

     Na základě ustanovení zákona č.129/2000 Sb. a § 2 zákona č.159/2000 Sb. se zřizovatelem od 1. 4. 2001 stává Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Zřizovací listina č.580/22-HK/2001 ze dne 14. 6. 2001.

 

 

Na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., ustanovení § 181 zákona č.561/2004 Sb., ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., dle Usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 9/493/2005 ze dne 8. prosince 2005 a zřizovací listiny ze dne 8. prosince 2005 č. 24060/SM/2005 je dětský domov a školní jídelna s účinností od 1. 1. 2006 příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje a jeho název je:

 

 

Dětský domov a školní jídelna Nechanice, Hrádecká 267

 

 

Právní postavení

Název organizace:                  Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267

Právní forma:                          příspěvková organizace Královéhradeckého kraje

Sídlo organizace:                    Hrádecká 267, 503 15 Nechanice                          

IČ:                                           62 690 540

 

Zřizovatel :                              Královéhradecký kraj

Sídlo :                                      Pivovarské nám. 1245

                                               500 03 Hradec Králové

IČ :                                          70 889 546

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245

 

 

 

Č. j.: 14685/SM/2009                                                  V Hradci Králové dne 10. září 2009

 

 

ZŘIZOVACÍ LISTINA

 

 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje s účinností od 1O. září 2009 vydává na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto zřizovací listinu příspěvkové organizace kraje v souladu s usnesením ZK/8/436/2009:

 

 

 

 

Čl. 1

Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

 

 

Název:  Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267

Sídlo: 503 15 Nechanice, Hrádecká 267

IČ: 62 690 540

Právní forma: příspěvková organizace (dále jen "organizace")

 

 

Zřizovatel:   Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,

IČ:70889546, DIČ:CZ70889546

 

 

Čl. 2

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

 

 

Základní účel:

Organizace vykonává činnost dětského domova a školní jídelny.

 

Předmět hlavní činnosti:

 1. Pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména

úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.

 

 1. Zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování.

 

 1. Uskutečňuje školní stravování dětí v době jejich pobytu ve školském zařízení.

 

 1. Zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.

 

 

Čl. 3

Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem organizace

 

 1. Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace (dále jen "ředitel"), kterého jmenuje Rada Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel organizace se ujímá funkce dnem uvedeným ve jmenovací listině.

 

 

 1. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn zastupovat organizaci navenek, jednat jejím jménem ve všech věcech týkajících se činnosti organizace v souladu se zřizovací listinou, a to tak, že k názvu organizace připojí vlastnoruční podpis. Plní veškeré úkoly vyplývající z práv a povinností zaměstnavatele v souladu se zákoníkem práce a souvisejícími předpisy.

 

 1. Ředitel rozhoduje o vytvoření vnitřní struktury organizace, řízení a pracovním zařazení zaměstnanců, vydává organizační, provozní a pracovní řád a další vnitřní předpisy organizace. Odpovídá za to, že při činnosti organizace budou dodržovány veškeré zákony, právní předpisy vydané na základě zmocnění uvedených v těchto zákonech, vyhlášky, nařízení, pokyny zřizovatele, především příslušné směrnice zřizovatele vydané v souladu se zákonem o krajích, popř. na základě dalších právních předpisů upravujících činnosti organizace.

 

 1. Ředitel jmenuje svého zástupce, který v době nepřítomnosti ředitele jedná za organizaci v rozsahu svého zmocnění a oprávnění, pokud není organizačním řádem organizace stanoveno jinak.

 

 1. Zřizovatel kontroluje dodržování úkolů, které vyplývají příspěvkové organizaci z čl. 3 odst. 3 této zřizovací listiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny č. j. 14685/SM/2009

Na základě ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení ZK/14/994/201O Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 17. června 201 O, vydává Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje tento dodatek zřizovací listiny.

 

Zřizovací  listina:  č. j.  14685/SM/2009         příspěvkové  organizace  s názvem,

 

Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267,

 

 

se mění takto:

 

I.

 

V čl. 8 odstavec třetí zní:

"Zřizovatel uděluje souhlas k tomu, aby organizace mohla na základě příslušného oprávnění,

pokud je zvláštním předpisem požadováno, vykonávat tyto činnosti:

 

 1. Hostinská činnost
 2. Výroba elektřiny"

 

 

 

 

ll.

 

Tento dodatek zřizovací listiny nabývá platnosti dnem schválení v Zastupitelstvu

Královéhradeckého kraje s účinností ode dne 17. června 201O.

 

 

 

ad I. / 1.                      Hostinská činnost

ad II. / 2.                     Výroba elektřiny -   aktivní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 1

 

Charakteristika a struktura zařízení 

 

1.1. Název, adresa, telefonní číslo:

Dětský domov a školní jídelna, Hrádecká 267, 503 15 Nechanice 

Telefon:  495441213 – ústředna

                 495442013 – ředitel a FAX 

 

1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění 

 

Školské zařízení tvoří dětský domov, jeho součásti je školní jídelna. 

 

1.3 Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkoly 

 

1.3.1. Dětský domov 

Posláním je podporovat a doplňovat činnost školy, dbát o všestranný rozvoj dětí s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování v době mimo vyučování podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Umožňuje dětem kvalitní přípravu na vyučování. Dále zajišťuje dětem aktivní odpočinek, sportovní a tělovýchovnou činnost, organizuje zájmovou činnost podle potřeb a přání dětí. Protože DD nahrazuje dětem výchovu v běžné rodině, je zvláštní důraz kladen na citovou složku výchovy a na výchovu k rodičovství. Dokonalý odpočinek zabezpečuje domov kvalitním ubytováním, které odpovídá hygienickým požadavkům.

Úkolem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě /do 18 let/, příp. zletilé do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Stěžejním úkolem DD je připravit děti na vstup do života po ukončení přípravy na budoucí povolání tak, aby byly schopny se do něj bez větších problémů začlenit, stejně jako v případě návratu do rodiny nebo náhradní rodinné péče.

 

1.3.2. Jídelna 

 

Dle rozhodnutí MŠMT ČR z 1. 3. 1999 o zařazení do sítě škol je součástí DD školní jídelna s kapacitou 80 jídel. Podmínky provozu kuchyně a jídelny dle hygienických požadavků a norem jsou řešeny v souladu s vyhláškou MZd. Č.107/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravování služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných – viz Příloha provozního řádu DD Nechanice. 

Provoz jednotlivých součástí je řešen provozním řádem dětského domova příloha č. 1

a provozním řádem školní jídelny – příloha č. 2

 

1.4. Personální zabezpečení  

 

     O děti umístěné v zařízení pečuje 29 zaměstnanců, z toho 18 pedagogických,

 • příloha č. 3 „Seznam zaměstnanců“ 

 

Organizační členění znázorňuje organizační schéma

 

 

Vymezení pojmu pedagogický a nepedagogický pracovník je uvedeno v Organizačním řádu DD Nechanice – příloha č. 4 „Organizační řád DD Nechanice“.  

 

 

 

1.4.1. Vymezení odpovědnosti pracovníků zařízení  

 

     Provoz i pedagogický úsek řídí ředitel. Domov je členěn do třech organizačních útvarů: 

1/ Pedagogický – je přímo řízen vedoucím vychovatelem. Ředitel řídí tento útvar

     jeho prostřednictvím.

2/ Ekonomicko -  správní – je přímo řízen hospodářkou a ředitel řídí tento útvar

    jejím prostřednictvím  

3/ Jídelna – je přímo řízena vedoucí stravování, ředitel řídí tento útvar jejím

   prostřednictvím.  

 

Zástupce ředitele – tuto funkci vykonává vedoucí vychovatel, zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu a dále plní úkoly dle své pracovní náplně. 

1.5. Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 

 

 Z důvodu následného bezproblémového zapojení do „všedního“ života je nezbytné udržovat kontakt s blízkou i vzdálenou rodinou dítěte. Pochopitelně za předpokladu, že rodičům nebyla zrušena nebo omezena rodičovská odpovědnost a dítě má zájem o další styky s rodinou.

Pro tuto činnost je v dětském domově zaměstnána sociální pracovnice. Její pracovní náplní je zajišťovat veškerou agendu spojenou s pobytem dětí v zařízení. Udržuje písemný, telefonický i osobní kontakt. Její práce je schvalována a kontrolována ředitelem zařízení.

Ředitel může povolit dětem pobyt v rodině v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V případech, kdy je to v zájmu dítěte, může ředitel povolit pobyt u rodičů i v jiném termínu, pokud tento nenaruší školní docházku nebo přípravu na budoucí povolání. Pokud je dítě v zařízení umístěno na základě předběžného opatření soudu, nepovolují se pobyty v prostředí, odkud bylo dítě odejmuto. Případné návštěvy se pak řeší naprosto individuálně a vždy na základě dohody s příslušnými sociálními pracovníky městských úřadů.

O převzetí dítěte na krátkodobý pobyt sepíše vychovatel nebo sociální pracovnice se zákonným zástupcem zápis, v němž bude uvedeno datum odjezdu, příjezdu, vydané ošacení a vybavení, léky dítěte, závazek, že bude o dítě řádně pečováno po stránce sociální i výchovné a závazek o včasném návratu. Současně bude na protokolu uveden zdravotní stav dítěte příp. i dávkování léků. Záznam o pobytu dítěte mimo zařízení se objeví v protokole o službě na výchovné skupině a v osobní dokumentaci dítěte včetně všech důležitých okolností týkajících se pobytu.

Dovolenka se dítěti doporučuje jen na základě kladného vyjádření dítěte. O reakcích dítěte na odjezd, pobyt i návrat z „dovolenky“ vede vychovatel podrobnou zprávu v denní evidenci.

 

 

   

 Článek 2

 

Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí 

 

2. 1. přijetí dítěte:

 

Do DD umisťuje děti od 1. 1. 2014 pouze soud dle § 971 odst. 4 Nového občanského zákoníku v platném znění, který zní: „Soud v rozhodnutí, kterým nařizuje ústavní výchovu, označí zařízení, do kterého má být dítě umístěno. Přitom přihlédne k zájmům dítěte a k vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Soud dbá na umístění dítěte co nejblíže bydlišti rodičů nebo jiných osob dítěti blízkých. To platí i tehdy, rozhoduje-li soud o přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“

 

Přemístění dítěte se dále řídí i § 28 zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění: „Po právní moci rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy obecní úřad obce s rozšířenou působností sjedná dobu a místo přijetí dítěte do příslušného zařízení pro výkon ústavní výchovy, které je označeno v rozhodnutí soudu; přitom vyzve rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, aby dítě ve stanoveném termínu předali určenému zařízení, popřípadě s jejich souhlasem může zabezpečit umístění sám. Je-li po právní moci rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nezbytné přemístit dítě ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, sjedná obecní úřad obce s rozšířenou působností dobu přijetí dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy, které je označeno v rozhodnutí soudu. Převoz dítěte zabezpečí příslušné zařízení pro výkon ústavní výchovy ve spolupráci se zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve kterém se dítě nachází. Nepodrobí-li se rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte rozhodnutí soudu, podá obecní úřad obce s rozšířenou působností soudu návrh na výkon rozhodnutí.“

 

 Při přijetí dítěte musí být předloženo (dle §5, odst. 5 a odst. 11 zákona č. 109/2002 Sb. v platném znění):

 

 • pravomocné rozhodnutí soudu nebo předběžné opatření soudu,
 • osobní list,
 • rodný list,
 • občanský průkaz nebo v případě cizinců cestovní pas,
 • poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky,
 • průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do domova,
 • komplexní diagnostická zpráva s návrhem specifických výchovných a vzdělávacích potřeb.

 

Tuto dokumentaci přebírá odpovědný pracovník (sociální pracovnice, popř. vedení DD nebo pověření pedagogičtí pracovníci).

Po převzetí dítěte provádí sociální pracovnice s dítětem vstupní pohovor, následně jej seznámí s Vnitřním řádem, se základními pravidly a postupy v našem zařízení ředitel. Poté si dítě přebírá jeho skupinový vychovatel, který jej seznámí s celkovým chodem jeho rodinné skupiny. Vybaví jej ošacením a dalšími věcmi. Dítě poučí o bezpečnosti a chování v našem zařízení. Skupinový vychovatel založí ve své dokumentaci dítěti tzv. Adaptační záznam a osobní list, kde zpravidla vychází z komplexní zprávy DDÚ a z osobního plánu rozvoje osobnosti dítěte. Na základě těchto skutečností si stanoví pro dítě konkrétní výchovné a vzdělávací cíle na příští období jeho pobytu u nás. Průběh těchto cílů je sledován a doplňován průběžně, zpravidla měsíčně, na jednotlivých poradách vychovatelů, kde probíhá případová práce o jednotlivých dětech.

 

 

2. 1. 1. Přemístění dítěte:

 

Do jiného zařízení přemisťuje děti rovněž od 1. 1. 2014 pouze soud dle § 971 odst. 4 Nového občanského zákoníku v platném znění.

 

O propuštění dítěte do péče osoby odpovědné za výchovu rozhoduje ředitel DD, a to v případě ukončení pobytu dítěte v zařízení dle §24 odst. 5 zákona 109/2002 Sb. v platném znění:

 • jestliže soud zrušil ústavní výchovu nebo ochrannou výchovu nebo jestliže uplynula stanovená doba trvání ústavní výchovy, s výjimkou případu, kdy ke dni uplynutí této doby není skončeno řízení soudu o prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy
 • dosáhne-li zletilosti a v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání,
 • dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova, pokud v zařízení dobrovolně setrvá do ukončení přípravy na povolání,
 • jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní moci,
 • po uplynutí doby trvání předběžného opatření nebo po jeho zrušení soudem

 

 

V případě přechodného ubytování dítěte mimo zařízení dle §23 odst. 1 písm. a) a c) rozhoduje ředitel DD. Jedná-li se o pobyt dítěte u osob odpovědných za výchovu dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona 109/2002 Sb. v platném znění, pak jsou sepsány podmínky tohoto pobytu, způsob kontroly plnění včetně možnosti zrušení tohoto pobytu, nejsou-li stanovené podmínky plněny.

Ředitel DD je oprávněn dle § 23 odst. 1 písm. d) zákona tento pobyt ve správním řízení zrušit.

 

V případě propuštění dítěte na víkendový či prázdninový pobyt k  osobě odpovědné za výchovu rozhoduje ředitel DD dle §23 odst. 1 písm. a) pouze po předchozí písemné žádosti osoby odpovědné za výchovu dítěte a písemném souhlasu OSPOD příslušného dle trvalého pobytu dítěte. Ředitel zařízení v oblasti státní správy rozhoduje i o zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo c).

 

Do zařízení se nepřijímají děti

a) které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a podle stanoviska lékaře vyžadují odbornou zdravotní péči, kterou jim nelze poskytnout v rámci pobytu v zařízení, nebo

b) s psychiatrickým onemocněním: schizofrenie, bipolární porucha, těžké depresivní a úzkostné stavy vyžadující psychiatrickou léčbu.

 

 

2.1.2. jednorázový příspěvek při odchodu

 

Dětem, které po dosažení zletilosti odcházejí ze zařízení, se podle skutečné potřeby v době propuštění a podle hledisek stanovených vnitřním řádem poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše 25.000,- Kč. Tato částka může být dle uvážení vedení DD a přání dítěte rozdělena na hmotnou část výbavy – nezapočítává se osobní ošacení a obutí a finanční část výbavy, která poslouží k překlenutí krizového období do první mzdy. Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany poskytuje poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce. Následující 2 roky po opuštění zařízení je dítěti – pokud má zájem – zajišťována pomoc při řešení tíživých životních situací.

 

Podrobně řešeno v 5.2.3 věcná pomoc

 

 

Článek 3

 

Dětský domov rodinného typu zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči mládeži s normálním duševním vývojem, která ze závažných důvodů nemůže být vychovávaná ve vlastní rodině a nemůže být osvojena nebo umístěna v jiné formě náhradní rodinné péče. DD pečuje zpravidla o děti od 3 do 18 let, pokud soud na základě žádosti prodlouží ústavní výchovu, pak do 19 let. Plné přímé zaopatření může zařízení poskytnout i zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízení.

Příloha č. 5 – seznam dětí

 

 

Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení 

 

3.1. Organizace výchovných činnosti 

 

Diagnostický ústav zajišťuje podle potřeby, nejméně však 2 x v kalendářním roce, činnost odborného pracovníka DDÚ v zařízeních ve svém územním obvodu za účelem metodického vedení, koordinace a ověřování účelnosti postupů a výsledků výchovné péče. 

 

 Výchova a život dětí v domově vychází z pedagogických, hygienických, kulturně společenských a morálních zásad a je řízena denním režimem, uzpůsobeným individuálně jednak pro věkově rozdílné skupiny dětí, jednak pro víkendový provoz, který je závazný pro všechny děti i zaměstnance DD.  

 

Výchovné činnosti probíhají dle již zmíněného Organizačního řádu DD /viz příloha č.4/, ale hlavně dle ŠVP – příloha č. 7 a Ročního plánu výchovně vzdělávací činnosti /příloha č. 6/

 

 

Zmíněný plán předkládá na první pracovní poradě ředitel pedagogickým pracovníkům, kteří ho rozpracovávají do týdenních plánů a konkrétních denních programů skupiny. Plnění jednotlivých programů je zaznamenáno v protokolu o službě skupiny.

 

 

3.2. Organizace vzdělávání dětí

 

Do zařízení jsou umísťovány děti ve věku od 3 do 18 let, z toho důvodu je jim třeba zajistit odpovídající stupeň a druh školy. MŠ navštěvují děti přímo ve městě Nechanice. Základní školu 1. -9. třídu navštěvují děti rovněž v Nechanicích, na základě vyšetření PPP nebo SPC navštěvují speciální třídy také v ZŠ Nechanice. Výběr střední školy a příprava na budoucí povolání se přizpůsobuje individualitě dítěte.

Příloha č. 8 seznam dětí na školách

 

3.3. Organizace zájmových činností

 

 

3.3.1. Zájmové útvary v DD

 

Každý z pedagogických zaměstnanců nabízí dětem dle jejich zájmu volnočasovou aktivitu, která je organizována dle možností zařízení. Vytváří se tím široká nabídka zájmových útvarů. Integrace dětí z DD mezi ostatní vrstevníky v Nechanicích je realizována v hasičském a rybářském kroužku a ve spolupráci s místním Sokolem navštěvují děti též sportovní kroužky dle vlastního výběru.

Dle výběru dětí je nabídka z vlastních zdrojů:

– pěvecký kroužek

– gastronomický kroužek

– zdravotně tělovýchovný kroužek

– pohybový /kolektivní hry/ kroužek

– sportovně střelecký kroužek,

– informatika/ PC / kroužek

– dramatický kroužek

– rukodělný /výtvarný/ kroužek

– zdravotnický kroužek, logopedie

-  od listopadu 2016 cyklokroužek – kola zakoupena z přímých nákladů (PD 542/12/2016)

 

V průběhu každého školního roku se může nabídka kroužků měnit na základě zájmu dětí.

 

3.3.2. Osobní volno 

 

Osobní volno pro relaxaci dětí řeší vychovatel. V době osobního volna provádějí činnosti dle vlastních zájmů. O nejvhodnější době pro osobní volno rozhoduje vychovatel a to zcela individuálně.

 

3.4. Systém prevence sociálně patologických jevů

 

 • Systémem prevence rizikového chování (dříve sociálně patologických jevů) se podrobně zabývá Minimální preventivní program (dále jen „MPP“) zařízení.
 • Osoba pověřená realizací prevence v této oblasti je: ředitel - metodik prevence.

 

Ředitel zařízení zpracovává MPP /příloha č. 9 /. Plán má napomoci zejména výchově dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Na plnění jednotlivých plánovaných akcí se podílejí všichni zaměstnanci zařízení. Cílem je osvojení základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona. Cílem je zejména primární prevence patologických jevu v chování. Zejména je nutno se zaměřit na ovlivnění disharmonického vývoje osobnosti dětí.

 • Všichni uvedení pracovníci se během činností s dětmi v rámci systému prevence rizikového chování zaměřují na vzdělávací činnost, sledování a rozbor s následnými možnými opatřeními zejména v oblasti pravidelného kouření cigaret, zneužívání marihuany, alkoholu a jiných drog, záškoláctví, hrubého chování, agresivity a šikanování.
 • Příslušní pracovníci v oblasti prevence využívají zejména formy:
  1. výchovně vzdělávací činnosti v jednotlivých oblastech dle plánu VČ,
  2. besed či případných komponovaných pořadů,
  3. víkendových pobytů a prázdninových rekreací,
  4. volnočasových aktivit.
 • V rámci realizace forem MPP lze využívat i externí spolupráce zejména s:
 1. dorostovým lékařem (průběžná péče, přednášky, besedy),
 2. Policií ČR (oznámení a následná šetření, přednášky, besedy),
 3. PPP OK (odborná vyšetření, poradenská péče, spolupráce s okresním metodikem prevence rizikového chování),
 4. krajským školním koordinátorem prevence,
 5. orgány sociálně právní ochrany dětí (spolupráce se sociálními pracovnicemi a kurátory pro mládež),
 6. dětským psychiatrem a klinickým psychologem (odborná vyšetření),
 7. zákonnými zástupci.
 • Každý ze zaměstnanců, který má důvodné podezření nebo zjistí výskyt rizikového chování u dětí a nezaopatřených osob v zařízení, je povinen o nich bezodkladně informovat ředitele zařízení. Postup zaměstnanců při prokazatelném zjištěném výskytu rizikového chování upravují MPP a zejména Interní metodické pokyny pro úspěšné zvládnutí krizových a mimořádných situací.

 

 

Článek 4

 

Organizace péče o děti v zařízení

 

 

4.1. Zařazení dětí do rodinných skupin

 

Děti v domově se dělí do šesti rodinných skupin v počtu nejvýše 8 dětí v jedné skupině, zpravidla různého věku a pohlaví. Do skupin se zařazují se zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby. Sourozenci se zařazují do jedné skupiny, výjimečně je možné je zařadit do různých skupin, zejména z výchovných, vzdělávacích nebo zdravotních důvodů. O každou rodinnou skupinu pečují dva pedagogičtí pracovníci. Tito se střídají podle rozpisu služeb. Při příchodu do zařízení je pozornost věnována primární adaptační fázi /asi 3 měsíce od příchodu/, která probíhá na základě zpracovaného adaptačního programu - /příloha č.10/. Po vstupním pohovoru ředitele následují jednání se sociální pracovnicí, vedoucím vychovatelem a vychovatelem skupiny, na kterou bude dítě přiděleno, čímž se minimalizují možné adaptační potíže a odvrací se riziko zkratkovité neadekvátní reakce na změnu výchovného prostředí. Vychovatel skupiny se automaticky stává garantem úspěšného etablování dítěte v zařízení. Na základě poznatků z 3 měsíčního adaptačního období se zpracuje PROD každého dítěte.

Po absolvování základních hygienických opatření /zdravotní sestrou DD/ a provedením celým zařízením je dítě vřazeno do výchovné skupiny, seznámeno s dětmi a všemi zaměstnanci. Úměrně svého věku bude postupně seznámeno s prostředím, všemi předpisy platnými pro zařízení, svými právy a povinnostmi, systémem hodnocení dětí. Jelikož přichází do konstituovaného kolektivu, bude postupně kladen důraz na zapojení do rytmu domova a zároveň v této fázi bude zohledněno při hodnocení jeho chování.

Příloha č. 11 – rozdělení dětí do skupin

 

 

 

 

4.2. Ubytování dětí

 

Děti jsou umísťovány v jednotlivých skupinách  -bytech- na pokoje dle sourozeneckých vazeb, věku a pohlaví. 

 

4.3. Materiální zabezpečení

 

DD poskytuje dětem, které jsou zde umístěny plné přímé zaopatření: celoroční stravování podle platných norem. Za stravování a provoz jídelny odpovídá vedoucí této provozní jednotky /podle náplně práce/. DD zajišťuje dětem osobní prádlo, ošacení, obuv a ostatní osobní potřeby v souladu s rozpočtem DD. Za evidenci prádla, ošacení, jeho čistotu a stav odpovídají vychovatelé.

 

 • pravidelná kontrola dodržování základních pravidel hygieny je uvedena níže

 

 

 

 

 

 

 

Do plného přímého zaopatření řadíme i učební pomůcky a potřeby, které zajišťují svým dětem vychovatelé, stejně jako další nutné náklady na vzdělávání. Další položkou je úhrada nákladů na zdravotní péči léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu a úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.

Na základě rozhodnutí ředitele mohou být dětem dále hrazeny potřeby pro využití volného času a rekreaci, náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost, náklady na soutěžní akce,  rekreace a dopravu při přerušení pobytu.

 

4.4. Finanční prostředky dětí

 

Některé děti mají zavedené vkladní knížky. Veškerý pohyb na účtu zprostředkovává sociální pracovnice domova. Děti jsou informovány o výši vkladu, rozhodují o vybraných či uložených částkách, na základě schválení vychovatele a ředitele. 

 

 

4.5. Systém stravování

 

Řeší vnitřní řád ŠJ, doba výdeje stravy je řešena v souladu s denním režimem a platnými hygienickými předpisy.

 

 

4.6. Postup v případě útěku dítěte ze zařízení

 

Postup v případě útěku dítěte ze zařízení

 

a)         Po zjištění útěku dítěte je příslušný vychovatel povinen nahlásit telefonicky útěk na PČR Nový Bydžov. Ohlásit základní iniciály dítěte (datum narození, bydliště), oblečení a pravděpodobný směr útěku.

b)         Zapsat do „Knihy denní evidence“ a do „Protokolu o službě“.

c)         Vypsat záznam o útěku.

d)         Telefonicky informovat ředitele nebo zástupce

e)         Telefonicky prověřit rodinu, zda není dítě přítomno.

f)         Tyto úkony provádí vychovatel, při jehož službě dítě uteklo

 

            Po oznámení PČR o zadržení dítěte na útěku se zajistí jeho dovoz do zařízení       následovně:

            - oprávněné osoby k převzetí dítěte po jeho vypátrání: ředitel DD, zástupce ředitele       DD, sociální pracovnice

            O případných dalších opatřeních také rozhodne ředitel nebo zástupce ředitele.

 

            Sociální pracovnice:

 

 • následující pracovní den předá doklady PČR na základě požadavků policie.
 • nahlásí PČR pracovníka DD, který bude v součinnosti ohledně tohoto útěku
 • útěk je oznámen orgánu sociálně právní ochrany dítěte při příslušném úřadu
 • útěk je oznámen rodičům dítěte
 • důvod nepřítomnosti dítěte na vyučování (útěk) je oznámen ředitelství příslušné školy

 

 • Po návratu dítěte z útěku odpovědná osoba
 • zapíše návrat dítěte do Protokolu o službě (zejména: přesný čas návratu, okolnosti, za kterých se dítě vrátilo, jeho stav při návratu…)
 • rozhovorem s dítětem se snaží zjistit motiv k útěku (použije formu přiměřenou situaci a psychickému stavu dítěte), zjištěné údaje zapíše do Knihy hlášení

 

 • návrat dítěte z útěku a jeho okolnosti jsou zaznamenány skupinovým vychovatelem do Záznamu o dítěti v dětském domově

 

Po příchodu z útěku je nutné uskutečnit s dítětem důsledný pohovor, případně psychologicko-psychiatrické vyšetření, které je zaměřeno na zjištění situace, která dítě k útěku vedla. Z analýzy příčin vyplynou opatření na předcházení útěků, která je zapotřebí realizovat ve výchovné práci s dětmi

 

 

 

Článek 5

 

Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení, ředitele zařízení a osob odpovědných za výchovu v souladu se zákonem č.109/ 2002 Sb. v platném znění

 

 § 20

 

Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení

 

 (1) Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo

 a) na zajištění plného přímého zaopatření,

 b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností,

 c) na respektování lidské důstojnosti,

 d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců,

 e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami,

 f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem,

 g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem, ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona, 12) bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu,

 h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem,

 i) obracet se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany dětí, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu; tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat, ***

 j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti, 9)

 k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 7) zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob,

 l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat,

 m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek,

 n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami 10) za podmínek stanovených tímto zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv,

 o) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka i návštěvy osob, které nejsou uvedeny v písmenu n); pedagogický pracovník návštěvu nepřipustí, pokud byly dítěti zakázány nebo omezeny návštěvy podle § 21 odst. 1 písm. e) nebo pokud návštěva ohrožuje zdraví nebo bezpečnost,

 p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto zákonem,

q) na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte do rodiny a společnosti.

 

 (2) Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost

 a)   dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení,

 b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno,

 

 c) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech,

 

 d) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány,

 

e) podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

 7) Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 9) § 9 občanského zákoníku.

 10) § 116 občanského zákoníku.

 12) Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).

*** stížnosti si může dítě podat na Krajský úřad Královéhradeckého kraje- odbor školství a na Okresní státní zastupitelství Hradec Králové- Mgr. Hartmanová– tel.: 495 540 120,  e-mail: mhartmanova@osz.hrk.justice.cz

 

 

 

 

Opatření ve výchově

§ 21

 

 (1) Za prokázané porušení povinností vymezených tímto zákonem může být dítěti

 a) odňata výhoda udělená podle odstavce 3,

 b) sníženo kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem, na dobu 1- maximálně 3 měsíce

 

c) s nařízenou ústavní výchovou omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení v rozsahu nejméně dva týdny nejvíce šest týdnů. V době platnosti opatření je umožněn samostatný pohyb v rámci areálu DD, včetně venkovní zahrady a ve středu v době 15,00-16,00 hodin v lokalitě Nechanice. Opatření se nevztahuje na aktivity mimo zařízení s účastí pedagogických pracovníků.

 

 d)  odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce,

 

 e)   s nařízenou ústavní výchovou zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých 10) a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců.

 

(2) Opatření podle odstavce 1 lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce.

(3) Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti

 a) prominuto předchozí opatření podle odstavce 1,

 b) udělena věcná nebo finanční odměna,

 c) zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem,

 d) povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda

 

 

 (4) Opatření přijatá podle odstavců 1 až 4 jsou zaznamenávána do osobního spisu dítěte. Organizační podrobnosti upraví vnitřní řád.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práva a povinnosti ředitele zařízení v souladu se zákonem č.109/ 2002 Sb. v platném znění

 

 § 23

 

Práva ředitele zařízení

 

 (1) Ředitel zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí

 a) povolit dítěti za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 11) pobyt mimo zařízení,

 b) dát soudu návrh na podmíněné umístění dítěte s uloženou ochrannou výchovou mimo zařízení,

 c) povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho vzděláváním nebo zaměstnáním; v případě dítěte s uloženou ochrannou výchovou lze ve zvláště důvodném případě za tímto účelem podat soudu návrh na podmíněné umístění mimo zařízení podle zvláštního právního předpisu 12),

 d) zrušit pobyt podle písmena a) nebo přechodné ubytování podle písmena c), jestliže se dítě řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-li ke změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení povolen; jedná-li se o dítě s uloženou ochrannou výchovou, dá soudu podnět k jeho rozhodnutí, 12)

 e) zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí,

 f) být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení,

 g) převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši kapesného stanoveného v § 31 a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí; písemný zápis o převzetí ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do osobní dokumentace dítěte,

 h) povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu nebo přechodného ubytování podle písmen a) a c) nebo místa podmíněného umístění mimo zařízení bez dozoru,

 i) dát soudu návrh podle zvláštního právního předpisu 12) na přeměnu ochranné výchovy v ústavní výchovu, plní-li dítě dlouhodobě vzorně své povinnosti a v konkrétním případě je takový postup vhodný s ohledem na další výchovu a vývoj dítěte; změní-li se okolnosti, podá ředitel zařízení soudu návrh na zpětnou přeměnu ústavní výchovy v ochrannou výchovu,

 j) schvalovat opatření ve výchově podle § 21 navržená příslušným pedagogickým pracovníkem,

 k) dát příkaz k umístění dítěte do oddělené místnosti,

 l) zastoupit dítě v běžných záležitostech, a pokud jeho zákonní zástupci neplní své povinnosti nebo nejeví o dítě skutečný zájem, je oprávněn zastoupit dítě i ve věcech zásadní důležitosti, vyžaduje-li to zájem dítěte,

 m) žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech,

 n) nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

 

 

 

(2) Ředitel zařízení má dále právo

a) požádat příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí o informace o poměrech v rodině dítěte, které bylo umístěno do zařízení, a je-li tomuto dítěti zprostředkovávána pěstounská péče nebo osvojení, také informace o postupu při tomto zprostředkování,

b) na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace vedené příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí o dítěti umístěném v zařízení.

 

 (3) Ředitel zařízení v odůvodněných případech může požádat specializované zdravotnické pracoviště o určení skutečného věku cizinců, a to na náklady zařízení.

 

------------------------------------------------------------------

 11) § 30 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění zákona č. 272/2001 Sb.

 12) Zákon č. 218/2003 Sb.

 

 

 

 § 24

 

Povinnosti ředitele zařízení

 

 (1) Ředitel zařízení je povinen

 a) seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi,

 b) oznámit neprodleně orgánu sociálně-právní ochrany dětí jméno a příjmení dítěte, jsou-li splněny podmínky pro jeho osvojení nebo pěstounskou péči,

 c) předat dítě podle rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí do péče budoucího osvojitele nebo pěstouna,

 d) dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení,

 e) dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ochranné výchovy, jestliže bylo dosaženo účelu ochranné výchovy nebo pominuly-li před jejím započetím okolnosti, pro něž byla uložena,

 f) předběžně projednat postup podle písmen c) až e) s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zákonnými zástupci dítěte, případně jinými osobami odpovědnými za výchovu,

 g) podat po předchozím projednání s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí příslušnému soudu podnět k prodloužení ústavní výchovy nebo podat návrh na prodloužení ochranné výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte,

 h) podávat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo orgánům sociálně-právní ochrany dětí na jejich žádost,

i) projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci dítěte a s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informovat o provedeném opatření,

 j) informovat v zájmu zaručení návaznosti péče příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, a to v termínu nejméně 6 měsíců před propuštěním dítěte,

 k) umožnit dítěti, které má být propuštěno ze zařízení z důvodu zletilosti, jednání se sociálním kurátorem,

 

 l) propustit dítě mladší 15 let podle § 23 odst. 1 písm. a) až c) pouze v doprovodu osob odpovědných za výchovu, nepožádají-li v této věci písemně o jiný postup,

m) zajišťovat realizaci programu rozvoje osobnosti dítěte a vést o něm záznamy.

 

(2) Ředitel zařízení je dále povinen

a) vydat vnitřní řád zařízení,

b) oznámit bezodkladně příslušnému diagnostickému ústavu změny v počtech dětí,

c) předat dítě mladší 18 let po ukončení jeho pobytu v zařízení osobám odpovědným za výchovu nebo jiným osobám uvedeným v rozhodnutí, na jehož základě dochází k propuštění dítěte, nedošlo-li k předání dítěte dříve; současně těmto osobám předá věci, jež jsou ve vlastnictví dítěte,

d) informovat nezaopatřenou osobu o možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení podle § 2 odst. 6,

e) informovat soud pro mládež nebo státního zástupce, který podle zvláštního právního předpisu 12a) přenechal postižení mladistvého zařízení, o výsledku přijatých opatření,

f) oznámit útěk dítěte Policii České republiky bezodkladně po jeho zjištění.

 

(3) Ředitel zařízení v oblasti státní správy rozhoduje o

a) úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte, podle § 2 odst. 7 písm. d),

b) zamítnutí žádosti o poskytování plného přímého zaopatření podle § 2 odst. 6,

c) umístění dítěte podle § 5 odst. 1,

d) přemístění dítěte podle § 5 odst. 9,

e) zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo c),

f) zrušení pobytu podle § 23 odst. 1 písm. d),

g) výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám v zařízeních podle § 27 až 29.

 

 (4) Ředitel zařízení uzavře smlouvu o prodlouženém pobytu v zařízení podle § 2 odst. 6 s nezaopatřenou osobou, připravuje-li se tato osoba soustavně na budoucí povolání i po dosažení zletilosti, a to na základě její žádosti, a pokud nebude překročena výše povoleného počtu dětí uvedená ve školském rejstříku. – příloha č. 12

 

 (5) Ředitel zařízení ukončí pobyt dítěte v zařízení

 a) jestliže soud zrušil ústavní výchovu nebo ochrannou výchovu,

 b) dosáhne-li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání,

 c) dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova nebo ochranná výchova, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání,

 d) jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní moci,

e) po uplynutí doby trvání předběžného opatření nebo po jeho zrušení soudem.

 

------------------------------------------------------------------

12a) § 11 a 20 zákona č. 218/2003 Sb.

 

 

5.1. Systém hodnocení

 

5.1.1. Hodnocení dětí

 

 

Probíhá v průběhu dne slovní formou a v případě výraznějších pozitivních či negativních projevů je zaznamenávají vychovatelé do osobních záznamů dítěte.

 

Za odměnu se považuje:

a) pochvala ve skupině - vychovatel

b) pochvala před všemi dětmi - ředitel

c) prominutí kázeňského přestupku - vychovatel, ředitel, zástupce ředitele

d) věcná odměna, mimořádné kapesné - ředitel, zástupce ředitele

e) prodloužení vycházky, mimořádná vycházka – ředitel

 

Za trest se považuje:

a) ústní napomenutí při osobním pohovoru - vychovatel

b) ústní napomenutí ve skupině - vychovatel

c) ústní napomenutí před všemi dětmi - ředitel, zástupce ředitele

d) omezení osobní vycházky - vychovatel, ředitel, zástupce ředitele

e) omezení zájmové činnosti, návštěvy kina, programu TV, apod. - vychovatel

f) snížení kapesného max. do srážky 1/3 celkové výše - vychovatel, ředitel

g) zákaz účasti na společenských akcích a reprezentaci dětského domova - ředitel

 

 

Dětem umístěným v DD Nechanice je zakázáno:

 

 1. Užívání návykových látek / cigarety, alkohol, drogy/, u zletilých bude užívání standardních návykových látek /cigarety a alkohol/ řešeno individuálně případ od případu. Provozování  jakýchkoliv sexuálních aktivit v DD.
 2. Opakované pozdní příchody z vycházek, neoprávněné vycházky do města před 13,00 hodinou.
 3. Svévolné ničení a poškozování majetku DD a ostatního. 
 4. Neplnění příkazů vychovatelů a ostatních zaměstnanců DD.
 5. Krádeže a podvody.
 6. Rozprodávání majetku DD a věcí ostatních dětí.
 7. Vulgární chování vůči ostatním dětem a dospělým, opakované drzé chování k zaměstnancům DD i na veřejnosti.
 8. Fyzická agrese, sebepoškozování / u nezletilých tetování /.
 9. V zájmu ochrany zdraví dětí zákaz vstupu do léčebny a navazování kontaktů s pacienty léčebny.

 

V souladu se zákonem č.109/ 2002 Sb. v platném znění je porušení výše uvedených zákazů důvodem k udělení opatření ve výchově podle § 21, odst. 1.

 

 

Výchovná hlediska pro stanovení výše kapesného

a udělování návrhů na opatření ve výchově

 

Smysl níže stanovených výchovných hledisek je pozitivně motivovat děti v uvedených činnostech, postojích, projevech či jednáních.

Pro případné udělení návrhu na opatření ve výchově hodnocení a stanovení výše kapesného si vedou vychovatelé záznamy tak, aby mohli chování a jednání dětí průběžně srovnávat, co se týká zlepšení nebo zhoršení a mohli objektivizovat závěry.

 

 

Věk

 

Pozitivní výchovná hlediska

 

Negativní výchovná hlediska

 

 

 

 

do 6 let

 

 • slušnost mezi dětmi i vůči dospělým
 • úklid osobních věcí a péče o ně
 • dodržování hygienických zásad,
 • dodržování pravidel slušného chování (zdravení,
 • používání slov „prosím“… „děkuji“…)
 • snaha při plnění „svých“ povinností

 

 • používání vulgárních slov
 • nepořádek v osobních věcech
 • ničení vlastních i cizích věcí
 • úmyslné nedodržování hygienických zásad
 • nedodržování pravidel slušného chování
 • neplnění „svých“ povinností

 

 

 

 

6-10 let

+

 • chování v DD a škole
 • plnění školních povinností
 • údržba osobních věcí
 • aktivita a zájmová činnost
 • příkladné úsilí při plnění povinností

+

 • neslušné chování vůči dospělým i dětem, vulgarita
 • vážné nedostatky v chování ve škole
 • neplnění školních povinností, porušování Školního řádu porušování Vnitřního řádu DD,
 • pasivita resp. odmítání společných činností v DD,
 • kouření/ nákup cigaret,
 • pokus o útěk a útěk

 

 

 

 

 

 

 

10-15 let

+

 • ochota spolupodílet se na „společném dění v DD
 • pracovitost
 • aktivní snaha „zlepšit se“
 • příkladné úsilí při plnění povinností

+

 • ignorování pravidel slušného chování
 • ovlivňování mladších dětí svým chováním, návod  k porušování povinností
 • kouření, alkohol, drogy, hráčství, šikana, agresivita,
 • projevy rasismu
 • sexuální aktivity v DD
 • pokus o útěk a útěk

 

 

 

starší 15 let

a starší 18 let

/ dohoda…./

+

 • přístup k plnění povinností
 • výsledky ve škole a v práci dle schopností
 • pořádek v osobních věcech
 • pomoc mladším dětem
 • příkladné úsilí při plnění povinností

+

 • neochota podílet se na „společném dění“ v DD
 • kouření v DD, podporování mladších dětí v kouření
 • užívání alkoholu, návykových látek
 • šikana, agresivita, projevy mazáctví
 • sexuální aktivity v DD
 • pokus o útěk a útěk

 

 

5.2. Kapesné, osobní dary a věcná pomoc

 

 

5.2.1. Kapesné

 

Nezaopatřeným dětem, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží po dobu pobytu v DD kapesné - směrnice pro poskytování kapesného dle zákona č. 109. Výše kapesného musí mít výchovný účinek, slouží dítěti jako odměna, učí je zacházet a hospodařit s penězi.

Kapesné dítěti nenáleží za dny, po které je na útěku z DD nebo je ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.

 

V souladu s ustanoveními Zák. č.: 109/2002 Sb., ve znění pozdějších platných úprav, § 2, odstavec 8 :

 

 • pokud dítě pobývá mimo DD / pobyty v rodině, hostitelská péče/, nemá nárok na kapesné

 

Na základě výše uvedených citací zákona č. 109/ 2002 Sb. nařizuji  :   -  kapesné bude kráceno za den, kdy je dítě propuštěno na pobyt do dvanácti hodin /12,00 denní doby / a v den návratu z pobytu po dvanácté hodině /12,00 denní doby/.

 

Tato aktualizace nabývá platnosti dnem 1. 2. 2006.

 

 

Aktualizace stanovení výše kapesného:

 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 460 ze dne 4. prosince 2013

 

 

o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

 

Vláda nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb. a zákona č. 333/2012 Sb.:

 

 

Výše kapesného činí za kalendářní měsíc:

 

 

a)   40 až 60 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku, nejméně 2/3 =30,-Kč

b)  120 až 180 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku, nejméně 2/3=80,-Kč

c)  200 až 300 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku, nejméně 2/3=135,-Kč

d)  300 až 450 Kč, jde-li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu, nejméně 2/3=200,-Kč

Stanovení výše základního kapesného pro jednotlivé věkové kategorie:

a) 50,-Kč

b) 120,-Kč

c) 200,-Kč

d) 300,-Kč

 

Platnost od 1. 1. 2014

 

 

5.2.2. Osobní dary

 

     Dítěti, jemuž náleží plné přímé zaopatření, poskytuje DD osobní dary k narozeninám, k úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příležitostem a to až do celkové výše odpovídající částce:

1740 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku

2140 Kč, jde-li o dítě od 6 let do 15 let věku

2 450 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 nebo nezaopatřenou osobu

 

Osobní dary se poskytují dětem podle věku dítěte, výchovných hledisek a délky pobytu dítěte v zařízení v průběhu kalendářního roku.

Pokud se jedná o ošacení, není evidováno a je v osobním vlastnictví dítěte.

 

 

 

Pravidla pro používání vlastních věcí.

 

 

Je zakázáno vlastní věci si vzájemně půjčovat, vyměňovat, prodávat popř. darovat jiné osobě v dětském domově.

 

Za vlastní věci nese zodpovědnost výlučně vlastník (dítě).

 

ODĚVY

1. Používání vlastních oděvů v DD je možné na základě doporučení skupinového vychovatele v souladu s „Pravidly“

 

2.  Oblečení musí být v přiměřeném stavu (nezaprané, neopravované, přiměřené velikosti, vhodného typu)

 

3.  Oblečení je udržováno v náležitém stavu, jeho údržba (praní, žehlení, výměna) podléhá běžnému režimu platnému v dětském domově, jeho používání se pravidelně střídá s oděvy zabezpečovanými domovem

5.  Oděvy jsou s výjimkou údržby, praní, oprav uloženy ve skříňce dítěte na skupině.

 

6.  Při přivezení oděvů z domova je s rodiči sepsáno prohlášení, ve kterém jsou rodiče seznámeni s „pravidly“ a podepíší, že dětský domov nepřebírá za vlastní oděvy zodpovědnost.

 

CENNÉ PŘEDMĚTY ( el. přístroje, dále např. hodinky, šperky)

 

Držení a používání vlastních cenných předmětů v dětském domově je možné.

Zodpovědnost za cenné předměty nese výhradně vlastník, dětský domov není povinen cenné předměty ukládat.

V ojedinělých případech může dojít k dohodě mezi vlastníkem a vychovatelem o uložení cenného předmětu na přechodnou dobu, v takovém případě přebírá zodpovědnost za předmět osoba, která předmět uložila.

Počet uvedených cenných předmětů není určen.

Veškeré náklady spojené s držením a zajištěním funkčnosti předmětů (zejména opravy, doplňování bateriemi, běžná údržba) nese vlastník předmětu.

Náklady spojené s provozováním povoleného elektrospotřebiče nese výhradně vlastník. Při nedodržení povinností vyplývajících z předpisů BOZP má povinnost vychovatel zajistit vyřazení z používání.

Zjistí- li vychovatel, že povolený elektrospotřebič nevyhovuje požadovanému technickému stavu, je povinen zabezpečit jeho vyřazení z užívání až do odstranění závady.

Důvodem pro odejmutí práva držet a používat v dětském domově elektropřístroje je neodborný zásah vlastníka do konstrukce přístroje, neodborná oprava, rozebírání přístroje, výměna za jiný předmět, darování, výměnné zápůjčky apod.

 

 

 

 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ / ve vlastnictví dětí/

 

 1. Dítě nebo osoba, která mobilní telefon dítěti darovala, to oznámí ústně nebo písemně vychovateli RS.
 2. Mobilní telefon je majetkem dítěte. DD a jeho zaměstnanci nenesou žádnou zodpovědnost za jeho ztrátu, poškození či zničení. Telefonování z mobilního telefonu si hradí jeho majitel z vlastních prostředků.
 3. Dítě či osoby, které mu mobilní telefon věnovaly, ani jiné osoby nemají právo na DD vymáhat náhradu škody vzniklou na mobilním telefonu, jeho příslušenství, ani škody vzniklé provozováním mobilního telefonu.

 

Používání mobilních telefonů dětmi

 

 1. Dítěti v DD je zakázáno bez povolení vychovatele používat mobilní telefon / nejenom telefonování, ale hlavně hlasitá reprodukce hudby a hraní her, či komunikace na sociálních sítích/ v době od 22:00 do 06:00 hod. V této době je mobilní telefon vypnutý.
 2. Pokud dítě ustanovení bodu 1. porušuje, je vychovatel nebo asistent pedagoga oprávněn mobilní telefon dítěti odebrat do úschovy. Dítě si jej může po 6. hodině ranní vyzvednout.
 3. Pokud dítě ustanovení bodu 1) porušuje pravidelně, je vychovatel nebo asistent pedagoga oprávněn mobilní telefon dítěti odebírat do úschovy pravidelně každý den ve 22.00 hod.
 4. Dítě má možnost uložit si mobilní telefon na noční dobu u vychovatele či asistenta pedagoga.
 5. Pokud je mobilní telefon uložen u vychovatele či asistenta pedagoga, přebírá za něj DD odpovědnost do doby, než je opět dítěti navrácen.
 6. Používání mobilního telefonu ve školách, které děti navštěvují, upravují předpisy platné v těchto školách.

 

 Telefonování dětem na mobilní telefony do DD

 

 1. Dětem do DD je možné na mobilní telefony telefonovat a posílat sms pouze v době od 6:00 do 22:00 hod hodin (u menších dětí se telefonování zkracuje pouze do doby pravidelné večerky).

 

Osobní dar lze poskytnout též formou peněžního příspěvku, v každém případě však s přihlédnutím k věku dítěte, výchovných hledisek stanovených vnitřním řádem a délky pobytu dítěte v zařízení v průběhu kalendářního roku.

 

 

5.2.3 věcná pomoc

 

 • „věcná pomoc“ je poskytována zletilým nezaopatřeným osobám jako jedna z forem plného přímého zaopatření v době jejich odchodu ze zařízení
 • při určení druhu věcné pomoci se postupuje v souladu s potřebami dítěte; v případě materiální výbavy zejména podle její využitelnosti

 

 • věcnou pomoc lze poskytovat dětem ve formě materiální výbavy nebo jednorázového peněžního příspěvku
 1. věcná pomoc je obdobou výbavy a je určena zásadně k překonávání obtíží při osamostatňování dítěte při jeho odchodu ze zařízení
 2. jednorázový příspěvek nelze poskytovat zálohově
 • hodnota věcné pomoci nebo jednorázového peněžitého příspěvku:
  • minimální výše hodnoty poskytovaná zařízením – 10 000,- Kč

 

 • „věcnou pomoc“ lze zvýšit maximálně do částky 25 000,- Kč v souladu s platnými předpisy
 • o celkové  výši  hodnoty  „věcné pomoci“ poskytnuté dětem rozhoduje komise  složená z ředitele, vychovatelů rodinné skupiny a sociální pracovnice
 • předání „věcné pomoci“ musí být zaznamenáno v příslušném tiskopise nebo účetním dokladu

 

5.3. Organizace dne

 

 

Organizace přímé výchovné práce – činnost vychovatele

 

1

Vychovatel nastupuje na pracoviště / byt / 10 minut před zahájením přímé

výchovné práce resp. zahájením pracovní směny, v uvedeném čase se seznámí se sděleními v Protokolu… a v ostatní dokumentaci, popř. konzultuje s vedoucím vychovatelem.

V případě, že pracovník obědvá na pracovišti, respektuje ustanovení ZP, zejména §§ 88a89

(dle § 89 se pracovištěm rozumí přítomnost pedagoga u dětí v rodinné skupině, dle § 89

respektuje zejména odst. 4 –„přestávky na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci směny“)

2.

seznámení dětí s programem dne dle Týdenního plánu

3.

kontrola žákovských a učňovských knížek, kontrola úkolů zadaných školou k vypracování

4.

příprava na vyučování

- individuální přístup

- kontrola vypracovaných úkolů

- podpis vychovatele pod vypracované úkoly a ŽK, UK

- kontrola učebních pomůcek připravených na další den dle rozvrhu hodin, doplnění chybějících školních potřeb (důraz klást na jejich uložení, stav, funkčnost a pořádek ve školní aktovce)

5.

Hlavní činnost – dle Týdenního plánu

6.

Hodnocení dne-   společně za přítomnosti všech dětí skupiny, jmenovitě, stručně, konkrétně zdůraznit úspěchy i nedostatky

7.

Hygiena, příprava ložního prádla, příprava oděvů na příští den probíhá za osobního dohledu vychovatele, asistenta pedagoga

 

 

 

Režim dne

 

1. všední dny

Budíček-ranní blok                                         6.00hod. učni dle práce, školy

Oblékání, příprava do školy

včetně hygieny, úklidu, snídaně                       

Odchod do školy                                            7.10 hod.

Konec služby asistentů pedagoga                  7.30 hod.

 

Zdravotní izolace                                           7.30 hod.         do 13. hod.

Dozor nad dětmi po příchodu ze školy          11.00 hod.       do 13.00 hod.

Oběd-centrální kuchyně                                12.00 hod.       do 12.45 hod.

Odpolední vyučování                                     13.00 hod.       do 15.30 hod.

 

Nástup vychovatelů                                     12.30 hod.

- přímá výchovná činnost                              13.00 hod.

Školní příprava mladších žáků                       13.00 hod. do 15.00 hod.

Svačina                                                           15.00 hod. do 15.15 hod.

Rekreační a zájmová činnost, osobní

volno mladších dětí                                       15.15 hod. do 17.15 hod.

Individuální příprava na vyučování

starších žáků, příp. osobní volno                   16.00 hod. do 17.30 hod.

Večeře – jídelna                                             17.30 hod. do 18.00 hod.

Večerní blok                      předšk. a ml.šk.věk            školní děti                 učni a studenti

Osobní volno, příprava do školy

Hygiena, úklid                         18,00-19,00 hod.        18.00-20.00 hod.        18.00-21.00 hod.

Večerka                                  19.30-20,00 hod.        20.30 – 21,00hod.       do 22.00 hod.

Konec služby vychovatelů

Nástup asistenta pedagoga + bezpečnostních pracovníků 22,00 hod.

2. Změny                                pátek                          sobota a svátky           neděle

Budíček                                   8.00 hod.                     8.00 hod.                       8,00 hod.

Večerka školních dětí *          20.00 – 23.00hod.      23.00 hod.                   20.30 hod.

Večerka učni, studenti            24.00 hod.                  24.00 hod.                   21.30 hod.

 

Vycházky v pracovní den jsou v době od 15,00 – 17,15 hodin + mimořádné vycházky***.

Vycházky ve dnech pracovního klidu jsou od 13,00 do 18,00 hodin, mimo uvedený interval individuálně stanoví službu konající vychovatel. *** 

V době prázdnin, soboty, neděle, svátky je osobní volno povolováno podle rozhodnutí služby konajícího vychovatele.

* diferencovaně dle věku u skupiny předškolní a mladší školní věk

**  mimo lokalitu Nechanice mohou děti od věku 13 let  zařazené - dle Zák. č. 109/2002 Sb., § 2, odstavec 10 - písmeno a + b, ve znění pozdějších předpisů

***Mimořádné vycházky v pátek, sobotu a přede  dnem volna: pro I. stupeň ZŠ do 19,00 hodin, pro II. stupeň ZŠ do 20,00 hodin, maximálně do 22,00 hodin

studenti SŠ, SOU a OU do 18 let  do 22,00 hodin, výjimečně do 24,00 hodin. 

nad 18 let individuálně dle povolení vychovatele

 

5.4. Pobyt dětí mimo zařízení

 

 

5.4.1. Vycházky

Vycházky uděluje vychovatel dětem starším 7 let, a to individuálně a na základě žádosti dítěte v lokalitě Nechanice. Děti do 7 let mohou opustit areál DD pouze v doprovodu pedagogického pracovníka.

Délku vycházky určuje vychovatel dle věku a individuálních schopností dětí a také dle zásluh – forma odměny.

Povolené vycházky zapisují vychovatelé do protokolu o službě a sledují včasný návrat. Pozdní návrat určuje délku nebo vůbec možnost další vycházky.

O večerním opuštění domova rozhoduje službu konající vychovatel. Večerní zábavy mohou studenti – učni navštěvovat dle průběžného chování a školního prospěchu nejdříve od 16 let a návrat dětem určuje službu konající vychovatel zcela individuálně***.

 

 

5.4.2. pobyt dětí mimo DD

 

z důvodu účasti na sportovních, kulturních, poznávacích či jiných akcích povoluje ředitel, popř. vychovatel po konzultaci s vedením.

 

5.4.3. Brigádnickou výdělečnou činnost

 

v odpoledních hodinách, o sobotách a nedělích a prázdninách povoluje pouze ředitel s přihlédnutím k možnostem dítěte, jeho profesionální přípravě na budoucí povolání a dodržením zákonných ustanovení pro práci osob starších 16 let. Pokud osoba odpovědná za výchovu dítěte souhlasí s jeho brigádnickou činností, může DD zajistit tuto činnost přímo v rámci provozu zařízení.

 

5.5. Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami /návštěvy, písemné a telefonické kontakty/

 

Dětský domov je v nepřetržitém provozu po celý rok. Provoz může být dočasně omezen nebo přerušen jen ze závažných důvodů po předchozím oznámení zřizovateli.

 

 

5.5.1. Návštěvy

 

Osoby odpovědné za výchovu mohou navštěvovat své umístěné děti v DD.

 

Návštěvy rodičů v dětském domově a jejich průběh /zjištěné skutečnosti/ zapisují vychovatelé do knihy návštěv rodičů a protokolu o službě. Poštovní zásilky pro děti se zapisují do knihy došlé pošty a následně vychovatelé do knihy návštěv a došlé korespondence.

Ředitel DD má právo omezit návštěvy, jestliže rodiče nebo ostatní navštěvující osoby svým chováním a vystupováním narušují ústavní výchovu dětí /omezení návštěv se týká také nedodržování VŘ zařízení ze strany dítěte/. Své rozhodnutí /řádně zdůvodněné/ oznámí těmto osobám písemně, opis pak zašle na příslušný odbor soc. právní ochrany. Mimořádné návštěvy povoluje pouze ředitel, popř. zástupce ředitele, sociální pracovnice zařízení zajišťuje ostatní kontrakty s rodinou.

1. Návštěvy dětí umístěných v DD  a ŠJ Nechanice / dále jen DD/ jsou realizovány v souladu s § 20, písmene n, o a § 23, písmene e, n zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních.

2. Návštěvy jsou umožněny osobám odpovědným za výchovu, osobám blízkým a ostatním osobám.

3. Stanovené dny pro návštěvy jsou 1. a 3. sobota v měsíci v době  13,00 - 16,30 , 1. a 3. neděle v době 09,00 - 12,00. V tuto dobu poskytne na požádání zákonných zástupců, nebo osob blízkých, příslušný pedagogický pracovník základní informace o chování dítěte v DD. 

4. První návštěva dítěte probíhá vždy v určeném prostoru DD pod dohledem příslušného pedagogického pracovníka. Pokud při setkání nedojde k problémům ve vzájemném vztahu osob odpovědných za výchovu a dítěte, narušujícím jeho vývoj a zvolený výchovně terapeutický program, ani nedojde k porušování pravidel návštěvního řádu a současně neexistují (nejsou známy) jiné závažné okolnosti, vytvářející významné riziko ohrožení dítěte, nebo jeho výchovného selhání a nezvládnutí v prostředí mimo dohled pedagogických pracovníků, mohou další návštěvy těchto osob v rámci vymezeného času probíhat mimo prostor DD.     

5. Za organizaci návštěv, dodržování návštěvního řádu a zajištění bezpečnosti dětí v prostoru školského zařízení odpovídá příslušný pedagogický pracovník, který v době návštěv má službu na příslušném bytě. 

6. Návštěvy dětí mimo vnitřním řádem stanovené dny lze uskutečnit po žádosti viz Návštěvní řád DD. Tyto návštěvy jsou sjednávány prostřednictvím sociálního pracovníka DD. Pokud osoby odpovědné za výchovu požadují uskutečnit návštěvu dítěte mimo stanovené návštěvní hodiny, případně návštěvu chtějí realizovat v průběhu celého návštěvního dne mimo prostor DD, musí příslušnou žádost sdělit (telefonicky, písemně, emailem) sociálnímu pracovníkovi DD nejpozději do 12 hodin v poslední pracovní den předcházející příslušnému návštěvnímu dnu (tj. v pátek do 12 hod.). Odpověď jim bude opět prostřednictvím daného sociálního pracovníka poskytnuta nejpozději do 16 hodin / na telefonický kontakt nebo email/ v poslední pracovní den předcházející požadovanému termínu návštěvy.  

7. Každá návštěva  je při vstupu do DD povinna prokázat totožnost.

8. Návštěva bude odmítnuta nebo ukončena, pokud se nevhodně chová, ohrožuje výchovu dítěte a nedodržuje pravidla návštěvního řádu školského zařízení (výrazné projevy požití alkoholu či jiné drogy, agresivní, hlučné nebo ohrožující chování, včetně předávání dítěti ohrožujících předmětů). Důvodem může být i špatný hygienický stav návštěvy. V těchto případech rozhoduje na místě službu konající pracovník.

9. Návštěvám je  v prostoru DD zakázáno kouření, konzumace alkoholu a jiných návykových látek.

10. Pro předávání potravin a dalších předmětů platí následující pravidla:

Dětem je z hygienických, zdravotních a bezpečnostních důvodů zakázáno předávat: alkoholické nápoje, cigarety, drogy, předměty ohrožující bezpečnost a výchovu dětí a potraviny podléhající rychlé zkáze.

 

 

 

 

 

5.5.2. Písemné a telefonické kontakty

 

Osoby, kterým nebyla omezena rodičovská odpovědnost, příbuzní i známí mohou s dětmi neomezeně a jakoukoliv formou korespondovat. V zařízení je striktně dodržována zásada listovního tajemství.

Děti mohou přijímat telefonické hovory i telefonovat v průběhu celého dne. Jejich osobní hovory s rodinnými příslušníky povoluje a eviduje službu konající vychovatel. Mobilní telefony jsou osobním majetkem dětí, a pokud nenarušují výchovnou činnost vnitřní řád zařízení /noční klid/ mohou je děti používat neomezeně.

 

5.6. Spoluspráva dětí

 

Děti mají právo podílet se na přípravě náplně hlavní činnosti rodinné skupiny s ohledem na věk a rozumové schopnosti, dávat pedagogickým pracovníkům podněty, podávat návrhy, mají právo činnost hodnotit, vyslovovat připomínky. Návrhy, připomínky, kritické poznámky popř. stížnosti mají právo předkládat řediteli zařízení nebo pedagogickému pracovníkovi, anebo využít schránku důvěry umístěnou v II. patru u air hockey.

 

 

Práva a povinnosti členů  spolusprávy dětí, způsob činnosti

1.         člen spolusprávy musí mít důvěru skupiny, stane se jejím mluvčím

2.         na pravidelné schůzky spolusprávy  pravidelně dochází

3.         na schůzkách spolusprávy  tlumočí přání, názory popř. stížnosti za výchovnou skupinu, kterou tímto reprezentuje

4.         schůzky budou jedenkrát měsíčně, povede je ředitel, v jeho nepřítomnosti vedoucí vychovatel

5.         s obsahem schůzky seznámí člen  spolusprávy celou skupinu

6.         ředitel může podněty ze schůzek spolusprávy využít pro zpestření a obohacení výchovné činnosti, na základě požadavků a připomínek spolusprávy se sestavují plány týdenní i celoroční.

7.         za dlouhodobou a aktivní práci ve spolusprávě může být její člen odměněn věcnou odměnou

 

 

 

 

5.7. Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení

 

Zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a domovem

Příloha č. 19

 

 

 

 

 

Článek 6

 

Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení

 

6.1. Práva

 

na informace o dítěti a to na základě žádosti

vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření

na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě

na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě

písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte u osob podle

§ 23 odst. 1 písm. a) a b)

 

 

6.2. Povinnosti

 

 

hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem umístěných v zařízení při předání dítěte do zařízení předat současně dokumentaci dle § 5, odst. 5 zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let, popř. požádat písemně o jiný postup seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení, oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte v DD, týkající se zejména jeho zdraví a výchovy hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost.

 

 

Článek 7

 

Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení

 

Podíl na úhradě nákladů za pobyt v DD se řídí v souladu se zákonem č.333/ 2012 Sb.

 

 

 

7.1. Vydání rozhodnutí

 

 

Stanovení výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení patří k povinnostem ředitele. Ten při přijetí dítěte do zařízení stanoví výši příspěvku osobám odpovědným za výchovu v souladu se zákonem č.333/ 2012 Sb., a to nejpozději do 30 dnů.

Osoby odpovědné za výchovu a děti s vlastními pravidelnými příjmy přispívají příspěvkem na úhradu péče poskytované dětem v DD. Za příjmy se pro tyto účely považují příjmy uvedené v § 6, zákona č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Výše příspěvku na úhradu péče dětem v plném přímém zaopatření v DD

dle nař. vl.: 460/2013 Sb., činí za kalendářní měsíc:

1113 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku

1503, jde-li o dítě od 6 let do 15 let věku

1742 Kč, jde-li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu

v případě, že se DD vyplácí přídavek na dítě nebo pokud příspěvek hradí dítě. V případě, že se přídavek na dítě nevyplácí, zvyšuje se příspěvek o součin příslušné částky podle věku dítěte a koeficientu 0,3. Výše příspěvku na úhradu péče o děti matek, umístěných v zařízení, činí za kalendářní měsíc 10 % z výše rodičovského příspěvku.

Za období kratší než 1 měsíc se výše příspěvku stanoví podle dnů. Denní úhrada nákladů činí jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc. Příspěvek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Pokud osoby odpovědné za výchovu prokážou potvrzením sociální odboru, že jejich příjem nebo příjem jejich rodiny po zaplacení příspěvku bude nižší než životní minimum, uhradí příspěvek v také výši, aby jim životní minimum zůstalo zachováno. Pokud by takto stanovený příspěvek byl nižší než 100 Kč, příspěvek se nehradí.

Osoby odpovědné za výchovu jsou povinny prokázat, zda splňují nároky na snížení nebo prominutí příspěvku a to jednou za 6 měsíců.

Další podrobnosti stran úhrady pobytu řeší zákon č.333/2012 Sb.

 

 

Evidence příspěvku – vede sociální pracovnice. Pravidelně prování vyúčtování přeplatků a nedoplatků, výsledky vyúčtování oznámí písemně osobě, které byl příspěvek stanoven. Na požádání bude tato osoba o stavu svého závazku vůči zařízení informována kdykoliv.

Vymáhání příspěvku – formou upomínek, návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo odeslání trestního oznámení orgánům činným v trestním řízení.

 

 

7.2. Způsob odvolání

Rozhodnutí ředitele, proti kterým se lze odvolat.

Osoby odpovědné za výchovu nebo jiní zákonní zástupci, kterým byla stanovena vyživovací povinnost, se mohou odvolat proti rozhodnutí ředitele, kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školském zařízení. Odvolání lze podat prostřednictvím ředitele DD ke Krajskému úřadu v Hradci Králové a to nejpozději do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

 

 

7. 3.  Postup k podávání informací, k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

 

 

Pravidla pro poskytování informací na základě Zák. č.106/1999 Sb.

+ nařízení vlády z 22. 12. 1999  č. 364/1999

 

 

zpracováno jako samostatná příloha tohoto řádu číslo 14

 

 

 

Postup Dětského domova a školní jídelny Nechanice /dále jen DD/, příspěvková organizace, při vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů

 

- podle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, včetně dalších stížností, při jejichž vyřízení nelze výše uvedené ustanovení správního řádu uplatnit.

 

I. Základní pojmy a zásady

1. Každé podání se posuzuje podle skutečného obsahu, bez ohledu na to, jak je označeno.

2. Stížností se rozumí podání fyzické či právnické osoby v individuálním zájmu, kterým se domáhá ochrany svých porušovaných nebo ohrožovaných práv nebo oprávněných zájmů.

3. Oznámení jsou podání, která upozorňují na negativní jevy dotýkající se působnosti DD a sledují převážně zájmy větší skupiny.

4. Podněty jsou návrhy na zlepšení existujícího stavu, případně na řešení určité problematiky ve všech oblastech činnosti DD.

5. Následující pravidla pro příjem a vyřizování stížností se přiměřeně použijí i při vyřizování oznámení a podnětů.

 

 

II. Kompetence k vyřizování stížností

 

 1. Pokud stížnost směřuje proti postupu ředitele DD vystupujícímu jako správní orgán, tzn., pokud ředitel DD rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy, a to v případech taxativně vymezených ustanovením § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a § 24 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb., je třeba předmětnou stížnost podávat řediteli DD. Ten je pak povinen při jejím řešení postupovat v souladu s ustanovením § 175 zákona č. 500/2004 Sb.

 

 1. Pokud se stížnost (podnět, petice) týká některé z oblastí, jejichž hodnocení a kontrola je v působnosti České školní inspekce v souladu s § 174 odst. 2 písm. b) až e) zákona č. 561/2004 Sb., je třeba tuto stížnost (podnět či petici) podávat zřizovateli, popřípadě přímo České školní inspekci. Ta pak bude při jejím řešení postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. (§ 174 zákona) a vyhláškou č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti. Výsledek šetření předá zřizovateli k přijetí příslušných opatření.

 

 

 1. Pokud je stížností napadána zaměstnancem právnické osoby vykonávající činnost DD oblast pracovněprávních vztahů, je třeba tuto stížnost podat řediteli DD jako statutárnímu orgánu zaměstnavatele, který je povinen ji se zaměstnancem projednat, a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákoníku práce.

 

 

 

 

 

 

III. Přijímání stížností

 

1. Došlé i ústně podané stížnosti eviduje sociální pracovnice.

Přijímají a evidují se i stížnosti došlé elektronickou poštou. Z obsahu stížnosti musí být patrné, kdo ji podává a které věci se týká. Pokud stěžovatel neuvede místo svého trvalého pobytu či kontaktní adresu, je stížnost kvalifikována jako anonymní. (Ředitel DD rozhodne, zda bude stěžovatel požádán o sdělení poštovní adresy, na které bude o vyřízení stížnosti vyrozuměn).

 

Evidence stížností obsahuje:

datum podání

jméno, příjmení a adresu stěžovatele

označení organizace nebo osoby, proti níž stížnost směřuje

předmět stížnosti

kdy a komu byla stížnost předána k prošetření nebo vyřízení

výsledek šetření (zda je stížnost hodnocena jako nedůvodná, důvodná či důvodná

částečně)

přijatá opatření k nápravě zjištěných nedostatků

datum podání zprávy o vyřízení stížnosti

výsledek kontroly, jak byla opatření k nápravě splněna.

 

 

2. V případě ústně podané stížnosti se stěžovatelem jedná ředitel DD, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele DD. Z jednání je veden zápis podepsaný stranami.

 

O ústně podané stížnosti, kterou nelze vyřídit při jejím podání, sepíše pověřený zaměstnanec záznam, který obsahuje tyto náležitosti: jméno a příjmení stěžovatele, jeho bydliště, předmět stížnosti (tak, aby zaměstnanec pověřený jejím vyřízením nemusel dodatečně získávat od stěžovatele další informace), případně telefon, e-mailovou nebo jinou kontaktní adresu a dále informaci, zda stěžovatel požaduje informaci o výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě zjištěných nedostatků.

3. Údaje o stížnostech jsou ochraňovány podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

IV. Vyřizování stížností

1. O přidělení stížnosti odpovědnému zaměstnanci DD k prošetření a vyřízení rozhoduje ředitel DD.

Pokud stížnost směřuje proti konkrétnímu zaměstnanci DD, bude jejím vyřízením pověřen jeho přímý nadřízený.

2. O stížnosti směřující vůči řediteli DD bude ředitel neprodleně informovat zřizovatele DD, který rozhodne o dalším postupu.

3. Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo organizace, než je Dětský domov a školní jídelna Nechanice, Hrádecká 267, příspěvková organizace, postoupí DD příslušným orgánům a organizacím k přímému vyřízení do 5 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele.

Pokud DD obdrží stížnost, jejíž prošetření je třeba jen zčásti v jejich pravomoci, potvrdí její příjem stěžovateli a sdělí mu, které body stížnosti prošetří. Současně jej bude informovat, komu

postupuje další část stížnosti k prošetření a vyřízení

4. V zájmu odborného a věcně správného vyřízení předmětu stížnosti jsou všichni pracovníci DD povinni poskytnout nezbytnou součinnost.

5. Vůči stěžovatelům nesmí být činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že podali stížnost. Odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt nejsou tímto dotčeny.

6. Nepodepsané (anonymní) stížnosti se prošetřují jen tehdy, pokud obsahují údaje, které lze prošetřit.

V opačném případě se pouze evidují a následně odkládají. /Pokud zřizovatel rozhodl, že anonymní stížnosti není třeba šetřit, řídit se jeho pokyny/.

7. Opakuje-li stěžovatel stížnost, ředitel DD (odpovědný zaměstnanec) posoudí, zda stížnost obsahuje nové skutečnosti. Pokud tomu tak není, oznámí stěžovateli, že neshledal důvod se stížností opakovaně zabývat.

8. Pověřený zaměstnanec je povinen stížnost vyřídit do 60 dnů od jejího zaevidování. Je povinen prošetřit všechny body stížnosti a o vyřízení vyrozumět stěžovatele (písemně, osobním jednáním). Před zasláním písemného vyřízení je pověřený pracovník povinen návrh vyřízení konzultovat s ředitelem DD. V případě vyřízení stížnosti osobním jednáním pověřený pracovník projedná s ředitelem DD jejich případnou účast na jednání a z jednání zpracuje zápis. Zápis se vyhotoví minimálně ve 2 výtiscích. Jeden pro potřeby DD, druhý pro stěžovatele.

9. Zápis musí obsahovat datum jednání, jména všech osob, které se jednání zúčastnily, stručný a výstižný obsah jednání a vyřízení stížnosti. Zápis podepíší všichni účastníci jednání, pokud některý účastník odmítne zápis podepsat nebo nesouhlasí s jeho obsahem, poznamená se to s uvedením důvodů.

10. V závěru zápisu lze uvést: „Tímto jednáním považuje pan/paní ……….. svoji stížnost za vyřízenou a netrvá na písemném vyrozumění“. Pokud stěžovatel zápis podepíše, není třeba vyřízení stížnosti zasílat stěžovateli písemně.

11. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě (pokud byla stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou) se učiní záznam do spisu. Stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.

12. Lhůtu k vyřízení stížnosti (60 dnů) lze překročit jen ve výjimečném případě se souhlasem ředitele DD.

O důvodech musí být vyrozuměn stěžovatel a organizace, která stížnost postoupila k prošetření nebo si vyžádala zprávu o jejím vyřízení.

13. Kontrolu evidence a vyřizování stížností provádí ředitel DD.

14. Opatření k odstranění zjištěných nedostatků v případě důvodných nebo částečně důvodných stížností stanoví ředitel DD. Současně kontroluje jejich plnění.

15. Stížnosti a spisový materiál týkající se jejich vyřízení se ukládají odděleně od ostatních spisů po dobu         5 let.

16. Doporučený postup předávání stížností:

- PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK, kterého se stížnost týká (provede zápis)

- ZÁSTUPCE ŘEDITELE (stížnosti týkající se i ostatních zaměstnanců)

- SOCIÁLNÍ PRACOVNICE (stížnosti týkající se POBYTU V RODINĚ

- ŘEDITEL DD(všechny stížnosti)

- příjemce stížnosti svolá jednání za přítomnosti ředitele DD a osoby dotčené, stejně jako stěžovatele.

 

 

Článek 8

 

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

 

         Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) spočívá především ve vytváření podmínek pro výkon práce v bezpečném a neohrožujícím prostředí.

 

        V resortu školství jsou stanovené povinnosti v oblasti BOZP dvojnásobně těžší než v jiných odvětvích, protože vedle zaměstnanců se ve školách a školských zařízeních pohybuje hlavní objekt vzdělávacího procesu – děti a žáci.

        Problematika bezpečnosti práce ve školství je velmi složitá, protože zasahuje do mnoha speciálních oborů, neboť školství připravuje pracovníky pro všechny profese a obory.

        Zásadami pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – prevencí rizik -  se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

 

          DD zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově, činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování služeb (§29 školského zákona). K zabezpečení tohoto úkolu DD přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik (§§101,102a ZP). Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání a výchovných činnostech. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.

 

       DD podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě platných zákonů, seznamuje děti s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahující se k ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě výchovně vzdělávacího plánu. Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o nadpředmětové téma, jehož součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním atp.

 

      DD při výchovně – vzdělávacím procesu a s ním přímo souvisejících činnostech, při poskytování služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a předcházení sociálně patologických jevů (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních).       Zaměstnavatel (ředitel DD) je zajišťuje zaměstnancům DD školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady týkající se pedagogické činnosti a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku.  

 

        Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy a dokumenty, technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o zacházení s hořlavinami, chemickými látkami a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. (§ 349 odst. 1 ZP).

 

       Ředitel DD stanovuje povinnost absolvovat všem zaměstnancům jednou ročně školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP při práci a založení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno.     

 

Dokumentace k zajištění BOZP:

 

 1. Doklady o každoročních předepsaných prověrkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích  -  § 108, odst. 5 ZP
 2. Projektová dokumentace  kotelny - § 3 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 3. Vnitřní řád - § 30 školského zákona
 4. Zápisy o provedeném školení zaměstnanců - § 103 odst. 2, 3 ZP
 5. Evidence pracovní doby včetně přesčasové práce - § 96 ZP
 6. Kniha úrazů - § 105 ZP a § 1 vyhlášky č. 57/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 64/2005 sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 7. Záznamy o pracovních a školních úrazech - § 105 ZP a §1 vyhlášky č. 57/2010 Sb.
 8. Evidence uznaných nemocí z povolání - § 105 odst. 6 ZP
 9. Seznam osobních ochranných pracovních prostředků - čl. 7 Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy čj. 37 014/2005.

 

 

Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí v DD má mimořádný význam výkon dozoru nad jejich činností. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi, žáky a studenty škol a školských zařízení stanoví pro jednotlivé typy škol a školských zařízení obecně závazné právní předpisy.

Pro oblast evidence, záznamu a hlášení úrazu byla vydána vyhláška MŠMT č. 57/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Touto vyhláškou se provádí § 29 odst. 3 školského zákona.

 

Oblast BOZP zajišťuje zdravotní sestra s pomocí bezpečnostně technické firmy / Mgr. Petr Semerák/.

 

 

 

 

 

8.1. Postup při úrazech dětí a  při krizových situacích

 

Prevence rizik při pracovních činnostech

 

V rámci prevence proti úrazu jsou děti pravidelně seznamovány s pravidly chování a pobytu v prostorách DD a ŠJ. Veškeré záznamy jsou uváděny v protokolech o službě, za provedení záznamu zodpovídá vedoucí bytu. Při výchovné činnosti jsou děti s pravidly seznamovány průběžně vždy však opětovně před plaveckým výcvikem, lyžařským výcvikem a výjezdem mimo zařízení. Veškerá poučení jsou zaznamenávána do protokolu o službě.

Pracovníci DD a ŠJ jsou pravidelně proškolováni pracovníkem BOZP a seznamováni s bezpečností práce a novými předpisy Zákoníku práce.

 

 

  

Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, postup při sebepoškození dítěte nebo sebevražedném pokusu, postup při agresivitě dítěte, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní

 

Pokyny pro řešení mimořádných krizových situací

 

 • V případě mimořádné krizové situace postupuje pracovník dle uvedených doporučení (viz „Doporučení, jak postupovat v krizových situacích“), v případě nutnosti přivolá odbornou pomoc (lékaře, policii apod.) a v rámci spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky zajistí nepřetržitý dohled nad dětmi.

 

 

 

Doporučení jak postupovat v krizových situacích

 

 

Napadení nebo ohrožování DD cizími osobami

 

            Pokud se do domova dobývají násilím cizí osoby, je nutno vyrozumět Policii ČR v Nechanicích nebo Novém Bydžově a telefonicky upřesnit situaci, následně vyrozumět telefonicky vedení domova. Snažit se, aby se vetřelci nedostali ke klíčům, k nožům nebo jiným nebezpečným předmětům. Snažit se získat čas, např. stavěním barikád před dveře či okna, kterými se tam vetřelci dobývají apod. Děti i sebe odvést na bezpečné místo. Po skončení situace napsat záznam do Protokolu o službě a pořídit podrobný písemný záznam.

 

Napadení dítěte dítětem

 

            Pokud nereaguje napadající dítě na slovní výzvu pedagogického pracovníka, je tento povinen fyzicky ochránit napadené dítě, klidně, ale důrazně (slovně) usměrnit agresora, zamezit šíření agrese, oddělit agresora a agresorův terč, odebrat předměty použití k agresi, omezit pohyb, po odeznění agrese racionalizovat, vyvodit důsledky

Při vážném napadení s újmou na zdraví, je třeba volat Policii ČR.

            O dané situaci napsat podrobný zápis + záznam do Protokolu o službě a informovat o tom vedení DD.

 

 

Napadení zaměstnance DD dítětem (dětmi)

 

            Záleží na rozsahu napadení. Pokud situaci nezvládne zaměstnanec sám, jsou ostatní přítomní pracovníci povinni zasáhnout k jeho obraně. Při vážnějším fyzickém napadení je nutno zavolat Policii ČR. O napadení se opět sepíše velice podrobný zápis + záznam do protokolu o službě. Situaci následně řešit s vedením DD.

 

 

Narušování výchovně vzdělávacího procesu dítětem

 

            Pokud dítě nereaguje na slovní podněty pedagogického pracovníka – je v afektu, projevuje verbální nebo fyzickou agresi a znemožňuje tak výchovně vzdělávací proces, musí být z kolektivu skupiny odvedeno.

            Odvedení dítěte provede pedagogický pracovník, pokud je to třeba i za pomoci ostatních pracovníků. Ze skupiny se odvádí dítě do jiné prázdné místnosti (pokoj dítěte, obývák, apod.).  Ostatní zaměstnanci jsou povinni po dobu zásahu rozdělit si práci daného kolegy a zabezpečit normální chod zařízení. Pedagogický pracovník, který dítě odvedl, s ním provádí uklidňující pohovor a po celou dobu je s dítětem v neustálém kontaktu. Nelze nechat dítě bez dozoru! Po odeznění afektu a celkovém uklidnění dítěte jej pedagogický pracovník podle momentální situace zařadí zpět do původního kolektivu, kde se dítě zapojí do další činnosti. V případě, že se dítě nedaří uklidnit odpovídajícím způsobem, přivolá pedagogický pracovník psychologa nebo lékařskou pomoc. O celé události sepíše daný pracovník podrobný samostatný zápis a záznam v Protokolu o službě. Neprodleně informuje vedení DD, které celou situaci podrobně rozebere a učiní opatření. 

Vzpoura

 

            Záleží na rozsahu a okolnostech vzpoury. Pokud pedagogický pracovník zjistí, že ani ve spolupráci s ostatními pedagogy nemohou situaci vlastními silami zvládnout a hrozí-li demolování zařízení nebo dokonce újmy na zdraví a na životech, ihned vyrozumí Policii ČR v Nechanicích, nebo v Novém Bydžově.

Současně se snaží zavolat ostatní zaměstnance DD – jako prvního ředitele DD nebo jeho zástupce, který doporučí řešení a v případě potřeby přijede.

Zároveň se musí dodržovat určitá bezpečnostní opatření.

Pedagogičtí pracovníci se drží spolu, neoddělují se. Telefonicky se spojí s Policií ČR a přesně popíší situaci. Snaží se zamezit ozbrojení dětí a přístupu dětí ke klíčům. Je nutné opakovaně děti upozorňovat, že se dopouštějí nezákonného jednání. Policie je povinna chránit zaměstnance při zlikvidování vzpoury, případně zadržet osoby, které se podílely na vzpouře, ničení majetku, ublížení na zdraví nebo na životě.

Vzbouřence se snaží rozdělit na menší skupiny, izolovat organizátory vzpoury, snažit se na svou stranu získat silné jedince a přes ně působit na ostatní.

Po stabilizaci situace vypracují přítomní zaměstnanci podrobnou zprávu o okolnostech vypuknutí vzpoury a jejím průběhu.

Následuje podrobný rozbor s vedením DD.

Policie ČR Nový Bydžov +420 974 526 731, Policie Nechanice+420 974 526 721, Hasiči: 150, Tísňové volání 112

 

 

 

Při agresivním chování dítěte reagovat vždy:

 1. klidně, ale důrazně (slovně) usměrnit agresora,
 2. zamezit šíření agrese, oddělit agresora a agresorův terč,
 3. získat čas na odeznění návalu zlosti,
 4. odebrat předměty použití k agresi, omezit pohyb nebo nabídnout možnost vybití agrese společensky přijatelnou formou,
 5. po odeznění agrese racionalizovat, vyvodit důsledky.

 

 

 

Při epileptickém záchvatu bez ztráty vědomí:

 1. ověřit činnost základních životních funkcí,
 2. předejít možnému úrazovému poranění pádem,
 3. zabezpečit klid, teplo, přístup čerstvého vzduchu,
 4. průběžná kontrola životně důležitých funkcí, do úplného odeznění záchvatu, fyzicky ani psychicky nezatěžovat.

 

           

Při epileptickém záchvatu se ztrátou vědomí:

 1. zajistit činnost základních životních funkcí, srdeční akce, dýchání, uvést do stabilizované polohy na boku,
 2. omezit doprovodné křečové pohyby a fyzické svalové kontrakce, pozor na možné úrazové poranění předmětem v dosahu, pádem, atd.
 3. zajistit  klid, teplo, přísun čerstvého vzduchu,
 4. pokusit se přivést k plnému vědomí, navázat a udržet verbální kontakt s postiženým dítětem,
 5. nezatěžovat fyzickou a psychickou činností.

 

 

Při hysterickém záchvatu:

 1. při ztrátě vědomí zajistit činnost základních životních funkcí,
 2. při záchvatu bez ztráty vědomí zajistíme stálý pedagogický dohled nad dítětem,
 3. klidně, chladně, bez emocí udržet odstup a nenechat se vtáhnout do hysterické hry,
 4. získat čas pro možnost odeznění hlavního náporu hysterického záchvatu a pro strategii dalšího postupu individuální povahy,
 5. doprovázejí-li záchvat mdloby, omezit možnost ohrožení úrazem,
 6. po úplném odeznění hysterického záchvatu racionalizovat důvody k němu vedoucí.

Při agresivním chování s možností fyzického napadení:

 1.  hovořit klidně, volně
 2. snažit se o bezkonfliktní komunikaci
 3. v případě hrozícího ataku uvolnit agresorovi cestu – spojit se s jinými kolegy (možnost výměny vychovatele mezi skupinami)
 4. konflikt nahlásit okamžitě vedení DD a ŠJ
 5. v případě nezvládnutí situace vlastními silami volat okamžitě pomoc POLICIE ČR a RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

 

 

Při sebepoškozování:

 1.   podle okolností s nutností poskytnout první pomoc,
 2.   zajistit nutný stálý dohled,
 3.   zjistit motivy sebepoškození, rozbor situace, vyvodit závěry.

 

 

Stavy po požití návykových látek:

 1.   zachovat klid,
 2.   pokud je ohrožen život, zajistit první pomoc,
 3.   zjistit co a v jakém množství bylo použito,
 4.   stálá kontrola stavu,
 5.  rozbor situace až po vystřízlivění, upozornění na nebezpečí dalšího užívání návykových látek,
 6.   informovat protidrogového koordinátora zařízení.

 

 

Ztráta vědomí:

 1. uvědomit a ujasnit si povahu stavu,
 2. zajistit základní životní funkce,
 3. nedaří-li se ihned přivolat RZP.

 

 

Požár

 postup pracovníka DD:

 1. vyvede děti do bezpečné vzdálenosti od požáru, na místo určené Plánem…
 2. oznámí požár na tísňovou linku 150 nebo 112
 3. použije hasicí přístroj, je-li požár malého rozsahu

 

Únik vody

 postup pracovníka DD:

 1. uzavře hlavní uzávěr
 2. oznámí to řediteli

 

Výpadek elektrického proudu

 postup pracovníka DD:

 1. zkontroluje elektrický rozvaděč, vyhodí ho a znovu nahodí všechny pojistky
 2. nahodí hlavní elektrický rozvaděč
 3. pokud nadále výpadek trvá, oznámí událost ohlašovnu havárií ČEZ
 4.  oznámí to řediteli

Poruchová linka 840 850 860

 

Únik plynu

 postup pracovníka DD:

 postupuje na základě absolvovaného proškolení o bezpečnosti

 1.  telefonuje na zákaznickou linku RWE 1239
 2. oznámí to řediteli

 

 

Zapadnutí zámku dveří od pokoje, ve kterém je dítě

 postup pracovníka DD:

 1. zjistí, zda je dítě v pořádku, uklidňuje ho, vysvětluje mu, že oprava se vyřizuje
 2. pokud je to možné, zajistí, aby s uzamčeným dítětem stále někdo komunikoval (např. jiné dítě)
 3. zavolá odbornou pomoc

 

 

 

Při úrazu okamžitě zajistit první pomoc!      volat: 112

 

 

 

8.2.

Zdravotní péče a zdravotní prevence

 

 

8.2.1. Zdravotní péče

 

Pravidelnou a soustavnou zdravotní péči a prevenci vykonává dětská lékařka zdravotního střediska pro děti a mládež v Nechanicích, zubní lékařka ze zdravotního střediska v Nechanicích či obvodní lékař v Nechanicích. Na odborná vyšetření podle požadavků děti dojíždí do Hradce Králové nebo do Nového Bydžova.

Službu u nemocných dětí v domově zajišťuje v době nepřítomnosti kmenových vychovatelek asistent pedagoga a zdravotní sestra. Zdravotní sestra zajišťuje výdej a ukládání léků, evidenci nemocných, obsah mobilních lékárniček /doplňování a kontrolu/ a zajišťuje objednávání a doprovod dětí k odbornému vyšetření.

 

 

 

Zdravotní péče o děti v DD a ŠJ Nechanice

 

 

Každé ráno provádí zdravotní sestra ranní depistáž bytů. Dle potřeby pak dochází  s dětmi na vyšetření. S potřebnými informacemi předá nemocné děti službu konajícímu vychovateli, nebo u starších dětí zajišťuje péči o nemocné sama.

Dále zdravotní sestra zajišťuje: Zdravotní  a preventivní péči

Potřebné zdravotní pomůcky a léky Rehabilitační cvičení, dle možností a potřeby Vyšetření u odborných lékařů

logopedickou nápravu u dětí s poruchami řeči (spolupráce s logopedkou) Hygienickou kontrolu v rodinných15,0 skupinách

Vede zdravotní dokumentaci dětí

Dle potřeby  vypracovává zdravotní zprávy na jednotlivé   děti

Dává podnět k mimořádné dezinfekci prostor užívaných dětmi - horským sluncem či dezinfekčním roztokem / i ostatních prostor DD (chřipkové epidemii, či další nakažlivé nemoci).

 

 

Postup při onemocnění dětí

 

 

Organizaci zdravotní a preventivní péče v DD organizuje zdravotní sestra, která sleduje zdravotní stav dětí. Spolupracuje s lékařkou pro děti a mládež. Podle pokynů lékaře zajišťuje doplňování stále medikace a zapisuje do evidenční knihy včetně veškerých nemocí, ošetření. V případě nemoci doprovází dítě k lékaři, vypisuje potřebnou medikaci a způsob léčení do evidenční knihy. V době nepřítomnosti zdravotní sestry zodpovídají za podanou medikaci vychovatelé, kteří jsou v té době ve službě. Taktéž za nemocné dítě a dodržení správného léčebného způsobu určeného lékařem zodpovídá službu vykonávající vychovatel. Veškeré léky podané dětem vychovatele parafují v evidenční knize. V případě zhoršení zdravotního stavu, kdy je potřeba lékařského ošetření, vychovatelé vzájemně spolupracují. V těchto výjimečných situacích je možno spojit skupiny, aby mohl jeden vychovatel doprovodit nemocné dítě k lékaři.

 

 

V průběhu odpolední směny, o víkendech a svátcích se o zdravotní stav dětí starají pedagogičtí pracovníci podle jejich přidělení ke skupinám. V rámci nepřímé výchovné práce jsou povinni doprovázet děti k lékaři, na speciální vyšetření, navštěvovat je v nemocnici, docházet na rehabilitaci atd. podle požadavku ošetřujícího lékaře a individuálních potřeb dítěte.  

 

 

 

 

8.2.2. Zdravotní prevence

Ochrana zdraví a majetku zaměstnanců řeší samostatná vnitřní směrnice DD.

 

 

 

Dle platných zákonů je zakázáno kouření všem osobám mladším 18 let. Osoby starší 18 let mohou kouřit minimálně 200 m od areálu DD. Zákaz se vztahuje i na nákup cigaret.

 

Článek 9

 

Všeobecná a závěrečná ustanovení

    

Ředitel je povinen seznámit všechny zaměstnance DD s tímto vnitřním řádem a umístit jej na vhodném místě přístupném všem zaměstnancům DD.

- pro provozní zaměstnance u hospodářky DD

- pro pracovníky stravování u vedoucí stravování

- pro děti a pedagogické pracovníky  - na jednotlivých bytech č. 1 – 6

 

 

Tento VŘ  byl přepracován na základě příkazu OSZ Hradec Králové číslo 1ZDU 308/2015-7,8.

 

 

 

 

Nechanice dne 4. 1. 2016                                                                      PhDr. Luboš Holeček

                                                                                                                        ředitel DD a ŠJ

 

 

 

 

Změny schváleny na pedagogické radě 11. 4. 2019

 

Platnost od 11. 4. 2019                                                           

 

                                                                                                 

                                                                                                  PhDr. Luboš Holeček

                                                                                                        ředitel DD a ŠJ

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Š         V          P

 

 

 

 

 

 

(zpracovaný podle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění)

 

 

 

 

 

 

Schváleno na pedagogické radě 11. 4. 2019

 

Platnost od 11. 4. 2014                                                           

 

                                                                                                 

                                                                                                  PhDr. Luboš Holeček

                                                                                                        ředitel DD a ŠJ

 


 

Obsah

 

 

 

 

 

 

 1. Identifikační údaje ..............................................................................................2

 

 1. Charakteristika školského zařízení.......................................................................6

 

 1. Časový plán VP………………..……………………………………………………………………………….14

 

 1. Charakteristika Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) ........................22

 

 1. Plán výchovně vzdělávací činnosti .................................................................... 27

 

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví…………………………………………………………………………..48

 

 

 


 

1. Identifikační údaje

Název zařízení:

tský domov a školní jídelna, Nechanice

 

Telefonní číslo: 495 441 213

 

Sídlo zařízení:

Hrádecká 267, 503 15 Nechanice

 

Identifikační číslo organizace:

62 69 05 40

 

Právní forma organizace:

Příspěvková organizace

 

 

Zřizovatel dětského domova:    Královéhradecký kraj

      Sídlo:

      Pivovarské nám. 1245

      500 03 Hradec Králové

      Identifikační číslo organizace:

      70 88 95 46

 

 

Ředitel DD: PhDr. Luboš Holeček

 

E-mailová adresa:

detskydomovnechanice@seznam.cz

 

WWW adresa:

http://detskydomov-skolnijidelna-nechanice.wbs.cz

 

 

Zřízení organizace

Na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., ustanovení § 181 zákona č.561/2004 Sb., ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., dle Usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 9/493/2005 ze dne 8. prosince 2005 a zřizovací listiny ze dne 8. prosince 2005 č. 24060/SM/2005 je dětský domov a školní jídelna s účinností od 1. 1. 2006 příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje a jeho název je:

 

               Dětský domov a školní jídelna Nechanice, Hrádecká 267

 

Č.j . 14685/SM/2009                                                  V Hradci Králové dne 10. září 2009

 

ZŘIZOVACÍ LISTINA

 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje s účinností od 1O. září 2009 vydává na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto zřizovací listinu příspěvkové organizace kraje v souladu s usnesením ZK/8/436/2009:

 

Čl. 1

Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

Název:  Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267

Sídlo: 503 15 Nechanice, Hrádecká 267

IČ: 62 690 540

Právní forma: příspěvková organizace (dále jen "organizace")

 

Zřizovatel:   Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,

IČ:70889546, DIČ:CZ70889546

 

Čl. 2

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

 

Základní účel:

Organizace vykonává činnost dětského domova a školní jídelny.

 

Předmět hlavní činnosti:

 1. Pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména

úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.

 

 1. Zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování.

 

 1. Uskutečňuje školní stravování dětí v době jejich pobytu ve školském zařízení.

 

 1. Zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.

 

Čl. 3

Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem organizace

 

 1. Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace (dále jen "ředitel"), kterého jmenuje Rada Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel organizace se ujímá funkce dnem uvedeným ve jmenovací listině.

 

 1. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn zastupovat organizaci navenek, jednat jejím jménem ve všech věcech týkajících se činnosti organizace v souladu se zřizovací listinou, a to tak, že k názvu organizace připojí vlastnoruční podpis. Plní veškeré úkoly vyplývající z práv a povinností zaměstnavatele v souladu se zákoníkem práce a souvisejícími předpisy.

 

 1. Ředitel rozhoduje o vytvoření vnitřní struktury organizace, řízení a pracovním zařazení zaměstnanců, vydává organizační, provozní a pracovní řád a další vnitřní předpisy organizace. Odpovídá za to, že při činnosti organizace budou dodržovány veškeré zákony, právní předpisy vydané na základě zmocnění uvedených v těchto zákonech, vyhlášky, nařízení, pokyny zřizovatele, především příslušné směrnice zřizovatele vydané v souladu se zákonem o krajích, popř. na základě dalších právních předpisů upravujících činnosti organizace.

 

 1. Ředitel jmenuje svého zástupce, který v době nepřítomnosti ředitele jedná za organizaci v rozsahu svého zmocnění a oprávnění, pokud není organizačním řádem organizace stanoveno jinak.

 

 1. Zřizovatel kontroluje dodržování úkolů, které vyplývají příspěvkové organizaci z čl. 3 odst. 3 této zřizovací listiny.

 

 

 

 

 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny č.j. 14685/SM/2009

 

Na základě ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení ZK/14/994/201O Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 17. června 201 O, vydává Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje tento dodatek zřizovací listiny.

 

Zřizovací  listina  č.j.  14685/SM/2009          příspěvkové  organizace  s názvem

Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267

se mění takto:

 

I.

V čl. 8 odstavec třetí zní:

"Zřizovatel uděluje souhlas k tomu, aby organizace mohla na základě příslušného oprávnění,

pokud je zvláštním předpisem požadováno, vykonávat tyto činnosti:

 

 1. Hostinská činnost
 2. Výroba elektřiny"

 

 

ll.

 

Tento dodatek zřizovací listiny nabývá platnosti dnem schválení v Zastupitelstvu

Královéhradeckého kraje s účinností ode dne 17. června 201O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní právní normy:

 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 383/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
 • Zákon č. 373/2006 Sb., úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí v platném znění
 • Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění změn
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 •  

 

2. Charakteristika zařízení

 

Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267 / dále jen DD nebo Dětský domov / je jednotným funkčním, organizačním a ekonomickým celkem. Je samostatným právním subjektem, je oprávněn vystupovat v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nabývání práv a závazků.

Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267 vykonává činnost dětského domova a školní jídelny

            Předmět a účel činnosti

 

 • DD Nechanice je zřízen Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 
 • DD plní výchovně úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Jsou do něj umísťovány děti s nařízenou ústavní výchovou nebo s předběžným opatřením, které je vydané soudem.
 • Základní jednotkou kolektivu v DD je rodinná skupina. DD Nechanice má 6 rodinných skupin. Rodinná skupina je zpravidla dle zák. č. 109/ 2002 Sb. osmičlenná.
 • DD zabezpečuje vzdělávací a výchovnou péči i hmotnou péči, kterou by dětem měli poskytovat rodiče nebo zákonní zástupci. Děti jsou v plném přímém zaopatření.
 • Podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací práce a životě dětí v DD stanovuje vnitřní řád, který vydává ředitel zařízení.
 • Zajišťuje stravování zaměstnanců organizace dle školského zákona.

           

 

Statutární orgán

1.         Statutárním orgánem je ředitel, který je jmenován a odvoláván podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).

 

2.         Pravomoci ředitele vyplývají z § 164 a § 165 školského zákona.

 

3.         Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn zastupovat organizaci navenek, jednat jejím jménem ve všech věcech týkajících se činnosti organizace v souladu se zřizovací listinou, a to tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis. Plní veškeré úkoly vyplývající z práv a povinností zaměstnavatele v souladu se zákoníkem práce a souvisejícími předpisy.

 

4.         Ředitel rozhoduje o vytvoření vnitřní struktury organizace, vydává organizační řád a další vnitřní předpisy organizace. Při řízení organizace odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré právní předpisy a respektovány zásady a směrnice vydané zřizovatelem.

 

5.         Ředitel jmenuje svého zástupce, který v době jeho nepřítomnosti jedná za organizaci v rozsahu svého zmocnění a oprávnění. 

 

            Způsob jednání jménem organizace

 

Jménem dětského domova jsou oprávněni jednat:

 • ředitel organizace
 • ostatní vedoucí zaměstnanci v rozsahu pravomocí stanovených organizačním řádem, případně na základě pověření ředitele a vlastní pracovní náplně.

Tito oprávnění zaměstnanci jednají za dětský domov tak, že ke svému jménu s uvedením funkce připojí vlastnoruční podpis.

Tito oprávnění zaměstnanci určí se souhlasem ředitele své zástupce, kteří je zastupují v případě nepřítomnosti na základě písemného pověření v rozsahu jejich práv a povinností, kromě rozhodování věcí, které si oprávněný zaměstnanec vyhradil.

V době nepřítomnosti oprávněného zaměstnance podepisuje písemnosti jeho zástupce tak, že nad vypsané jméno a příjmení oprávněného s uvedením jeho funkce se vlastnoručně podepíše zaměstnanec pověřený k podpisu a před své jméno napíše zkratku „v. z.“.

 

           

Označování organizace a vnitroorganizačních útvarů

 

Při vnějším styku musí být vždy uvedené:

 • celý název organizace      – Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267
 • adresa sídla organizace – Hrádecká 267, 503 15 Nechanice
 • kontaktní údaje – tzn. např. telefon, fax, e-mail
 • jméno a funkce zaměstnance oprávněného jednat

 

Při vnitřním styku je uvedeno:

 • název útvaru dle organizačního schématu
 • jméno a funkce zaměstnance oprávněného jednat

 

 

                  Organizační struktura

 

            Ředitel dětského domova  - úsek ředitele:

 • kompletně zajišťuje problematiku řízení a kontroly provádění požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a civilní obrany dětského domova, včetně zpracování potřebné dokumentace a zajištění příslušných školení odborně způsobilou osobou;
 • zabezpečuje kontrolní činnost a ve své činnosti úzce spolupracuje s ostatními vedoucími pracovníky, kteří v rámci svých náplní mají povinnost kontrolní činnosti;
 • v plném rozsahu zajišťuje personální agendu dětského domova, vede evidenci docházky pracovníků;
 • provádí kompletní zásobování dětského domova spotřebním materiálem, vede sklad OOPP, zodpovídá za řádnou evidenci materiálu;
 • vede evidenci nemovitého a movitého majetku, provádí označování majetku, vyhotovuje vyřazovací protokoly a místní seznamy majetku;
 • zodpovídá za řádnou evidenci uložených písemností;
 • sestavuje organizační schéma dětského domova.

 

            Psycholog

 • poskytuje krizové intervence
 • kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní           neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji. Provádí individuální a       skupinové psychologické vyšetření dětí a mládeže podle stanovených postupů
 • vede výcvikové a další programy osobnostního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů. Psychologické poradenství související se vzděláním a      výchovou dětí, žáků a studentů. 

 

 

      

Zástupce ředitele DD – vedoucí vychovatel – vychovatelský úsek, bezpečnostní                       pracovníci, údržba, autoprovoz

 • je zástupcem ředitele DD v plném rozsahu
 • kompletně zajišťuje a řídí vychovatelský úsek   
 • řídí údržbu, autoprovoz

 

       Vychovatelský úsek

 • zajišťuje komplexně výchovně vzdělávací proces dětí umístěných do DD

 

      Bezpečnostní úsek

 • zajišťuje bezpečnost dětí, provádí péči a dohled ve večerních a nočních hodinách, v případě potřeby doprovod k lékaři

 

      Údržba a autoprovoz

      Tento provoz zajišťuje:

     Údržbář - řidič:

 • zajišťuje kompletně údržbářské práce stavebního, truhlářského, natěračského, malířského a instalatérského charakteru, provedení méně náročných oprav, včetně prací zahradnických;
 • zajišťuje nákup potravin a ostatních věcí spojených s provozem a údržbou dětského domova;
 • zajišťuje dopravu a zásobování /realizuje nákupy/, převoz dětí, provádí drobnou údržbu motorového vozidla;

 

       Ředitel dětského domova organizuje, kontroluje a přímo řídí:

            Úsek ekonomický:

            Činnost úseku zajišťuje ekonom/ka (účetní) dětského domova:

 • zajišťuje financování, účetní a platovou agendu dětského domova, sleduje došlé platby na příjmovém účtu, sleduje limitované položky rozpočtu a investičního charakteru, zodpovídá za vedení evidence jednotlivých výdajových položek rozpočtu, sestavuje návrh finančního plánu a návrhy ročních plánů a rozpočtů příjmů, výdajů a investic v souladu s metodickými pokyny zřizovatele;
 • zajišťuje v plném rozsahu účetní agendu dětského domova;
 • zajišťuje v plném rozsahu platovou agendu ústavu, včetně povinných odvodů z platů;

          

                          

            Úsek sociální:

            Činnost úseku zajišťuje sociální pracovnice dětského domova:

 • zabezpečuje sociální a sociálně-právní záležitosti dětí, vede sociálně-právní agendu dětí, poskytuje sociální pomoc, zpracovává písemné údaje a účastní se jednání v zájmu dětí;
 • provádí metodickou a poradenskou činnost;
 • zabezpečuje účetní agendu úhrad – výživného, ošetřovného;
 • v plném rozsahu zajišťuje běžné administrativní práce podle potřeby provozu dětského domova.    

                                              

            Technická místnost:

 • je zprovozněna, obsluha je zajištěna smluvně dohodou o činnosti

 

           Úsek hospodářský zajišťuje zásobovač/ka ,

-     vede veškerou evidenci nemovitého a movitého majetku, provádí označování majetku, vyhotovuje vyřazovací protokoly a místní seznamy a zajišťuje inventarizaci majetku;

 • zajišťuje pokladní služby pro DD včetně příjmu a výdeje peněz na rodinné skupiny
 • kontroluje vedení pokladní služby v souladu s platnými předpisy, likvidaci cestovních náhrad

 

Tento úsek zahrnuje, stravování, švadlenu, prádelnu a úklid.

Tyto provozy řídí zásobovač/ka .

             Úsek stravování:

Činnost oddělení řídí a organizuje vedoucí stravování

 •  Zpracovává jídelní lístek, vystavuje výdejky potravin;
 •  Zajišťuje dodávky surovin a vede příruční sklad potravin;

 

-    činnost oddělení zajišťují  kuchaři

 • oddělení stravování zajišťuje přípravu jídel formou celodenního stravování včetně diet;
 • dodržuje hygienický plán.

           

            Švadlena, pradlena:

 • zajišťuje praní, sušení a opravy ústavního a ložního prádla dětí

 

            Úklid:

 • Uklízečka zabezpečuje úklid v zařízení a zodpovídá za dodržování hygienických zásad při úklidu, v rámci svého úvazku částečně zajišťuje dozor v jídelně při výdeji oběda

            Úsek zdravotní:

Činnost zajišťuje zdravotní sestra:

 • ve spolupráci s ošetřujícím lékařem samostatně zajišťuje komplexní zdravotní péči a asistence při diagnostických, vyšetřovacích nebo léčebných výkonech,
 • zodpovídá za dodržování hygienických zásad.

-     vede zdravotní dokumentaci dětí           

-     zajišťuje preventivní prohlídky  a školení zaměstnanců  DD  

 

 

 

 

 

 

Vymezení pravomocí a odpovědností

 

            Ředitel

 

 • řídí, organizuje a kontroluje činnost ústavu při dodržování platných zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů, zásad hospodárnosti a racionálnosti povozu
 • zodpovídá za úroveň a kvalitu poskytované komplexní ústavní péče a dalších odborných služeb a za řádný chod dětského domova
 • podle potřeby zřizuje nové funkční úseky
 • ve vztahu ke zřizovateli plní oznamovací povinnost např. při nemoci, při čerpání dovolené na zotavenou nebo při služební cestě v délce 3 a více dnů s výjimkou akcí organizovaných a doporučených zřizovatelem – ředitel organizace oznámí svoji nepřítomnost sám nebo prostřednictvím zástupce odboru ŠMT krajského úřadu Královéhradeckého kraje
 • po dobu své nepřítomnosti zajistí přesměrování přenosu informací na svého zástupce nebo jiného vedoucího pracovníka
 • stanoví rozsah úkolů a povinností jednotlivých vedoucích zaměstnanců

 

 

            Ředitel a vedoucí zaměstnanci odpovídají:

 

 • za řádný chod jim svěřených úseků, racionální dělbu práce, další vzdělávání a odborný růst zaměstnanců
 • za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, sledování vývoje pracovní neschopnosti, hospodárné využívání materiálních prostředků, ochranu majetku a problematiku PO a CO
 • za zabezpečování a provádění kontroly v rozsahu své pravomoci a odpovědnosti za svěřený úsek
 • za vzájemné zastupování jednotlivých zaměstnanců na daném úseku

 

          Poradní orgány

 

Pedagogická rada – je poradním orgánem ředitele. Tvoří ji všichni pedagogičtí pracovníci zařízení. Pedagogickou radu svolává ředitel minimálně 4x za rok. Na pedagogických radách se pedagogičtí pracovníci a ředitel vyjadřují ke všem zásadním otázkám v činnosti DD, projednávají a doporučují výchovně vzdělávací opatření. Na každé pedagogické radě se hodnotí prospěch a chování dětí.

 

Metodická sdružení pedagogických pracovníků -  pravidelně školí pedagogické pracovníky a zajišťuje profesní růst v odbornosti

Spoluspráva dětí DD – organizace je rozvedena ve vnitřním řádu DD.

 

Porady

 

Porady úseků

 • porady vychovatelů se zabývají problematikou výchovy mimo vyučování a organizací této činnosti. Vede je vedoucí vychovatel, řediteli předkládá závěry.
 • porady stravovací komise se zabývají úkoly na úseku stravování. Vede je vedoucí stravování, stravovací komise se zúčastní zástupce z řad zaměstnanců DD, spolusprávy a kuchařky. Závěry z porady předkládá vedoucí řediteli ke kontrole.

 

Porady vedení

 • řeší aktuální problémy na všech úsecích DD.
 • porady vedení probíhají pravidelně minimálně dvakrát za měsíc, je-li třeba i častěji.
 • vedení tvoří ředitel, zástupce ředitele, ekonomka, sociální pracovnice a zásobovačka. Podle potřeby se mohou přizvat na porady vedení i další pracovníci.

 

Předávání informací

 

Vnitřní informační systém je realizován přímým každodenním kontaktem všech službu konajících pracovníků dětského domova, pomocí sešitů vzkazů a pomocí nástěnek umístěných ve společných prostorách a na skupinách. Informace dětem jsou podávány přímým kontaktem s vychovateli. Všichni pedagogičtí pracovníci (vychovatelé) mají povinnost se seznámit při nástupu do služby se stavem na skupině.

 

Vedoucí zaměstnanci DD jsou ve smyslu Zákoníku práce v platném znění oprávněni a povinni stanovovat a ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnanců svěřeného úseku dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.

 

Vedoucí zaměstnanci DD jsou v rámci svěřených úseků dále oprávněni a povinni konat právní úkony v pracovně právních vztazích a to v rozsahu stanoveném v pracovní náplni příslušného vedoucího zaměstnance.

 

Pva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců DD vyplývají z ustanovení Zákoníku práce v platném znění a souvisejících předpisů v platném znění, ustanovení Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení v platném znění a ujednání vyplývajících z pracovně právních vztahů.

 

Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat ustanovení vnitřních předpisů DD.

 

 

 1. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí

Naše zařízení poskytuje péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření. Dětský domov má zajišťovat výchovu a vzdělání dětem, které nemají závažné poruchy chování. Od ledna 2014 rozhoduje o umístění dětí příslušný soud. Při umísťování dětí se dbá na to, aby dítě bylo co nejblíže bydlišti osob zodpovědných za výchovu, pokud by tím nebyl ohrožen mravní vývoj dítěte. Dbá se také na to, aby sourozenci nebyli rozdělováni a pokud možno byli zařazováni v jedné rodinné skupině.

V dětském domově jsou umístěny děti zpravidla od 3 do 18 let věku. Zařízení jim poskytuje plné přímé zaopatření. Nepřetržitá péče o děti by se měla co nejvíce podobat rodinnému modelu. Děti se rozvíjejí všestranně podle stanovených individuálních plánů rozvoje osobnosti dítěte. Tento proces probíhá ve spolupráci zaměstnanců domova s partnery.

 

 

K ukončení pobytu dítěte v zařízení dochází zpravidla v následujících případech:

 

 

 • jestliže soud zrušil ústavní výchovu
 • jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření do pěstounské péče nabylo právní moci
 • po uplynutí 3 měsíců od vykonavatelnosti předběžného opatření u dítěte, nebylo-li před uplynutím doby zahájeno řízení ve věci samé
 • dosáhne-li dítě zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání
 • dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání

 

Pokud děti dobrovolně setrvají v našem zařízení po dosažení plnoletosti, zajišťujeme jim plné přímé zaopatření, a to na základě smlouvy zletilého nezaopatřeného dítěte se zařízením v souladu s platnou legislativou.

 

Dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení, se podle jeho skutečné potřeby v době propuštění poskytne věcná pomoc nebo jednorázový příspěvek v hodnotě nejvýše 25 tis. Kč. Ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí poskytujeme poradenskou pomoc se zajištěním bydlení a práce. Dále je dítěti po propuštění z našeho zařízení poskytována poradenská pomoc při řešení tíživých životních situací. S těmito dětmi jsme v kontaktu.

 

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

V DD je základní organizační jednotkou rodinná skupina, která má nejméně 6 a nejvíce 8 dětí (zák. 109/2002 Sb. v platném znění). Rodinné skupiny jsou koedukované. V rámci skupinové integrace jsou  v rodinné  skupině  začleněni  i  žáci  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami.  Je-li  to ku prospěchu dítěte, je na vybrané činnosti umožněn individuální přístup k dítěti za využití speciálně pedagogické péče, kompenzačních pomůcek, individuálně-diferenciálních pedagogických postupů.

 

Podmínky v oblasti personální

 

 • DD využívá speciálně pedagogické kvalifikace vychovatelů
 • Aktivity, podléhající dodatečným kvalifikačním předpokladům, jsou dostatečně personálně zajištěny (PhDr. Holeček, Mgr. Staňková, Mgr. et Mgr. Kratochvíla.)

 

Podmínky v oblasti technické a materiální

 

 

 • V DD není zajištěn bezbariérový přístup.
 • DD nedisponuje speciálními didaktickými a kompenzačními pomůckami. V rámci spolupráce se subjekty pečujícími o osoby se speciálními vzdělávacími potřebami je zajištěna možnost zápůjčky speciálních kompenzačních pomůcek či potřebného materiálního vybavení

 

 

Podmínky v oblasti organizační

 • Pedagogičtí pracovníci jsou v kontaktu s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) dítěte      v rámci jejich návštěv v DD, konzultací, „případových konferencí“ pořádaných v rámci  našeho zařízení, kde je přítomna i sociální pracovnice dítěte či další zainteresovaný subjekt
 • Výchovná pedagogická činnost DD využívá terapeutické a psychologické podpory vlastního psychologa

 

Podmínky pro rozvoj mimořádně nadaných dětí

 • DD spolupracuje v rámci výchovy s dalšími subjekty, které se v dané oblasti těmto dětem věnují a pomáhají jim dále rozvíjet jejich schopnosti a talent (v zájmových kroužcích – taneční, hudební, pohybové,….)

 

 

    Charakteristika školního vzdělávacího programu

 

       Je dáno potřebou každého jedince – mít ve společnosti určité místo, být sám sobě a svým nejbližším užitečný. Děti se ocitají v dětském domově ne vlastní vinou – vždy je na prvním místě selhání rodiny, ať už nezájem rodičů, nízká sociální úroveň rodiny, patologie předků (týrání, poškozování, eknutí se vlastních dětí) nebo okolnosti spjaté s rodinnou tragédii. Postavení dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, není jednoduché. Z našich zkušeností můžeme uvést dva zásadní postoje tí:

 • umístění v domově prožívají jako pozitivní změnu ve svém životě, váží si veškerého

zabezpečení a pracují na svém osobním růstu. Do života odcházejí kvalifikovaní, s představou nového modelu rodiny.

 • se situací se neztotožní, trápí sebe i ostatní, idealizují si vlastní nefunkční rodinu. Nemají

zájem připravit se na svůj budoucí samostatný život – vracejí se v období plnoletosti „domů“ a žijí stejným způsobem jako jejich příbuzní, kteří se o ně neuměli postarat.

Časový plán vzdělávání VP

 

 

Výchozí standardy pro program rozvoje osobnosti dítěte

 

 

 1. Osobní hygiena
 2. Sebeobsluha, oblékání a obuv. Péče o oděv a obuv
 3. če o zdraví a zdravý životní styl, nemoc
 4. Zdravá výživa a základy vaření
 5. Rodinná a sexuální výchova
 6. Pracovní výchova - provoz domácnosti, úklid, domácí práce
 7. Společenské chování, sociální dovednosti a hodnotový systém
 8. Občanská výchova
 9. Doprava, cestování, pošta, telekomunikace

 

 

 

 1. Osobní hygiena

 

3 - 6 let             Samostatnost při mytí rukou a obličeje, čištění zubů, česání vlasů, sprchování s dohledem.

6 - 10 let           Mytí vlasů, sprchování celého těla, starost o čistotu uší, nehtů, používání WC. 10 - 15 let                          Specifická    hygiena     chlapců-dívek,    stříhání     a    úprava   nehtů,   používání

kosmetických přípravků, úprava účesu.

 

nad 15 let        Péče o komplexní tělesnou hygienu, péče o chrup, vlasy, pleť, kosmetické přípravky, holení, barvení vlasů, pedikúra, manikúra, návštěva kadeřníka, kosmetičky. Pomoc mladším dětem při osobní hygieně, oblékání, ukládání na lůžko. Důsledky špatné hygieny.

 

 

 

 

 1. Sebeobsluha, oblékání a obuv.  Péče o oděv a obuv    

 

3 - 6 let                       Rozpoznání  základních  součástí  oděvu,  obuvi,  zavázání    tkaniček,  zapnutí knoflíků a zipů, správný postup při oblékání. Základy ukládání oděvů a obuvi a osobních věcí, čištění obuvi za pomoci druhé osoby.

6 - 10 let          Základní  výběr oděvu,  obuvi  dle ročních  období  a společenské příležitosti.  Ruční praní a sušení prádla, úklid skříně, botníku, čištění obuvi. Účast při balení na cestu.

Základní druhy čisticích prostředků. Základy šití knoflíků a poutek.

 

 

10 - 15 let Estetika oblékání, obutí, výběr oděvu a obuvi dle příležitosti, ročního období. Pravidelná údržba a ošetřování oděvů a obuvi, ruční praní drobného prádla, žehlení, čistírna oděvů – ceny za čištění, drobné opravy šitím, oprava obuvi – ceny oprav, kompletní péče o obuv, uložení sezónní obuvi.

Nákupy oděvů a obuvi s doprovodem – výběr dle materiálu, ceny.

 

nad 15 let Základy estetického a vhodného odívání, dámské a pánské doplňky, vázání  kravaty. Samostatné nákupy oděvů a obuvi – výběr dle materiálu, ceny.

Obsluha automatické pračky, prací a avivážní prostředky, třídění prádla před praním, praní dle druhů materiálů a barvy – údaje výrobců na oděvech, žehlení prádla, odstraňování skvrn, dlouhodobé skladování oděvů, prádla, obuvi.

Sbalení oděvů a obuvi na cesty. Obsluha šicího stroje.

 

 

 1. če o zdraví a zdravý životní styl, nemoc

 

3 - 6 let             Funkce teploměru, význam léků a jejich nebezpečí.

Seznámení s důležitými telefonními čísly (první pomoc, hasiči, policie). Význam hygieny, základní dětské nemoci, příznaky, pojmenování těla. Dostatek pohybu – sportovní činnosti pro rozvoj koordinace svalové činnosti.

 

6 - 10 let           Znalost důležitých telefonních čísel (první pomoc, hasiči, policie).

Měření teploty, ošetření jednoduchých poranění, náplast, obvaz. Nejčastější nemoci dětí, aplikace základních předepsaných léků. Ochrana před úrazy a nemocemi. Škodlivost drog, alkoholu a kouření. Vedení k návyku každodenní pohybové činnosti, správné držení těla.

Hygiena denního režimu -střídání různých druhů zaměstnání s odpočinkem. Pěstovat potřebu žít v příjemném a upraveném prostředí, všímat si svého okolí. Motivace dětí k zájmové činnosti: zájmové kroužky DD, školy, DDM, hra na hudební nástroj, kulturní akce, akce DD.

 

10 - 15 let Základní prostředky první pomoci, ošetření drobných povrchových zranění, obvazování. Základy první pomoci – tepenné krvácení, zástava srdce, zlomeniny, doprava zraněného. Alergie. Význam režimu dne, aktivní činnosti  a odpočinku, otužování, správné výživy, pro zdravý tělesný vývoj, negativní vlivy nikotinu, alkoholu, drog. Význam fyzické a duševní práce, motivace ke kladnému vztahu k pracovní činnosti, a zájmu o estetiku prostředí, ve kterém žijeme.

Správné držení těla, koordinace pohybů, správné dýchání, zvyšování tělesné zdatnosti.

Vnímání                              uměleckého   díla,    chápání   jeho    obsahu,    rozlišování hodnoty uměleckých děl. Vlastní tvořivý projev v oblasti zájmové činnosti.

 

 

nad 15 let         Příznaky  běžných  nemocí,  základní  znalost  běžných  léčiv,  jejich    účelu  a účinků.

Zásady první pomoci – první pomoc při šoku, úrazech hlavy, hrudníku, břicha, páteře, úrazech elektrickým proudem, chemickými látkami, popálení, přehřátí, podchlazení, otravě, uštknutí. Zdravotní pojištění, komplexní péče o nemocného.

Existence alternativní medicíny. Význam a charakter práce v podmínkách demokratické společnosti, návyky efektivní, organizace a využití času  určeného k práci, k učení, k zábavě a rekreaci.

Trvalý a iniciativní zájem o stálé zlepšování svého životního prostředí (prostředí DD). Cílená a vědomá zájmová činnost s chápáním jejího významu pro zdravý životní styl.

 

 

 1. Zdravá výživa a základy vaření

 

3 - 6 let                       Pojmenování  a  rozlišení  základních  druhů  potravin  a  nápojů, kladný vztah k ovoci a zelenině, ukládání potravin.

Základní dovednosti: jednoduché pomocné práce v domácnosti.

 

6 - 10 let           Nakupování základních druhů potravin, orientace v cenách, uložení potravin. Základní prostředky pro vaření, určení zdraví prospěšných potravin a surovin. Základní dovednosti pod dohledem: namazat chléb, oloupat ovoce, ohřát obsah konzervy,  uvařit čaj, kakao, připravit pomazánku, polévka ze sáčku.

 

10 - 15 let         Základní vybavení kuchyně, ukládání potravin, záruční lhůty potravin, nákup v obchodě.

Praktické dovednosti: uvařit vejce, těstoviny, rýži, brambory, zeleninový, ovocný, salát, polévky, základní manipulace s kuchyňským nářadím, názvy kuchyňských přístrojů.

 

nad 15 let Druhy surovin a potravin, včetně méně tradičních (koření, příměsi a přílohy). Energetická hodnota potravin, skladba rodinného jídelníčku z hlediska energetické hodnoty, zdravé výživy a finanční náročnosti, kombinace hlavních jídel.

Péče o dítě z hlediska stravování od 0 do 18 let se zvláštním zaměřením na stravu, malých dětí, negativní účinky nezdravé výživy, druhy diet.

Praktické dovednosti: manipulace s kuchyňským nářadím a přístroji, příprava stravy pro malé děti, příprava snídaně, přesnídávky, oběda, svačiny, večeře, porcování masa, dušení, pečení, smažení, příprava příloh, nápojů, pečiva.

 

 

 1. Rodinná a sexuální výchova

 

3 - 6 let             Rodina – vztahy členů rodiny navzájem, vztah dětí k rodičům.

Základní rozdíly z hlediska pohlaví jedince.

 

6 - 10 let    Struktura a poslání  rodiny - role otce,  matky, citové vazby v rodině, vztahy    mezi  sourozenci.  Funkce  ostatních  členů  rodiny.  Práva  a  povinnosti  dětí   v rámci rodiny. Úcta k dospělým a starším lidem. Nebezpečí důvěrného kontaktu dětí s cizími lidmi. Základy lidské anatomie - názvy částí lidského těla, základní rozdíly mezi pohlavími.

 

10 - 15 let Význam lásky v rámci lidské sexuality, projevy sexuality, přirozenost zájmu o druhé pohlaví pramenícího z probuzeného pohlavního pudu, nevhodnost vulgárních a cynických projevů v sexuální oblasti vyjadřujících negativistický postoj k osobnosti člověka a jeho životu. Poznatky o pohlavních orgánech a jejich fyziologii, oplození, vývoj plodu, porod.

Projevy dospívání, menstruace-menstruační kalendář, poluce, masturbace, pohlavní styk. Péče o mladší děti - sourozence.

Hygiena a péče o své pohlavní orgány. Zabezpečení základních potřeb rodiny, funkční a nefunkční rodina, rodina a společnost.

 

nad 15 let Přirozenost erotických a sexuálních potřeb člověka (význam pro  zachování lidského rodu), nerozlučné sepětí pudového sexuálního života člověka s jeho životem citovým a celou jeho osobností.

Výběr partnera, rozdíl mezi kamarádstvím, přátelstvím a láskou, milenecké vztahy.

Manželství – vrchol partnerského vztahu, sňatek – legalizace vztahu.

Vztahy mezi manželi (láska, důvěra, odpovědnost, obětavost). Plánované rodičovství, těhotenství, porod, význam dědičnosti a vrozených faktorů pro vývoj osobnosti člověka. Péče o dítě z hlediska zajištění jeho základních  potřeb, vybavení dítěte v předškolním a školním věku, ceny.

Odpovědný vztah k mladším dětem a vrstevníkům, ochota, vzájemná pomoc druhým. Rozvod – příčiny, důsledky pro celou rodinu.

Úmrtí v rodině – pohřeb, dědictví.

Rizika mimomanželských vztahů, promiskuita, heterosexualita, homosexualita, sexuální deviace, sexuální poruchy, předmanželské a manželské poradenství, pravidelné lékařské prohlídky, antikoncepce.

 

 

 1. Pracovní výchova -provoz domácnosti, úklid, domácí práce

 

3 - 6 let             Uložení hraček, knih, osobních věcí.

Úklid místa po hře, základy pravidelnosti v ukládání osobních věcí. Pomoc při domácích pracích – přinesení, podání, asistence.

 

 

6 - 10 let  Vytváření kladného vztahu k práci a učení, vedení k systematické přípravě do  školy, chápání významu vlastního učení a svědomité přípravy do školy jako specifické formy pracovní činnosti.

Základy hygieny tělesné a duševní práce – učit děti organizovat a rozdělit si práci, vypracovat si její plán, umět rozlišovat úkoly hlavní a vedlejší.

Základní techniky a postupy duševní práce (jak se učit, jak pracovat s knihou), vedení k hodnocení vlastní práce.

Základní  povinnosti  z hlediska  provozu  domácnosti,  rozdělení  povinností   v rodině.

Utírání prachu, obsluha vysavače, úprava lůžka, mytí nádobí a jeho ukládání. Vynášení a třídění odpadků.

Environmentální přístup k okolí. Čistota WC a koupelny.

Péče o pokojové rostliny. Práce na zahradě: hnojení, uhrabávání, setí, sázení, okopávání, pletí, zalévání, sklizeň a využití pěstovaných plodin, jejich uskladnění, hrabání suché trávy, listí, sněhu.

Ruční práce: práce montážní a demontážní s využitím stavebnic a modelů, skládanek, výrobky z papíru, kartonu, textilu, drobného materiálu.

Základy šití – steh přední, zadní. Přišití knoflíku, poutka, patentu.

 

10 - 15 let   Základy hygieny tělesné a duševní práce – učit děti organizovat a rozdělit si   práci, vypracovat si její časový plán, umět rozlišovat úkoly hlavní a vedlejší, racionálně využívat čas, dodržovat pracovní postupy, bezpečnost a hygiena práce, kvalitní a včasné plnění úkolů.

Základní techniky a postupy duševní práce (jak se učit, jak pracovat s knihou, jak si dělat poznámky apod.), správné a kritické hodnocení výsledků vlastní práce.

Pravidelná starost o domácnost – mytí podlahy, ošetřování povrchů nábytku, druhy čisticích prostředků, péče o květiny a estetický vzhled prostředí, převlékání ložního prádla, mytí nádobí a jeho uložení, základní péče o kuchyňské přístroje, jejich obsluha a údržba, starost o čistotu koupelny a WC, základy práce s nářadím (kleště, šroubovák), samostatná péče o pokojové rostliny.

Základní příjmy a vydání v provozu domácnosti (teplo, teplá voda, studená voda, plyn, elektrická energie, nájem – inkaso, zálohy - vyúčtování, odpady, poplatky za chovaná zvířata, pojištění). Šetření energií a materiálem. Spotřeba spotřebičů a jejich energetická náročnost.

Environmentální výchova - třídění odpadu, budovat kladný vztah přírodě a okolí. Zabezpečení základních potřeb rodiny, rovnováha mezi příjmy a výdaji. Možnosti zabezpečení v mimořádných finančních situacích.

Práce na zahradě: hnojení, rytí, uhrabávání, setí, sázení, okopávání, pletí, zalévání, sklizeň a využití pěstovaných plodin, jejich uskladnění, hrabání suché trávy, listí, pozorování a určování rostlin, pozorování počasí, sledování předpovědí, pěstování vybraných druhů zeleniny, ovoce, okrasných rostlin.

 

Ruční práce: výrobky z papíru, kartonu, textilu, dřeva, plechu, drátu, plastických hmot. Modelářství - práce montážní a demontážní s využitím stavebnic a modelů.

Základy šití – steh přední, obnitkovací, zadní, křížkový, stonkový aj. dle potřeby. Drobné opravy prádla, oděvů. Základy strojového šití – zacházení se šicím strojem. Dle zájmu a schopností základy vyšívání, háčkování, pletení a jiné techniky.

 

nad 15 let Pěstování a upevňování návyků samostatné  a  kolektivní  činnosti,  zásady  teamové práce, kooperace, vzájemná spolupráce, respekt. Vedení ke svědomitému učení a plnění školních povinností, podněcování zájmu o další vzdělávání, k rozšiřování a prohlubování vědomostí a dovedností v oblasti odborného vzdělání, techniky individuálního získávání vědomostí, rozvíjení kladného vztahu ke zvolenému povolání.

Hygiena tělesné a duševní práce – organizace a rozdělení práce, časový plán, úkoly hlavní a vedlejší, racionální využití času, dodržovat pracovní postupy, bezpečnost a hygiena práce, kvalitní a včasné plnění úkolů, správné a kritické hodnocení výsledků vlastní práce.

Komplexní údržba bytu – mytí oken, péče o nábytek, údržba podlah a podlahových krytin, malování, nátěry dřeva, údržba bytového příslušenství, škůdci v domácnosti, úklid schodiště, sklepa, půdy, úklid po malířích, odstraňování poruch v domácnosti. Péče o pokojové rostliny - přesazování, hnojení, rozmnožování. Zdokonalování dovedností v rozmanitých manuálních činnostech, šetrné zacházení s nástroji, materiálem, energií a předměty společného vlastnictví, samostatné vykonávání činností ve prospěch dětského domova.

Vybavení domácnosti – kuchyně, ostatní pokoje z hlediska přiměřenosti, potřebnosti a cenové náročnosti.

Doklady k domácnosti – smlouvy apod., zajištění bezpečnosti, výpis katastru nemovitostí. Náklady a příjmy domácnosti, rozpočet na rok, měsíc, týden. Kontrola výdajů. Inkaso, SIPO. Finanční hospodaření domácnosti - rozpočet rodiny, pojištění domácnosti, nájem, půjčky. Hypotéky, složenky, účty, vkladní knížky, bankomat.

Práce na zahradě: hnojení, rytí, uhrabávání, setí, sázení, okopávání, pletí, zalévání, sklizeň a využití pěstovaných plodin, jejich uskladnění, hrabání suché trávy, listí, pozorování a určování rostlin, sledování předpovědí počasí - plánování zahradnických prací. Pěstování vybraných druhů zeleniny, okopanin, ovoce, okrasných rostlin.

Ruční práce  dle  vlastního  návrhu  a  volby  různých  druhu  materiálů.  Práce s elektrickými přístroji a nářadím, obsluha domácích přístrojů. Ruční šití, strojové šití, (drobné oděvní součástky a bytové doplňky). Dle zájmu rozvíjení háčkování, pletení, vyšívání, netradiční textilní techniky apod.

 

 

 1. Společenské chování, sociální dovednosti a hodnotový systém

 

3 - 6 let                       Vyjadřování   v kolektivu   vrstevníků,   pozdrav   (druhy   a   jeho   vhodnost), poděkování, prosba, oslovení, chování u stolu, zacházení s příborem, základní formy sociálního styku. Rozpoznání dobra a zla, četba pohádek a příběhů.

6 - 10 let           Vyjadřování v kolektivu vrstevníků, dospělých – způsob konverzace.

Chování ve škole, k dospělým, v obchodě, v dopravním prostředku, na ulici, pomoc starým, nemocným lidem a malým dětem. Učit se předcházet konfliktním situacím a v případě nutnosti se je učit řešit. Správné jednání s autoritou, znalost sociálních norem a pravidel, získání svědomí.

 

10 - 15 let Základy stolování (správné sezení, způsob servírování, slavnostní prostírání, konverzace u stolu), chování ve společnosti – kino, divadlo, koncert,  restaurace, dopravní prostředky.

Smysl pro povinnost a pravidla, zvnitřnění sociálních norem, respekt obecným normám.

 

nad 15 let Chování k mladším, starším, chování ke starým lidem, chování mezi mužem a ženou. Chování ve společenských institucích, jednání se zástupci státní správy a samosprávy, vyřizování žádostí.

Chování v restauraci (příchod, usazení, objednání, konzumace, placení, slavnostní tabule).

Chování na veřejnosti, zpěv, hra na hudební nástroj, taneční kurzy.

Dodržování vlastní mravní zásady univerzálně platné, smysl pro spravedlnost a

čestnost.

 

 

 

 

 1. Občanská výchova

 

3 - 6 let             Vlastní jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště.

Základní pravidla soužití v rodině (v DD) formou přiměřenou věku dítěte.

 

6 - 10 let            Obec,  město,  kde  žijeme,  struktura  a  funkce  města.    Základní  seznámení s vnitřním řádem a pravidly DD.

Zásady ohleduplného soužití mezi lidmi, pěstování šetrného a hospodárného vztahu k výsledkům lidské práce, osobnímu a společenskému vlastnictví.

 

10 - 15 let         Základní lidská práva, povinnosti občanů, práva a povinnosti svěřenců DD, občanství, základní právní předpisy, základní přehled sociálních dávek.

Orgány obce, státu, státní správa, mocenské orgány státu. (státní znak, hymna, prezident, hlavní město ČR, úřady státní správy, městský úřad a jeho odbory, policie, soudy, vláda, parlament, politické strany).

Vyřizování osobních dokladů (občanský průkaz, pas, kopie rodného listu) Šetrný vztah k osobnímu a společenskému vlastnictví.

 

Příprava na volbu povolání – schopnost sebepoznání a sebehodnocení, oblíbené předměty ve škole, rozvíjení zájmových aktivit, utváření osobnostních vlastností, pracovních dovedností a návyků.

 

nad 15 let Zaměstnání  (Zákoník  práce):  práva  a  povinnosti  zaměstnavatele  – zaměstnance, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, vznik a ukončení pracovního poměru (výpověď, okamžité zrušení, dohoda), platový výměr (hrubá a čistá mzda, odpočty, odvody, srážky ze mzdy), ostatní důležité poznatky (BOZP, nároky na dovolenou, odpočinek mezi směnami apod.), sepsání životopisu, žádosti o zaměstnání.

Bydlení: trvalé, přechodné, vztah majitel – podnájemník, stížnost, reklamace byt státní, družstevní, v osobním vlastnictví, rodinný dům, žádost o byt, ubytování, byt – koupě, prodej, výměna.

Státní správa a samospráva: krajský úřad, okresní úřad, městský úřad, úřad práce, finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, Policie ČR, Městská policie, soudy, žádosti o vystavení osobních dokladů, žádost o občanství, žádosti na jednotlivých odborech úřadů včetně sociálních dávek.

 

 

 

 1. Doprava, cestování, pošta, telekomunikace

 

3 - 6 let                       Základní  dopravní  prostředky,  jednoduché  zásady bezpečnosti při cestování. Základní druhy poštovních zásilek - pohled, dopis, balík. Základy zacházení s telefonem. Orientace v okolí bydliště.

6 - 10 let Druhy  dopravních  prostředků,  zakoupení  jízdenek  MHD,  informace  o  odjezdech vlaku, autobusu. Základní pravidla silničního provozu, semafory, přechody pro chodce. Odeslání pohledu, dopisu -  náležitosti  poštovních zásilek.

Telefonování - volba čísla, tel. hovor-pravidla, odkud můžeme telefonovat.

 

10 - 15 let Dopravní značky, základní pravidla silničního provozu. Možnosti osobní, hromadné a nákladní přepravy - způsoby zajištění.

Základní orientace v jízdních řádech, zakoupení jízdenek, přestupy. Vybavení na cesty, správné zavazadlo.

Orientace na poště - odeslání pohledu, dopisu, balíku - náležitosti poštovních zásilek. Telefonní hovory – veřejná telefonní stanice, tel. karta, mobilní telefony. Internet, email.

 

nad 15 let Dopravní značky, pravidla silničního provozu - při jízdě v autě, na kole, pro  chodce. Možnosti osobní, hromadné a nákladní přepravy - způsob zajištění. Jízdní    řády,    cestovní    kanceláře,    sleva    jízdného,  přeprava   zavazadel v jednotlivých dopravních prostředcích (autobus, vlak, MHD, letadlo), cestovní pojištění, měna v jiných státech.

Cestovní kanceláře. Balení zavazadla na krátkou, delší cestu.

Přehled o službách pošt, poštovní tiskopisy. Zajištění internetového připojení. Telekomunikace - telefonování na úřady, zjišťování informací, objednání u lékaře, zjišťování možnosti zaměstnání apod.

 

 

Různé jednotlivé standarty lze doplnit, vynechat či pozměnit dle aktuální situace a podmínek  v jednotlivém zařízení.

Pro děti s různými typy postižení se tento program použije ve stejné skladbě, ale rozsahu přiměřeném věku a schopnostem dětí.

Plnění hlavních výchovně vzdělávacích cílů u těchto dětí v jednotlivých věkových skupinách se bude opakovat na vyšší úrovni a prolínat s cíli vyšší věkové skupiny až do uspokojivého zvládnutí.

Jednotlivé dílčí složky lze dle potřeby zařízení přizpůsobit, pozměnit, doplnit v závislosti na podmínkách a stylu výchovných postupů a stupni důležitosti dané oblasti pro zařízení.

 

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu

 

       Je dáno potřebou každého jedince – mít ve společnosti určité místo, být sám sobě a svým nejbližším užitečný. Děti se ocitají v dětském domově ne vlastní vinou – vždy je na prvním místě selhání rodiny, ať už nezájem rodičů, nízká sociální úroveň rodiny, patologie předků (týrání, poškozování, eknutí se vlastních dětí) nebo okolnosti spjaté s rodinnou tragédii. Postavení dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, není jednoduché. Z našich zkušeností můžeme uvést dva zásadní postoje tí:

 • umístění v domově prožívají jako pozitivní změnu ve svém životě, váží si veškerého

zabezpečení a pracují na svém osobním růstu. Do života odcházejí kvalifikovaní, s představou nového modelu rodiny.

 • se situací se neztotožní, trápí sebe i ostatní, idealizují si vlastní nefunkční rodinu. Nemají

zájem připravit se na svůj budoucí samostatný život – vracejí se v období plnoletosti „domů“ a žijí stejným způsobem jako jejich příbuzní, kteří se o ně neuměli postarat.

 

 

 

 

 

Výběr výchovných a socializačních činností je bohatý, nejdůležitější jsou:

 

Sebeobslužné činnosti – zaměřené na vedení dětí k samostatnosti v péči o vlastní osobu

a osobní majetek. Jejich podstata spočívá v pěstování hygienických návyků, návyků

kulturního chování a jednání s lidmi. Vytváření a upevňování sebeobslužných návyků je

jednou z podmínek a zároveň první fází při formování mravních vlastností. Proces

formování sebeobslužných návyků se řídí zákonitostmi učení, především učení

senzomotorického a sociálního. Hlavní je získávání návyků, jež dětem chybí.

 

Pracovně – technické činnosti napomáhají k systematickému zdokonalování manuálních

dovedností, obohacování vědomostí o technické poznatky a jejich aplikaci v praxi. Tyto

činnosti přispívají k profesní orientaci dětí a připravují je na úkoly, které je v dospělosti

čekají.

 

Činnosti všeobecně poznávací – s využitím aktuální problematiky, s návazností na školní

ípravu a závislostí na všeobecném přehledu výchovného pracovníka.

 

Činnosti další – inklinující k přírodě, estetickému vidění a cítění, sportu, turistice atd.

 

Aktivity pracovníků dětského domova v návaznosti k PVČ, které zkvalitňují výchovu dětí v DD:

Doučování, vzdělávací problémy

Literární kroužek - knihovna

Logopedická cvičení

Sportovní aktivity 

Výtvarný kroužek

Zdravý životní styl

Recitační a pěvecký kroužek

Počítače

Gastrokroužek

 

Všichni pedagogičtí pracovníci se přímo účastní výchovy a vedení dětí v pracích, souvisejících s hospodárným podílem na vedení „vlastního bytu“, včetně udržování a oprav svěřených vnitřních a vnějších prostor a vybavení.

 

ŠVP je zaměřen především na dosažení cílů v těchto oblastech:

 

Rovné příležitosti

 

Záměrem je zejména podpora adaptace, resocializace a osamostatňování dětí s nařízenou ústavní výchovou pro vytvoření optimálních podmínek pro osobnostní rozvoj dítěte dle jeho individuálních potřeb umožňujících jeho plnohodnotné zapojení do života společnosti při současném zvýšení profesionality pracovníků dětských domovů.

Cíl:

1. přispět k začlenění dětí s nařízenou ústavní výchovou do běžných sociálních struktur, zvýšit jejich sociální kompetence a posílit jejich sociální vazby vzděláváním pracovníků a vedoucích pracovníků dětských domovů

2. napomoci řešení obtížných životních situací dětí s nařízenou ústavní výchovou a zmenšit negativní dopady vyplývající z jejich situace

3. připravit děti s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života

 

Zdravý rozvoj osobnosti

   

            Pochopit co je dobré a co zlé. Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí mají       často             zkreslenou edstavu o prospěchu vlastním a potřebách (prospěchu) ostatních. Cílem je naučit je žít tak, aby neškodily sobě ani okolí a vážily si dobra konaného pro    druhé a uvědomovaly si uspokojení z dobrých skutků:

 

 • rozvíjet u dětí zdravé sebevědomí, uvědomění si hodnoty vlastních schopností,

            zprostředkovat zážitek úspěchu

 • vést k realistickému sebehodnocení vlastních možností a schopností, uplatnit je spolu se

            získanými dovednostmi

 • rozeznat dobře provedenou práci od špatně provedené, mít odpovědnost za svou práci a výsledky

 

 • rozvíjet sebeovládání ve vypjatých situacích, naučit děti odpovědnosti za důsledky svého chování
 • posilovat úsilí o získání a udržování fyzické kondice přiměřenou tělesnou aktivitou a

            sportem, dbát na správnou výživu, cvičení, duševní hygienu a vhodný životní styl.

 

 

Sociální dovednosti

 

             Naučit děti vcítit se do pocitů jiných, rozvíjet získanou empatii, vést k vzájemné spolupráci, úctě, toleranci. Respektovat jiné kultury, národnosti a jejich duchovní   hodnoty, učit je žít společně s druhými lidmi, bez konfliktů:

 • naučit je rozlišovat projevy rasismu, vysvětlit co je to rasismus a xenofobie a v čem spočívá nebezpečí
 • naučit je radovat se z úspěchů jiných lidí
 • it děti, co jsou to autority a respektu k autoritám
 • orientovat se ve společnosti a společenských vztazích
 • vést děti k dodržování zásad slušného chování, pravidel chování ve škole i mimo ni,

            respektování společenských norem a řádů

 • naučit naplňovat své povinnosti a být schopen uplatnit svá práva s ohledem na práva druhých
 • být připraven odolávat zátěži v běžném životě a naučit se nést neúspěchy ve škole i

            v osobním životě

 • hledat ve všem negativním začátek pozitivního

 

 Příprava pro život po opuštění zařízení a profesní orientace

 

            Získávání sociální gramotnosti, v běžném životě si děti osvojí návyky a formy chování v různých životních situacích:

 • pomoc internetu při vyhledávání pracovních příležitostí
 • cíleně protlačovat do popředí pracovní činnosti, vytvářet pracovní návyky
 • naučit děti základní dovednosti a zručnosti v domácích, řemeslných, chovatelských a

           pěstitelských pracích a cíleně je u nich rozvíjet

 • směřovat zájem dětí k nabídce povolání podle jejich schopností
 • vysvětlit společenskou potřebnost méně atraktivních zaměstnání, vysvětlit rozdíl ve

            finančním ohodnocení práce kvalifikované a nekvalifikované – motivace k vyučení

 • systémem brigád umožnit dětem praktické vyzkoušení některých profesí, vést je k zájmu po vlastním odborném růstu, profesionalizaci a vytváření hodnot

 

Environmentální výchova

    Vytvořit v dětech pocit, že jejich aktivita může pomoci celosvětovým problémům v oblasti ochrany životního prostředí:

 • vychovávat děti v souladu s okolím
 • it je co je to příroda a jak je možné jí neubližovat
 • poukázat na hodnotu života a to nejen lidského
 • it je úctě ke všemu živému
 • stovat vědomí závislosti lidského života na přírodních zdrojích
 • poukázat na nešvary v okolí, které přírodě ublížily, naučit je aktivně vyhledávat prohřešky proti přírodě, ke kterým dochází
 • poskytnout výchovu k úctě k přírodě v okolí do kontextu se světovými problémy
 •  

 

Komunikativní dovednosti

 

       Naučit děti vyjádřit své pocity, přání a nebát se vyjádřit i negativní postoje:

 • naučit je, že slovo je základní výrazový prostředek k uspokojení mé potřeby
 • naučit je žádat a děkovat
 • posílit děti v umění porozumět jednoduchým sdělením v mluvené i psané formě
 • naučit je naslouchat druhým, uvědomit si základy společenské konverzace a pravidla

            rozhovoru, potlačit negativní jevy komunikace jako je překřikování, nejasná výslovnost a

            formulace, zlost a potlačování vlastních potřeb na úkor druhých

 • naučit je jasně formulovat, dát hlasu intonaci

            orientace ve veřejných institucích, vyplňování důležitých formulářů, orientace na            úřadech

 • číst s porozuměním, reprodukovat čtený text
 • reprodukovat slovně prožitky získané pomocí dalších smyslových orgánů
 • naučit je získávat a předávat informace pozorováním, čtením, psaním, nasloucháním a

           dalšími výrazovými prostředky – mimikou, tancem

 • aktivně učit děti využívání informačních a komunikačních technologií – rozhlas, tisk,

            televize, internet, email a jiné

 

 Vztah k majetku

 

            Naučit děti, že všechno má svoji cenu a pokud zničím veřejný majetek, v důsledku škodu             zaplatím ze své kapsy:

 • nic není zadarmo
 • mít úctu k materiálním hodnotám
 • nelpět zbytečně na materiálních hodnotách na úkor vzdělání, poznávání, mezilidských vztahů
 • být si vědom hodnoty výsledků práce své na druhé
 • umět pečovat o vlastní majetek, ale nepřivlastňovat si majetek druhých

 

 

4. Plán výchovně vzdělávací činnosti

 

 

Hlavním cílem výchovně vzdělávací práce v DD a ŠJ / dále jen DD/ je vychovat děti tak, aby na konci svého pobytu v domově v rozsahu svých osobních předpokladů získaly   věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání:

 

 • základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot na úrovni přizpůsobené elementárním možnostem jeho chápání a vidění světa i přirozeným životním souvislostem a okolnostem

 

 • základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti

 

 • osvojení a zažití standardních pracovních návyků

 

 • vzhledem k velkému počtu malých dětí v tomto školním roce rozvíjet prvky sebeobsluhy, vytvořit optimální podmínky pro vyrovnání případných deficitů v znalostech a dovednostech běžných v daném věku dítěte

 

 • na základě společenské poptávky zřídit v tomto období krizová lůžka v souladu s platnou legislativou

 

K dosažení stanovených cílů je nutno respektovat obecně platné zákonitosti výchovně vzdělávacího procesu:

 

 1. hledání nových výchovně vzdělávacích perspektiv  - při diagnostice a reedukaci – vytváření nových vzorců chování, navazování a posilování nových sociálních vztahů
 2. prevence před vznikem poruch emocí nebo chování u svěřených dětí
 3. podpora při vzniku poruch emocí nebo chování u svěřených dětí

 

Nastavení fází optimalizace a transformace (tj. optimální podoba toho, čeho chceme dosáhnout)

 

 Dostupnost a návaznost všech potřebných služeb a informací by mělo být bez zbytečných průtahů, místně, časově, odborně, za předpokladu kulturně sociální senzitivity, ochrany osobních dat a nízkoprahovosti u preventivních i ambulantních služeb.

Zabezpečení potřeb dětí a zvyšovat kvalitu života v průběhu multidisciplinární péče v náhradní výchovné péči o ohrožené děti umístěných v našem zařízení pro výkon ústavní výchovy a v oblasti preventivně výchovné péči.

Zvyšování profesionality pracovníků, musí splňovat nároky dobré praxe podložené výzkumem, tj. uplatňovat individuální přístup k dětem v kontextu biologického, psychologického, pedagogického, psychoterapeutického a sociálního modelu péče, s ohledem na jejich potřeby.

Efektivita a flexibilita nezbytná péče o dítě je založena na správné depistáži, dobré indikaci a včasné intervenci. Podmínkou tohoto principu je spektrum služeb, které budou reagovat na aktuální potřeby dětí, budou zaváděny inovativní postupy, založené na poznatcích z výzkumů a dobré praxe. Flexibilita je podmínkou i transformačního procesu a koncepčního materiálu, který musí být otevřený i neočekávaným změnám.

Diferenciace služeb a odborné péče musí zohlednit rozdílné potřeby dětí a rodin ve vztahu k poskytovaným službám.

Destigmatizace zohledňuje ochranu dětí i rodin před negativním označováním v průběhu, preventivní, výchovné, diagnostické, terapeutické a následné péče. S tímto principem souvisí vymezení moderní terminologie a transparentnost institucionální výchovy a dalších intervencí, včetně humanizace resocializační péče.

Komplexnost musí být zjištěna na základě individuální situace a potřeb dětí a musí integrovat speciálně edukativní, specifické léčebné, terapeutické a preventivní postupy včetně sociální práce, jejichž efektivita je dostatečně podložena poznatky z praxe a výzkumů.

I. Výchovně vzdělávací činnost

 

1. Rozumová výchovně vzdělávací činnost

 

a) Realizace na příslušných školách, učilištích

 

b) Příprava na školní výuku 

 • samostudium, osvojení zadaného učiva za pomoci vychovatele
 • vypracování zadaných úkolů
 • kontrola osvojení zadaného učiva, vypracovaných úkolů

 

c) Studium na základě individuálních učebních plánů kmenových škol

 

2. Pracovní výchovně vzdělávací činnost

 

Realizuje se:

 

 • na školách a učilištích (formou odborné praxe, pracovní výchovy)
 • realizace v DD (od školního roku 2008 / 2009 byla zřízena cvičná kuchyně – záměr rozpracován v kroužku základů gastronomie, dále se děti učí na pozemku DD pod vedením vychovatelů základům pěstování zeleniny a péči o půdu.)

          

Cíl:              získání, osvojení manuálních a technických dovedností

 

3. Občanská, právní a praktická výchovně vzdělávací činnost, relaxační techniky

 

Oblast právní výchovy

 • pojem právo, právní vědomí, právní stát, zákonnost, právní jistota
 • smysl a úloha základních lidských práv a svobod
 • pojem intolerance, xenofobie, rasismus
 • rodinné právo, práva a povinnosti dětí a rodičů
 • trestní právo, násilná trestná činnost proti dětem a mládeži
 • předběžná opatření, ústavní výchova, ochranná výchova a její význam
 • soudnictví ve věcech mládeže
 • věznice pro výkon vazby, věznice pro výkon trestu odnětí svobody
 • Probační a mediační služba ČR, její význam, smysl, poslání

 

Oblast pracovně – právní

 • oprávnění k podnikání
 • pracovní smlouva, druhy pracovně právních vztahů
 • přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
 • registrace na finančním úřadě, úřadu práce
 • základní informace o účetnictví, platby, faktury
 • daňové přiznání

 

Oblast výchovy ke zdravému způsobu života

 • duševní hygiena
 • relaxační techniky (arteterapie, muzikoterapie, psychodrama, hry)
 • ochrana před běžnými nákazami a úrazy
 • racionální péče o tělo
 • odolnost vůči zneužívání návykových látek (drogová prevence)
 • tvorba a dodržování zdravého a bezpečného prostředí, výchova k ekologii
 • sexuální výchova (kultivace sexuálního chování - vytváření vědomostí a postojů k sexualitě, reprodukční chování a sexualita - pohlavní styk, početí, porod, antikoncepce, sexuální deviace)
 • výchova k rodičovství

 

 

Forma:

 • diskuse k tématu pracovně právních vztahů, návštěvy Úřadu práce, pracovních agentur, vyhledávání pracovních nabídek na internetu
 • besedy s Policií ČR (všeobecný trestněprávní přehled, TOXI tým Policie ČR a další složky)
 • exkurze do vytipovaných zařízení (léčebny, věznice, odborná pracoviště apod.)
 • upevňování a kontrola požadovaného jednání

 

Cíl:

 • získání právního vědomí, pochopení smyslu podstaty státu a zákonných norem
 • pochopení a osvojení vlastních základních práv a povinností vůči sobě samému, dalším osobám, společenství
 • rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti, etnické, náboženské příslušnosti, seznámení se základními údaji o menšinách u nás, s jejich kulturou, dějinami a rozvíjení vědomí sounáležitosti
 • orientace v pracovně právních vztazích, schopnost aktivně vyhledávat práci
 • příprava na život v partnerství, manželství a rodičovství
 • poučení a dovednosti při ochraně před nemocemi, které ohrožují zdraví a život (zneužívání alkoholu a drog, nežádoucí těhotenství, nákaza HIV, prevence sexuálního zneužívání dětí)
 • dosáhnout vhledu do problematiky dítěte, pomoci pochopit a změnit nesprávné postoje
 • změnit maladaptivní vzorce chování ve správné
 • podpořit zrání osobnosti dítěte

 

4. Mravní výchovně vzdělávací činnost

 

A) Metody mravního uvědomování dítěte:

 

Metody rozumové instrukce

 

 • Metoda požadavků

 

Forma:            návody, rady, doporučení, upozornění, pokyny, apod.

Cíl:                   znalost pravidel žádoucího chování

 

 • Metoda vysvětlování

 

Forma:             rozhovory s dětmi (poučení), skupinové besedy, diskuse a přednášky, individuální, práce s dětmi

Cíl:                   pochopení smyslu požadavků a norem 

 

Metody citového a názorného působení

 

 • Metody podněcování a tlumení citů
 • Metoda přesvědčování
 • Metoda příkladu

 

Forma:            individuální a skupinová práce s dětmi

Cíl:                    upevnění žádoucího chování a jednání dětí, vytvoření názorných a přitažlivých vzorů chování

 

Metody rozvoje morálního úsudku

 

 • Metoda řešení morálních dilemat

 

Forma:        shromáždění souboru mikropříběhů s obsahem morálních problémů, diskuze s dětmi na jednotlivá předložená témata vychovateli, zkušenosti z  událostí života dětí, události širšího spol. obsahu

 Cíl:             vést děti od závislosti na autoritách k morální autonomii

 

b) Metody výchovy mravní aktivity

 

Metody usměrňování činnosti dětí

 

 • Metoda ovlivňování

Zaměření na osvojení žádoucího jednání a chování dětí dle uznávaných společenských norem.

 

 • Metoda cvičení

  Zaměření na vlastní průběh činnosti, opakování požadovaného jednání.

 

Forma: individuální a skupinová práce s dětmi

Cíl:              osvojení pozitivního sociálního společenského chování a jednání a ztotožnění se s nimi

 

 • Metoda kontroly

Zpětná vazba na studium, práci, docházku a chování dětí ve školách, učilištích; zpětná vazba na pracovní morálku a docházku pracujících dětí v zaměstnání; zpětná vazba na chování a jednání dětí na ústavu.

 

 • Metoda hodnocení

Motivace dětí, vedení dětí k samostatnosti a spoluzodpovědnosti za své jednání a chování.

             Při využívání uvedených metod pedagogové vhodně spolupracují se zvolenou spolusprávou     dětí.

 

II. Zájmová činnost dětí

 

 1. Zájmová činnost dětí řízená vychovatelem formou kroužků
 2. Zájmová činnost formou volnočasových aktivit dětí
 3. Zájmová činnost dětí organizována školskými zařízeními v ČR

(možnost využití celorepublikových sportovních a kulturních akcí školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy)

 1. Individuální zájmová činnost dětí mimo ústav

 

ad 1)                                                            

 1. Kroužek základů gastronomie / 10 – 18 let /

                                  

Obsah teoretické části:

 • zásady bezpečnosti práce
 • zásady hygieny práce
 • zásady stolování
 • zásady uchovávání potravin
 • potraviny, výživa, normy

 

 

Obsah praktické části:

 • příprava studených jídel – výroba pomazánek, příprava chlebíčků, obložených mís,

      + recepty

 • příprava teplých jídel – vaření polévek, příprava hlavních jídel + recepty
 • příprava příloh a moučníků – příprava ovocných a zeleninových salátů + recepty, příprava moučníků a cukroví + recepty

 

Cíl:

 • osvojení si základních gastronomických znalostí a dovedností včetně hygienických návyků
 • získání teoretických a praktických zkušeností v rámci přípravy různých pokrmů s ohledem na jejich využití v dalším životě

 

 1. Sportovně - relaxační kroužek / 6 – 18 let /

 

Obsahové zaměření:

 

 • míčové hry (fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal, hry s míčem apod.)
 • návštěvy rekreačních sportovních zařízení (bazén, zimní stadión apod.)
 • návštěvy sportovních utkání
 • relaxační cvičení s hudbou
 • účast na sportovních akcích (pořádané sportovní turnaje)
 • turistické aktivity (pohybová rekreace), jízda na kole, pěší turistika, celodenní poznávací výlety

 

Cíle:

1. Psychomotorický - kultivace pohybových dovedností dětí

2. Kognitivní - děti rozpoznávají účel, smysl a podstatu pohybu, dále pak i organizačních, bezpečnostních a hygienických zásad

3. Afektivní - kladné prožívání pohybové činnosti, překonání aktuálních negativních tělesných a psychických stavů, začleňování dětí do sociálních vztahů v oblasti pohybových aktivit, akceptování sportovních rolí a herních funkcí, tolerování pohybových rozdílů a handicapů, rozvoj pozitivních charakterových a volních vlastností dětí

4. Diagnostický – poznávání charakterových a volních vlastností dětí při sportovních aktivitách metodou pozorování    

 

 1. Estetický – výtvarný kroužek / 3 – 18 let /

 

Obsahové zaměření:

 • výtvarná práce (malba, kresba, práce s papírem, látkou apod.)
 • keramická práce (výroba, glazurování, vypalování výrobků, apod.)
 • další zaměření (četba knih, hra na hudební nástroje, vlastní hudební a poetická tvorba, návštěvy galerií, divadelních a filmových představení apod.)

 

Cíle:

 • získávání, osvojování a zdokonalování manuální zručnosti
 • podporování pozitivního vztahu k estetice a kulturním hodnotám
 • formování estetického vědomí a cítění dětí
 • pěstování estetických zážitků, názorů, utváření vkusu prožitky z  návštěv kulturních akcí, vnímání literárních děl apod.
 • vytváření možností estetického a kulturního projevu, kreativity

 

Adaptační program

 

Cílem je adaptace dítěte na denní program a pravidla oddělení po jeho přijetí. Adaptační program je realizován za účelem snadnějšího přizpůsobení dítěte na podmínky oddělení a zvýšení jeho aktivity při zvládání nových sociálních situací. Adaptační program dále podporuje snahu dítěte pozměnit své jednání a chování tak, aby zvládlo pobyt v nových podmínkách.

 

Obsah adaptačního programu

a) U nového dítěte je po dobu adaptační fáze přihlíženo při jeho hodnocení ryze individuálně a citlivě při respektování jeho specifických osobnostních rysů.

b) V průběhu adaptační fáze skupinoví vychovatelé průběžně zjišťují znalost a porozumění vnitřního řádu domova novým dítětem.

c) Skupinoví vychovatelé průběžně poučují dítě o případném možném nebezpečí a újmě na zdraví.

d) Dítěti je k dispozici Vnitřní řád DD a ŠJ, do kterého může nahlížet po celu dobu svého pobytu.

e) Vedoucí bytu zpracuje ve spolupráci s psychologem a sociální pracovnicí DD individuální Program rozvoje osobnosti dítěte a dítě s ním seznámí.

f) Pedagogičtí pracovníci a psycholog průběžně srovnávají své poznatky o kvalitě a míře adaptace dítěte.

 

III. Minimální preventivní program sociálně patologických jevů

           

        Zpracován jako samostatný dokument.

 

IV. Rodinné poradenství

 

Po přijetí dítěte do zařízení je sociální pracovnicí, psychologem a pedagogickými pracovníky vyvíjena snaha o osobní kontakt a spolupráci s osobami odpovědnými za výchovu dítěte. Psycholog zpracoval program terapeutických činností s poručníky pro snazší návrat do rodiny.

 

Cíl spolupráce

 

Jednotné a cílené výchovné působení osob odpovědných za výchovu dětí (dále jen rodiče) a pedagogických pracovníků při plnění programu rozvoje osobnosti dítěte, a tím zvýšení jeho perspektivy zařazení se do společnosti po ukončení ústavní (ochranné) výchovy a příprava rodinného prostředí pro návrat dítěte po odchodu ze zařízení. Dále spolupráce sleduje výraznější zkvalitnění komunikace mezi zařízením a rodiči dítěte.

 

Obsah a metody spolupráce

 

Obsah je z počátku zaměřen na seznámení rodičů s příslušnými skupinovými vychovateli dítěte. Rodiče jsou seznámeni se zpracovaným programem rozvoje osobnosti jejich dítěte, jsou jim blíže popsány a vysvětleny jednotlivé body tohoto programu. Je jim vysvětlen vlastní význam jednotlivých bodů pro rozvoj osobnosti jejich dítěte a jsou rovněž seznámeni s pedagogickými metodami a prostředky, které slouží k dosažení stanovených výchovných cílů. Po tomto seznámení rodičů s programem rozvoje osobnosti se k tomuto programu vyjádří rodiče, sdělí svůj názor či stanovisko, mají možnost navrhnout pedagogům jiné postupy či metody práce s dítětem, příp. stanovit další výchovné cíle. Následně je rozebraná současná i dřívější situace v rodině, jsou zváženy možnosti rodiny, perspektivy výchovy dítěte v rodině apod. Předávají se oboustranně obecné informace o dítěti (např. o průběhu pobytu dítěte v rodině, o možných příčinách jeho asociálního chování či jednání, aktuální problémy dítěte či rodiny apod.).

Dále jsou rodiče seznámeni s Vnitřním řádem zařízení. Rodičům jsou představeny prostory zařízení, kde se běžně pohybuje jejich dítě (pokoj dítěte, byt, jídelna apod.). Tato prohlídka by měla být za přítomnosti jejich dítěte.

Rodičům je nabídnuta možnost další spolupráce spočívající v poradenské činnosti, zpětné vazby na pobyt dítěte u rodičů, zvažovaní dalších alternativ v řešení možných problémů u dítěte i v rodinném prostředí.

 

 

 

V. Zodpovědnost za plnění

 

1. Za plnění a průběh výchovně vzdělávací činnosti, včetně její kontroly, stavu informační úrovně, docházky dětí do škol a jejich přípravu na výuku, případné omluv z důvodu nemoci a odhlašování ze stravování, zodpovídají příslušní skupinoví vychovatelé dané skupiny. Vychovatelé koncipují metody a techniky práce s dětmi dle svého dosaženého vzdělání a typu absolvovaných kurzů zakončených osvědčením. Vychovatel volí metody a techniky práce s dětmi dle stanovených programů rozvoje osobnosti dětí.

2. Za plnění ročního plánu výchovně vzdělávací činnosti, kontrolu této činnosti a hospitaci výchovně vzdělávací činnosti zodpovídá ředitel DD a ŠJ, zást. ředitele DD a ŠJ, vedoucí vychovatel.

3. Za spolupráci s osobami odpovědnými za výchovu dětí zodpovídá ředitel DD a ŠJ, psycholog a sociální pracovnice.

 

 Základní výchovně vzdělávací složka je obsažena v Programu rozvoje osobnosti dítěte (dále jen PROD).

Zvládnutí jednotlivých úkolů našich dětí je dobrou přípravou pro jejich samostatný budoucí Život. PROD obsahuje různé oblasti pro věkové kategorie dětí a mládeže od 3 do 18 let dle obsahu a věkové skladby dětí následovně:

 

 

Předškolní věk

 

3 – 6 let je to poslední fáze raného dětství, kdy nejpřirozenější činností v tomto období je hra, která má neobyčejný význam pro další celková vývoj dítěte.

 

Mladší školní věk

 

6 – 10 let vstup do školy zde působí jako vývojový mezník, kdy škola zasahuje do života dítěte jako pevný a názorný systém a zároveň jako nejspolečenštější činitel.

 

Střední školní věk

 

10  –  12  let  jde  o  tzv.  prepubertu  –  přípravné  období  před  pohlavním  dozráváním,  kdy

v krátkém vývojovém období se zde završují změny, které se výrazně projeví v pubertě.

 

Starší školní věk

 

12 – 15 let období tzv. puberty, které se projevuje prvními projevy pohlavní zralosti a končí tělesným dozráním. Pro tělesnou pubertu je příznačný růst prudký růst pohlavních znaků, pohybová disharmonie a snížení tělesné výkonnosti.

V duševním vývoji je charakteristická citová labilita a podrážděnost.  Výrazně se projevuje snaha o samostatnost a zaujímání kritického postoje ke všemu a ke všem.

 

 

Osobní hygiena

 

3 – 6 let

-     samostatné použití WC, použití kapesníků

-     umytí obličeje, rukou

-     čištění zubů

-     základní učesání

 

 

7 - 11 let

-     sprchování

-     mytí vlasů

 

12 - 15 let

-     stříhání a úprava nehtů

-     aplikace krémů deodorantů apod.

-     úprava účesu, specifická hygiena u chlapců a dívek

 

15 - 18 let a více

-     kompletní manikúra

-     holení a kosmetika – přípravky, prostředky

-     složitější úpravy účesů, návštěva kosmetičky, kadeřnice

-     péče o pleť, vlasy, chrup

-     důsledky špatné hygieny

 

 

 

Oblékání a obouvání

 

3 – 6 let

-     znalost a pojmenovávání základních součástí oděvů a druhů obuvi

-     zapnutí zipu, knoflíku

-     zavázání tkaniček, správný postup při oblékání

7 - 11 let

-     kompletní obléknutí, obutí,

-     výběr oděvu a obuvi dle počasí

-     základní výběr oděvu a obuvi dle příležitosti

12 -15 let

-     specifický výběr oděvu a obuvi dle příležitosti

-     estetika oblékání a obutí

-     nákup oděvů a obuvi v doprovodu

15 -18 a více let

-     základy módy, módní doplňky

-     výběr oděvu a obuvi dle materiálu a ceny

-     způsoby uvázání kravaty

-     samostatný nákup oděvů a obuvi

 

Péče o oděv a obuv

 

3 – 6 let

-     Základy ukládání oděvu a obuvi

-     Čištění obuvi za pomoci druhé osoby

7 - 11 let

-     čistění obuvi čisticími prostředky a úklid v botníku

-     základní péče o ošacení a úklid skříní a prádelníků

-     základy šití (knoflík, poutko)

-     ruční přepírání a sušení prádla

 

12 - 15 let

-     oprava obuvi, ceny oprav

-     kompletní péče o obuv

-     drobné opravy šitím

-     ruční praní oděvních součástí s dohledem

-     čistírna, ceny za čištění

-     samostatné balení oděvních součástí do zavazadla

-     žehlení méně náročných druhů prádla

15 - 18 a více let

-     prací a avivážní prostředky

-     údaje výrobců na oděvech

-     textilní materiály

-     obsluha pračky, automat. pračky, eventuálně sušičky

-     žehlení všech druhů prádla, odstraňování skvrn

-     dlouhodobé skladování oděvů a obuvi

-     opravy oděvů a obuvi vlastními silami

-     základy obsluhy šicího stroje

 

 

Provoz domácnosti

 

7 - 11 let

-     rozdělení funkcí v rodině, základní povinnosti z hlediska provozu

 

12 - 15 let

-     příjmy domácnosti, jejich zabezpečení

-     nutná vydání a náklady na domácnost

-     rovnováha mezi příjmy a vydáním

-     základní potřeby pro provoz domácnosti

-     zabezpečení základních potřeb

 

15 - 18 a více let

-     dokumentace a postup při jednání se státní správou

-     doklady k domácnosti (nájemní smlouva)

-     způsob získání bytu (nájem, koupě, prodej, výměna, ceny nemovitostí, půjčky, hypotéky, banka, zavedení účtu…)

-     druh a výše příjmů a nákladů v domácnosti

-     rodinný rozpočet, jeho plánování

-     pojištění domu, domácnosti, zajištění bezpečnosti

-     styk s peněžními ústavy (bankomat, spořitelna, platební karty, mobilní telefon …)

-     placení služeb spojených s užíváním bytu (inkaso, nájem)

-     základní vybavení domácnosti

 

Úklid, údržba domácnosti, základní domácí práce

 

3 – 6 let

-     uložení hraček, knížek, osobních věcí

 

 

7 - 11 let

-     utírání prachu, zametání

-     obsluha vysavače

-     stlaní a úprava lůžka

-     mytí bílého nádobí a ukládání

-     čistota umyvadel a WC

-     vynášení odpadků

 

12 - 15 let

-     mytí podlahy, údržba povrchu nábytku

-     základní čisticí prostředky

-     péče o květiny

-     převlékání ložního prádla

-     práce s nářadím – kleště, šroubovák

-     samostatný úklid venkovních prostor

 

15 - 18 a více let

-     kompletní údržba hygienického zařízení

-     mytí oken, úklid kuchyně, péče o nábytek a koberce

-     praní a čištění bytového textilu

-     malování, úklid po malířích, tapetování

-     závady v domácnosti a jejich odstranění

-     obsluha domácích přístrojů

-     škůdci v domácnosti a jejich hubení

-     práce s kovem, dřevem, natírání apod.

 

Nemoc, ošetřování nemocného, životospráva

 

3 – 6 let

-     funkce teploměru

-     význam léků

 

7 - 11 let

-     měření teploty, použití a přiložení náplasti

-     nejčastější dětské nemoci

-     aplikace předepsaných léků

-     znalost telefonického čísla první pomoci

 

12 - 15 let

-     prostředky první pomoci

-     ošetření drobných poranění

-     zásady první pomoci (krvácení, umělé dýchání,…)

-     přeprava zraněného, ohlášení nehody

-     příznaky alergií

-     negativní účinky návykových látek

-     riziko pohlavních chorob, prevence AIDS

 

 

 

15 - 18 a více let

-     příznaky běžných chorob

-     základní znalosti běžných léčiv

-     alternativní medicína

-     tišení bolesti

-     první pomoc při vážných poraněních (hrudník, páteř, břicho, el. proud, otrava,…)

-     komplexní péče o nemocného

-     zdravotní pojištění

 

Rodinná a sexuální výchova

 

3 – 6 let

-     členové rodiny

-     vztah dětí k rodičům

-     základní rozdíly z hlediska pohlaví jedince

7 - 11 let

-     funkce členů rodiny – role matky a otce

-     vzájemné vztahy mezi všemi členy rodiny – citové vazby

-     práva a povinnosti dětí v rámci rodiny

-     základy lidské anatomie

-     základy lidské sexuality – základní poznatky

 

12 - 15 let

-     puberta a její psychické projevy

-     oplození, vývoj plodu, porod

-     projevy dospívání (menstruace, poluce, masturbace, pohlavní styk)

-     význam lásky a sexuality

-     podrobnější anatomické rozdíly mezi mužem a ženou

-     péče o pohlavní orgány

-     oplození, vývoj jedince, péče o novorozence

-     zabezpečení základních potřeb rodiny

-     funkční a dysfunkční rodina, rodina a společnost

-

15 - 18 a více let

-     výběr partnera, milenecké vztahy, sňatek, manželství

-     vztahy mezi manželi (láska, důvěra, tolerance, odpovědnost)

-      plánované rodičovství, antikoncepce

-     selhání manželství, rozvod

-     těhotenství, porod, péče o dítě

-     úmrtí v rodině, pohřeb, dědictví

-     promiskuita, homosexualita, heterosexualita

-     sexuální deviace

-     manželské a předmanželské poradenství

-     pravidelné lékařské prohlídky, antikoncepce

 

 

Základy vaření, zdravá výživa

 

3 – 6 let

-     vztah k ovoci a zelenině

-     pojmenování a rozlišení základních druhů potravin a nápojů

 

7 - 11 let

-     základní prostředky vaření

-     nakupování základních druhů potravin včetně cen

-     uložení potravin

-     základní dovednosti - namazat chléb, rozkrájet housku, oloupat ovoce, očistit a nakrájet zeleninu

-     uvařit čaj, kakao, polévku ze sáčku, ohřát párky, připravit pomazánku)

-     rozeznat zdraví prospěšných základních surovin

 

12 - 15 let

-     manipulace s kuchyňským nářadím a přístroji

-     základní vybavení kuchyně

-     skladování potravin, záruční lhůty

-     plánování nákupů

-     praktické dovednosti s dohledem (krájení potravin, jednoduché vaření – vejce,

těstoviny, brambory, rýži)

-     příprava občerstvení (jednoduchého moučníku, zeleninového salátu)

 

15 - 18 a více let

-     druhy potravin, surovin, koření, přílohy

-     složení potravin, přínos pro organismus

-     účelnost vybavení kuchyně

-     manipulace s kuchyňským nářadím a přístroji

-     sestavení domácího jídelníčku, kombinace jídel

-     porcování masa, základy pečení, dušení a smažení

-     celková příprava jídel

-     negativní účinky nezdravé výživy, diety

 

 

Doprava, cestování, zásilky, telekomunikace

 

3 – 6 let

-     základní dopravní prostředky

-     základní druhy poštovních zásilek, mobil, telefon – hovor v místní síti

 

7 - 11 let

-     zakoupení jízdenek MHD

-     orientace v jízdním řádu

-     odeslání dopisu

 

12-15 let

-     zabalení a poslaní balíku

-     telefonní hovor

-     poštovní zásilky – poukázka, frankování

-     zakoupení jízdenek na autobus, vlak mimo obec

-     volba správného zavazadla

-     dostupnost informací v cestování

 

15–18 a více let

-     slevy jízdného, skupinové a zpáteční jízdenky

-     odeslání spoluzavazadla

-     jízdní a přepravní řád

-     styk s provozovateli telefonních sítí

-     komplexní poštovní služby

-     cestovní kanceláře

 

Společenské chování

 

3 – 6 let

-     pozdrav, prosba, poděkování

-     slušné chování,

-     chování u stolu, zacházení s příborem

-     vyjadřování v kolektivu vrstevníků

7 - 11 let

-     vztah k dospělým, nadřízeným

-     chování ve škole, na veřejnosti – v obchodě, dopravním prostředku

-     pomoc starým lidem, malým dětem

-     způsob konverzace, vyjadřování, celkový vzhled

 

12 - 15 let

-     chování ve společnosti (kino, divadlo, restaurace,…)

-     základy stolování – sezení, servírování, konverzace…)

 

15 - 18 a více let

-     chování mezi vrstevníky

-     chování muže a ženy ve společnosti

-     jednání na úřadech

-     základy stolování (usazení u stolu, objednávka, konzumace, zaplacení,…)

-     slavnostní tabule, taneční kurzy

 

Občanská výchova

 

3 – 6 let

-     vlastní jméno, příjmení

-     datum a místo narození

-     adresa bydliště

 

7 - 11 let

-     obec- struktura, funkce, orgány obce, samospráva (teoreticky)

-     orgány státu, stání správa, mocenské orgány (teoreticky)

 

 

12- 15 let

-     občanství, základní lidská práva

-     povinnosti občanů, základní právní předpisy

-     sociální péče, přehled dávek sociálního zabezpečení

 

15 - 18 a více let

-     styk s orgány státní správy a samosprávy v praxi

-     formuláře (dotazník, životopis, žádost,…)

-     pracovní poměr (zákoník práce, pracovní poměr, …)

-     bydlení, ubytování, přístřeší

-     trvalé či přechodné bydliště, povolení k pobytu

-     nájemce, nájemník, podnájemník

-     stížnosti, reklamace

 

Vzdělání

 

12 - 15 let

-     volba dalšího vzdělávání

 

15 - 18 a více let

-     profesní příprava

 

 

 

Harmonogram hodnocení

 

 • ti jsou denně hodnoceny slovní formou
 • Týdenní vyhodnocení je prováděno 1x týdně na rodinné skupině
 •    Při hodnocení je dostatek prostoru pro reflexi a sebereflexi dětí (sebehodnocení, diskuse, žádosti, stížnosti).
 • Při hodnocení má každé dítě právo se ke svému hodnocení vyjadřovat a proti rozhodnutí vychovatele se odvolat k vedoucímu vychovateli nebo řediteli.
 •    Závažné přestupky proti  ustanovením  vnitřního  řádu,  stručné  výsledky  týdenního hodnocení, opatření ve výchově (odměny, výhody, omezení, nevýhody), mimořádná opatření (ukončení pobytu) jsou evidovány jak v týdenním hodnocení, tak i v Programu rozvoje osobnosti dítě.

 

Proces hodnocení dětí v DD

Dítě v DD má právo být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat. Zaměstnanci DD mají povinnost v rámci své výchovné práce dítě hodnotit a to přiměřeně

ku a odpovídající rozumovým schopnostem dítěte.

 

Na podkladě svých hodnocení mohou vychovatelé navrhovat a realizovat kladná či záporná výchovná opatření v souladu se zákonem 383/2005 Sb.

 

Dítě v DD má právo vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti.

 

Zaměstnanci u každého dítěte individuálně zvažují dopad svého hodnocení na dítě. Při hodnocení mají na zřeteli hlavně ovlivňování pozitivního vývoje dítěte. Hodnocení nesmí snižovat důstojnost dítěte. Zaměstnanci podporují sebedůvěru dítěte, rozvíjejí jeho citovou stránku a připravují jeho aktivní účast ve společnosti.

 

V případě negativního vývoje dítěte, porušování obecných pravidel a společenských norem a ustanovení tohoto vnitřního řádu ze strany dítěte jsou zaměstnanci DD povinni použít všech dostupných oprávněných prostředků k odvrácení dalšího negativního chování a vývoje dítěte.

 

Výchovná hlediska v procesu hodnocení dětí v DD

 

Výchovní pracovníci v rámci dlouhodobého působení na děti a plnění „Programu rozvoje osobnosti dítěte“ sledují jejich projevy z hlediska postupného plnění cílů daných tímto programem.

 

Dle projevů dítěte a jeho schopností dodržovat určité obecné hodnoty a normy pak přistupují

k hodnocení plnění výchovných hledisek.

 

Při hodnocení bere vychovatel/ka zřetel na:

 

a)  spravedlnost a přiměřenost hodnocení a na individuální možnosti a schopnosti dítěte

b)  pravidelnou a zodpovědnou docházku dětí do ZŠ, SŠ a na praxi

c)  předkládání žákovských knížek a studijních průkazů

d)  snahu při přípravě na vyučování, svědomité plnění domácích úkolů, nošení pomůcek

e)  chování dítěte, respektování Vnitřního řádu DD, reprezentaci DD na veřejnosti

f)    pomoc a práce dětí pro rodinnou skupinu a DD, pomoc s malými dětmi

g)  zneužívání návykových látek, trestnou činnost dítěte, lhaní, podvody

 

Níže   uvedené  stupně  hodnocení  slouží   pedagogickým  pracovníkům  k posouzení  dětí  z výchovných hledisek a k následnému stanovení výše kapesného u jednotlivých dětí.

 

 1. stupeň       Velmi dobré chování

Dítě dodržuje Vnitřní řád dětského domova.

Dítě plní svědomitě a se snahou všechny povinnosti v DD, ve škole i na praxi.

Chová se vstřícně a slušně ve škole, na veřejnosti i v DD, reprezentuje DD, spolupracuje s výchovnými pracovníky, pomáhá ostatním dospělým a dětem.

V případě, že se v chování dítěte objeví ojedinělý drobný nedostatek, který se dítě snaží

napravit, lze jeho chování hodnotit dle tohoto stupně.

 

 2.  stupeň      Chování  s  častými  nedostatky

Dítě se obtížně přizpůsobuje ustanovením Vnitřního řádu a zásadám hezkého vzájemného

chování, má časté a opakované nedostatky v chování.

/např. odmítá plnit povinnosti, zapojovat se do společných činností na RS, mluví vulgárně neadresně, ničí osobní věci nebo majetek DD apod./

 

 

 3.  stupeň      Chování  s  velmi  vážnými  nedostatky

V chování dítěte se objevují velmi závažné negativní jevy: např.

 

a)  pravidelná závažná porušování Vnitřního řádu DD – lhaní, podvody, krádeže

b)  slovní a fyzické napadání dětí nebo dospělých, šikana

c)  porušuje zákaz kouření v DD, v areálu DD i mimo DD

d)  opakované poznámky ve škole, třídní a ředitelské důtky, snížený stupeň z chování

e)  útěk nebo opakované útěky

f)    zneužívání návykových látek, manipulace s drogami g)  sebepoškozování a tetování

h)  trestná činnost

 

 Opatření  ve  výchově

 

Kladná opatření ve výchově

 

Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti:

 

a)  prominuto předchozí záporné opatření

b)  udělena věcná nebo finanční odměna

c)  zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem

d)  povolena  mimořádná  návštěva  kulturního  zařízení,  mimořádná  vycházka,  mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda

 

 

 

Záporná opatření ve výchově

 

Za prokázané porušení povinností vymezených zákonem 109/2002 Sb., může být dítěti:

 

a)  odňata výhoda

b)  sníženo  kapesné v rozsahu stanoveném zákonem 383/2005 Sb. a tímto Vnitřním řádem

DD

c)  s  nařízenou  ústavní  omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení v rozsahu nejméně dva týdny nejvíce šest týdnů. V době platnosti opatření je umožněn samostatný pohyb v rámci areálu DD, včetně venkovní zahrady a ve středu v době 15,00-16,00 hodin v lokalitě Nechanice. Opatření se nevztahuje na aktivity mimo zařízení s účastí pedagogických pracovníků.

d)  odňata možnost zúčastnit se činnosti nebo akce organizované nad rámec Vnitřního     řádu DD

e)  odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce

f)    s nařízenou ústavní výchovou zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců

 

Registrace opatření ve výchově

 

Opatření ve výchově přijatá jsou zaznamenávána do spisu dítěte

 

K zápisu se vyjadřuje a podpisem stvrzuje dítě, jehož se opatření týká.

 

Dítě může své vyjádření k opatření ve výchově předat nebo přednést osobně vedoucímu vychovateli nebo přímo řediteli DD.

 

V případě, že dítě není schopno vytvořit zápis vlastní rukou, může požádat o pomoc zaměstnance DD, kterému důvěřuje nebo se obrátí přímo na vedoucí vychovatelku nebo ředitele DD. V tomto případě sepíše zápis zaměstnanec, na kterého se dítě obrátilo.

Vychovatel, jenž opatření ve výchově navrhuje, předá zápis vedoucímu vychovateli k vyjádření a ke schválení.

 

Zápis opatření ve výchově obsahuje:

 

a)  návrh konkrétního opatření ve výchově

b)  zdůvodnění  navrhovaného  opatření  ve  výchově  s podpisem  navrhovatele  (případně

s vyjádřením a podpisy ostatních vychovatelů)

c)  vyjádření  dítěte  k návrhu  opatření  ve  výchově  s jeho  podpisem  (případně podpisem svědka)

d)  vyjádření zástupce ředitele případně jiného odborného pracovníka (pokud je vyžádáno)

e)  návrh realizace opatření ve výchově

f)   vyjádření dítěte ke konečnému znění opatření ve výchově

g)   podpis dítěte (případně svědka) stvrzující jeho seznámení s opatřením ve výchově

h)  datum založení do spisu

 

Opatření ve výchově dle § 21(dle zákona 109/2002 Sb.)

 

1.  Za prokázané porušení povinností vymezených tímto zákonem může být dítěti

 • odňata výhoda udělená podle odstavce 3,
 • sníženo kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
 • s nařízenou ústavní výchovou omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení v rozsahu stanoveném vnitřním řádem,
 • odňata možnost zúčastnit se činnosti nebo akce organizované zařízením nad rámec vnitřního řádu,
 • odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce,
 • s nařízenou ústavní výchovou zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců OSPOD, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců.

2.  Opatření podle odstavce 1 lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce.

3.  Za příkladně úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti

 • prominuto předchozí opatření podle odstavce 1,
 • udělena věcná nebo finanční odměna,
 • zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
 • povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda.

 

4.  Opatření přijatá podle odstavců 1 až 3 jsou zaznamenávána do osobního spisu dítěte.

 

 

5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

 

         Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) spočívá především ve vytváření podmínek pro výkon práce v bezpečném a neohrožujícím prostředí.

 

        V resortu školství jsou stanovené povinnosti v oblasti BOZP dvojnásobně těžší než v jiných odvětvích, protože vedle zaměstnanců se ve školách a školských zařízeních pohybuje hlavní objekt vzdělávacího procesu – děti a žáci.

        Problematika bezpečnosti práce ve školství je velmi složitá, protože zasahuje do mnoha speciálních oborů, neboť školství připravuje pracovníky pro všechny profese a obory.

        Zásadami pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – prevencí rizik -  se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

 

          DD zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově, činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování služeb (§29 školského zákona). K zabezpečení tohoto úkolu DD přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik (§§101,102a ZP). Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání a výchovných činnostech. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.

 

       DD podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě platných zákonů, seznamuje děti s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahující se k ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě výchovně vzdělávacího plánu. Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o nadpředmětové téma, jehož součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním atp.

 

      DD při výchovně – vzdělávacím procesu a s ním přímo souvisejících činnostech, při poskytování služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a předcházení sociálně patologických jevů (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních).       Zaměstnavatel (ředitel DD) je zajišťuje zaměstnancům DD školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady týkající se pedagogické činnosti a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku.  

 

        Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy a dokumenty, technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o zacházení s hořlavinami, chemickými látkami a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. (§ 349 odst. 1 ZP).

 

       Ředitel DD stanovuje povinnost absolvovat všem zaměstnancům jednou ročně školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP při práci a založení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno.     

 

Dokumentace k zajištění BOZP:

 

 1. Doklady o každoročních předepsaných prověrkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích  -  § 108, odst. 5 ZP
 2.  Projektová dokumentace  kotelny - § 3 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 3. Vnitřní řád - § 30 školského zákona
 4. Zápisy o provedeném školení zaměstnanců - § 103 odst. 2, 3 ZP
 5. Evidence pracovní doby včetně přesčasové práce - § 96 ZP
 6. Kniha úrazů - § 105 ZP a § 1 vyhlášky č. 57/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 64/2005 sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 7. Záznamy o pracovních a školních úrazech - § 105 ZP a §1 vyhlášky č. 57/2010 Sb.
 8. Evidence uznaných nemocí z povolání - § 105 odst. 6 ZP
 9. Seznam osobních ochranných pracovních prostředků - čl. 7 Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy čj. 37 014/2005.

 

 

Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí v DD má mimořádný význam výkon dozoru nad jejich činností. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi, žáky a studenty škol a školských zařízení stanoví pro jednotlivé typy škol a školských zařízení obecně závazné právní předpisy.

Pro oblast evidence, záznamu a hlášení úrazu byla vydána vyhláška MŠMT č. 57/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Touto vyhláškou se provádí § 29 odst. 3 školského zákona.

 

Oblast BOZP zajišťuje zdravotní sestra s pomocí bezpečnostně technické firmy / Mgr. Petr Semerák/.

 

 

8.1. Postup při úrazech dětí a  při krizových situacích

 

Prevence rizik při pracovních činnostech

 

V rámci prevence proti úrazu jsou děti pravidelně seznamovány s pravidly chování a pobytu v prostorách DD a ŠJ. Veškeré záznamy jsou uváděny v protokolech o službě, za provedení záznamu zodpovídá vedoucí bytu. Při výchovné činnosti jsou děti s pravidly/org. směrnice Bezpečnost při činnostech s dětmi/ seznamovány průběžně vždy však opětovně před plaveckým výcvikem, lyžařským výcvikem a výjezdem mimo zařízení. Veškerá poučení jsou zaznamenávána do protokolu o službě.

Pracovníci DD a ŠJ jsou pravidelně proškolováni pracovníkem BOZP a seznamováni s bezpečností práce a novými předpisy Zákoníku práce.

 

 

  

 

Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, postup při sebepoškození dítěte nebo sebevražedném pokusu, postup při agresivitě dítěte, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní

 

Pokyny pro řešení mimořádných krizových situací

 

 • V případě mimořádné krizové situace postupuje pracovník dle uvedených doporučení (viz „Doporučení, jak postupovat v krizových situacích“), v případě nutnosti přivolá odbornou pomoc (lékaře, policii apod.) a v rámci spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky zajistí nepřetržitý dohled nad dětmi.

 

 

 

Doporučení jak postupovat v krizových situacích

 

 

Napadení nebo ohrožování DD cizími osobami

 

            Pokud se do domova dobývají násilím cizí osoby, je nutno vyrozumět Policii ČR v Nechanicích nebo Novém Bydžově a telefonicky upřesnit situaci, následně vyrozumět telefonicky vedení domova. Snažit se, aby se vetřelci nedostali ke klíčům, k nožům nebo jiným nebezpečným předmětům. Snažit se získat čas, např. stavěním barikád před dveře či okna, kterými se tam vetřelci dobývají apod. Děti i sebe odvést na bezpečné místo. Po skončení situace napsat záznam do Protokolu o službě a pořídit podrobný písemný záznam.

 

Napadení dítěte dítětem

 

            Pokud nereaguje napadající dítě na slovní výzvu pedagogického pracovníka, je tento povinen fyzicky ochránit napadené dítě, klidně, ale důrazně (slovně) usměrnit agresora, zamezit šíření agrese, oddělit agresora a agresorův terč, odebrat předměty použití k agresi, omezit pohyb, po odeznění agrese racionalizovat, vyvodit důsledky

Při vážném napadení s újmou na zdraví, je třeba volat Policii ČR.

            O dané situaci napsat podrobný zápis + záznam do Protokolu o službě a informovat o tom vedení DD.

 

 

Napadení zaměstnance DD dítětem (dětmi)

 

            Záleží na rozsahu napadení. Pokud situaci nezvládne zaměstnanec sám, jsou ostatní přítomní pracovníci povinni zasáhnout k jeho obraně. Při vážnějším fyzickém napadení je nutno zavolat Policii ČR. O napadení se opět sepíše velice podrobný zápis + záznam do protokolu o službě. Situaci následně řešit s vedením DD.

 

 

Narušování výchovně vzdělávacího procesu dítětem

 

            Pokud dítě nereaguje na slovní podněty pedagogického pracovníka – je v afektu, projevuje verbální nebo fyzickou agresi a znemožňuje tak výchovně vzdělávací proces, musí být z kolektivu skupiny odvedeno.

            Odvedení dítěte provede pedagogický pracovník, pokud je to třeba i za pomoci ostatních pracovníků. Ze skupiny se odvádí dítě do jiné prázdné místnosti (pokoj dítěte, obývák, apod.).  Ostatní zaměstnanci jsou povinni po dobu zásahu rozdělit si práci daného kolegy a zabezpečit normální chod zařízení. Pedagogický pracovník, který dítě odvedl, s ním provádí uklidňující pohovor a po celou dobu je s dítětem v neustálém kontaktu. Nelze nechat dítě bez dozoru! Po odeznění afektu a celkovém uklidnění dítěte jej pedagogický pracovník podle momentální situace zařadí zpět do původního kolektivu, kde se dítě zapojí do další činnosti. V případě, že se dítě nedaří uklidnit odpovídajícím způsobem, přivolá pedagogický pracovník psychologa nebo lékařskou pomoc. O celé události sepíše daný pracovník podrobný samostatný zápis a záznam v Protokolu o službě. Neprodleně informuje vedení DD, které celou situaci podrobně rozebere a učiní opatření. 

Vzpoura

 

            Záleží na rozsahu a okolnostech vzpoury. Pokud pedagogický pracovník zjistí, že ani ve spolupráci s ostatními pedagogy nemohou situaci vlastními silami zvládnout a hrozí-li demolování zařízení nebo dokonce újmy na zdraví a na životech, ihned vyrozumí Policii ČR v Nechanicích, nebo v Novém Bydžově.

Současně se snaží zavolat ostatní zaměstnance DD – jako prvního ředitele DD nebo jeho zástupce, který doporučí řešení a v případě potřeby přijede.

Zároveň se musí dodržovat určitá bezpečnostní opatření.

Pedagogičtí pracovníci se drží spolu, neoddělují se. Telefonicky se spojí s Policií ČR a přesně popíší situaci. Snaží se zamezit ozbrojení dětí a přístupu dětí ke klíčům. Je nutné opakovaně děti upozorňovat, že se dopouštějí nezákonného jednání. Policie je povinna chránit zaměstnance při zlikvidování vzpoury, případně zadržet osoby, které se podílely na vzpouře, ničení majetku, ublížení na zdraví nebo na životě.

Vzbouřence se snaží rozdělit na menší skupiny, izolovat organizátory vzpoury, snažit se na svou stranu získat silné jedince a přes ně působit na ostatní.

Po stabilizaci situace vypracují přítomní zaměstnanci podrobnou zprávu o okolnostech vypuknutí vzpoury a jejím průběhu.

Následuje podrobný rozbor s vedením DD.

 

 

Policie ČR Nový Bydžov +420 974 526 731, Policie Nechanice+420 974 526 721, Hasiči: 150, Tísňové volání 112

 

 

 

Při agresivním chování dítěte reagovat vždy:

 1. klidně, ale důrazně (slovně) usměrnit agresora,
 2. zamezit šíření agrese, oddělit agresora a agresorův terč,
 3. získat čas na odeznění návalu zlosti,
 4. odebrat předměty použití k agresi, omezit pohyb nebo nabídnout možnost vybití agrese společensky přijatelnou formou,
 5. po odeznění agrese racionalizovat, vyvodit důsledky.

 

 

 

Při epileptickém záchvatu bez ztráty vědomí:

 1. ověřit činnost základních životních funkcí,
 2. předejít možnému úrazovému poranění pádem,
 3. zabezpečit klid, teplo, přístup čerstvého vzduchu,
 4. průběžná kontrola životně důležitých funkcí, do úplného odeznění záchvatu, fyzicky ani psychicky nezatěžovat.

 

           

Při epileptickém záchvatu se ztrátou vědomí:

 1. zajistit činnost základních životních funkcí, srdeční akce, dýchání, uvést do stabilizované polohy na boku,
 2. omezit doprovodné křečové pohyby a fyzické svalové kontrakce, pozor na možné úrazové poranění předmětem v dosahu, pádem, atd.
 3. zajistit  klid, teplo, přísun čerstvého vzduchu,
 4. pokusit se přivést k plnému vědomí, navázat a udržet verbální kontakt s postiženým dítětem,
 5. nezatěžovat fyzickou a psychickou činností.

 

 

Při hysterickém záchvatu:

 1. při ztrátě vědomí zajistit činnost základních životních funkcí,
 2. při záchvatu bez ztráty vědomí zajistíme stálý pedagogický dohled nad dítětem,
 3. klidně, chladně, bez emocí udržet odstup a nenechat se vtáhnout do hysterické hry,
 4. získat čas pro možnost odeznění hlavního náporu hysterického záchvatu a pro strategii dalšího postupu individuální povahy,
 5. doprovázejí-li záchvat mdloby, omezit možnost ohrožení úrazem,
 6. po úplném odeznění hysterického záchvatu racionalizovat důvody k němu vedoucí.

Při agresivním chování s možností fyzického napadení:

 1.  hovořit klidně, volně
 2. snažit se o bezkonfliktní komunikaci
 3. v případě hrozícího ataku uvolnit agresorovi cestu – spojit se s jinými kolegy (možnost výměny vychovatele mezi skupinami)
 4. konflikt nahlásit okamžitě vedení DD a ŠJ
 5. v případě nezvládnutí situace vlastními silami volat okamžitě pomoc POLICIE ČR a RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

 

 

Při sebepoškozování:

 1.   podle okolností s nutností poskytnout první pomoc,
 2.   zajistit nutný stálý dohled,
 3.   zjistit motivy sebepoškození, rozbor situace, vyvodit závěry.

 

 

Stavy po požití návykových látek:

 1.   zachovat klid,
 2.   pokud je ohrožen život, zajistit první pomoc,
 3.   zjistit co a v jakém množství bylo použito,
 4.   stálá kontrola stavu,
 5.  rozbor situace až po vystřízlivění, upozornění na nebezpečí dalšího užívání návykových látek,
 6.   informovat protidrogového koordinátora zařízení.

 

 

Ztráta vědomí:

 1. uvědomit a ujasnit si povahu stavu,
 2. zajistit základní životní funkce,
 3. nedaří-li se ihned přivolat RZP.

 

 

Požár

 postup pracovníka DD:

 1. vyvede děti do bezpečné vzdálenosti od požáru, na místo určené Plánem…
 2. oznámí požár na tísňovou linku 150 nebo 112
 3. použije hasicí přístroj, je-li požár malého rozsahu

 

Únik vody

 postup pracovníka DD:

 1. uzavře hlavní uzávěr
 2. oznámí to řediteli

 

Výpadek elektrického proudu

 postup pracovníka DD:

 1. zkontroluje elektrický rozvaděč, vyhodí ho a znovu nahodí všechny pojistky
 2. nahodí hlavní elektrický rozvaděč
 3. pokud nadále výpadek trvá, oznámí událost ohlašovnu havárií ČEZ
 4.  oznámí to řediteli

Poruchová linka 840 850 860

 

Únik plynu

 postup pracovníka DD:

 postupuje na základě absolvovaného proškolení o bezpečnosti

 1.  telefonuje na zákaznickou linku RWE 1239
 2. oznámí to řediteli

 

 

Zapadnutí zámku dveří od pokoje, ve kterém je dítě

 postup pracovníka DD:

 1. zjistí, zda je dítě v pořádku, uklidňuje ho, vysvětluje mu, že oprava se vyřizuje
 2. pokud je to možné, zajistí, aby s uzamčeným dítětem stále někdo komunikoval (např. jiné dítě)
 3. zavolá odbornou pomoc

 

 

 

Při úrazu okamžitě zajistit první pomoc!      volat: 112

 

 

 

 

 

 

Dětský domov a školní jídelna

  NECHANICE

           

 

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační směrnice č. 1 /2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

 

 

 

I. ÚVOD                                                                                                                   

 1. Účel a rozsah platnosti                                                                                 3

 

 

 

II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD                                                                                            

 

 1.            Právní identifikace, předmět a účel činnosti                                         
 2.            Způsob jednání jménem organizace                                                       
  1.    Označování organizace a vnitroorganizačních útvarů                         
 3.            Organizační struktura
  1.    Ředitel DD a ŠJ – úsek ředitele
  2.  Zástupce ředitele – vedoucí vychovatel, ped. pracovníci, bezpečnostní                                pracovníci, údržba, autoprovoz                                                                                 

3.3.1.      Úsek ekonomický                                                                              

3.3.2.      Úsek sociální                                                                                     

3.3.3.      Technická místnost                                                                            

3.3.4.      Oddělení hospodářské                                                                       

3.3.4.1.  Úsek stravování                                                                                  

3.3.5.     Úsek zdravotní                                                                                      

 1.           Vymezení pravomocí a odpovědností                                                            
 2.           Hospodaření a správa majetku                                                             

 

 

 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ                                                                                   

 

 

 

 

Přílohy:

 

Příloha Organizačního řádu č. 1:    Organizační schéma

                                                        Dětský domov a školní jídelna, Nechanice                                                    

 

 

 

 

 

I. ÚVOD

 

1. Účel a rozsah platnosti

 

Organizační řád je základním organizačním předpisem upravujícím organizační strukturu dětského domova a školní jídelny, působnost jednotlivých vnitroorganizačních útvarů a jejich vzájemné vztahy, pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců. Je závazný pro všechny zaměstnance, kteří musejí být seznámeni s jeho obsahem v rozsahu nutném pro řádné plnění úkolů vyplývajících z jejich pracovního zařazení. Zaměstnanci jsou povinni řídit se jeho ustanoveními a zabezpečovat jejich důsledné dodržování.

 

 

II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

 

 

1. Právní identifikace, předmět a účel činnosti

 

Zřízení organizace

 

Na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., ustanovení § 181 zákona č.561/2004 Sb., ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., dle Usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 9/493/2005 ze dne 8. prosince 2005 a zřizovací listiny ze dne 8. prosince 2005 č. 24060/SM/2005 je dětský domov a školní jídelna s účinností od 1. 1. 2006 příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje a jeho název je:

 

 

         Dětský domov a školní jídelna Nechanice, Hrádecká 267

 

 

Právní postavení

Název organizace:                  Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267

Právní forma:                          příspěvková organizace Královéhradeckého kraje

Sídlo organizace:                    Hrádecká 267, 503 15 Nechanice                          

IČ:                                           62 69 05 40

 

Zřizovatel:                              Královéhradecký kraj

Sídlo:                                       Pivovarské nám. 1245

                                               500 03 Hradec Králové

IČ :                                          70 889 546

                                              

 

Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267 / dále jen DD nebo Dětský domov / je jednotným funkčním, organizačním a ekonomickým celkem. Je samostatným právním subjektem, je oprávněn vystupovat v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nabývání práv a závazků.

Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267 vykonává činnost dětského domova a školní jídelny

1.         Předmět a účel činnosti

 

 • DD Nechanice je zřízen Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 
 • DD plní úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Jsou do něj umísťovány děti s nařízenou ústavní výchovou nebo s předběžným opatřením, které je vydané soudem.
 • Základní jednotkou kolektivu v DD je rodinná skupina. DD Nechanice má 6 rodinných skupin. Rodinná skupina je zpravidla dle zák. č. 109/ 2002 Sb. osmičlenná. Po udělení výjimky MŠMT je možno tento počet překročit.
 • DD zabezpečuje vzdělávací a výchovnou péči i hmotnou péči, kterou by dětem měli poskytovat rodiče nebo zákonní zástupci. Děti jsou v plném přímém zaopatření.
 • Podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací práce a životě dětí v DD stanovuje vnitřní řád, který vydává ředitel zařízení a schvaluje ředitel  příslušného diagnostického ústavu.
 • Zajišťuje stravování zaměstnanců organizace dle školského zákona.

                       

Statutární orgán

 

1.         Statutárním orgánem je ředitel, který je jmenován a odvoláván podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).

 

2.         Pravomoci ředitele vyplývají z § 164 a § 165 školského zákona.

 

3.         Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn zastupovat organizaci navenek, jednat jejím jménem ve všech věcech týkajících se činnosti organizace v souladu se zřizovací listinou, a to tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis. Plní veškeré úkoly vyplývající z práv a povinností zaměstnavatele v souladu se zákoníkem práce a souvisejícími předpisy.

 

4.         Ředitel rozhoduje o vytvoření vnitřní struktury organizace, vydává organizační řád a další vnitřní předpisy organizace. Při řízení organizace odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré právní předpisy a respektovány zásady a směrnice vydané zřizovatelem.

 

5.         Ředitel jmenuje svého zástupce, který v době jeho nepřítomnosti jedná za organizaci v rozsahu svého zmocnění a oprávnění. 

 

2.  Způsob jednání jménem organizace

 

Jménem dětského domova jsou oprávněni jednat:

 • ředitel organizace
 • ostatní vedoucí zaměstnanci v rozsahu pravomocí stanovených organizačním řádem, případně na základě pověření ředitele a vlastní pracovní náplně.

Tito oprávnění zaměstnanci jednají za dětský domov tak, že ke svému jménu s uvedením funkce připojí vlastnoruční podpis.

Tito oprávnění zaměstnanci určí se souhlasem ředitele své zástupce, kteří je zastupují v případě nepřítomnosti na základě písemného pověření v rozsahu jejich práv a povinností, kromě rozhodování věcí, které si oprávněný zaměstnanec vyhradil.

V době nepřítomnosti oprávněného zaměstnance podepisuje písemnosti jeho zástupce tak, že nad vypsané jméno a příjmení oprávněného s uvedením jeho funkce se vlastnoručně podepíše zaměstnanec pověřený k podpisu a před své jméno napíše zkratku „v. z.“.

 

 

2.1. Označování organizace a vnitroorganizačních útvarů

 

 

Při vnějším styku musí být vždy uvedené:

 • celý název organizace      – Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267
 • adresa sídla organizace – Hrádecká 267, 503 15 Nechanice
 • kontaktní údaje – tzn. např. telefon, fax, e-mail
 • jméno a funkce zaměstnance oprávněného jednat

 

 

Při vnitřním styku je uvedeno:

 • název útvaru dle organizačního schématu
 • jméno a funkce zaměstnance oprávněného jednat

 

 

3. Organizační struktura

 

3.1. Ředitel dětského domova  - úsek ředitele:

 • kompletně zajišťuje problematiku řízení a kontroly provádění požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a civilní obrany dětského domova, včetně zpracování potřebné dokumentace a zajištění příslušných školení odborně způsobilou osobou;
 • zabezpečuje kontrolní činnost a ve své činnosti úzce spolupracuje s ostatními vedoucími pracovníky, kteří v rámci svých náplní mají povinnost kontrolní činnosti;
 • v plném rozsahu zajišťuje personální agendu dětského domova, vede evidenci docházky pracovníků;
 • provádí kompletní zásobování dětského domova spotřebním materiálem, vede sklad OOPP, zodpovídá za řádnou evidenci materiálu;
 • vede evidenci nemovitého a movitého majetku, provádí označování majetku, vyhotovuje vyřazovací protokoly a místní seznamy majetku;
 • zodpovídá za řádnou evidenci uložených písemností;
 • sestavuje organizační schéma dětského domova – příloha této směrnice

 

3.1.1. Psycholog

 • poskytuje krizové intervence
 • kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní           neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji. Provádí individuální          a skupinové psychologické vyšetření dětí a mládeže podle stanovených postupů
 • vede výcvikové a další programy osobnostního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů. Psychologické poradenství související se vzděláním a výchovou dětí, žáků a studentů. 

 

 

3.2. Zástupce ředitele DD – vedoucí vychovatel – vychovatelský úsek, bezpečnostní                  pracovníci, údržba, autoprovoz

 • je zástupcem ředitele DD v plném rozsahu
 • kompletně zajišťuje a řídí vychovatelský úsek   
 • řídí technického pracovníka – správce objektu, autoprovoz

 

 

3.2.1. Vychovatelský úsek

 • zajišťuje komplexně výchovně vzdělávací proces dětí umístěných do DD

 

 

3.2.2. Bezpečnostní úsek

 • zajišťuje bezpečnost dětí, provádí péči a dohled ve večerních a nočních hodinách, v případě potřeby doprovod k lékaři

 

3.2.3. Údržba a autoprovoz

 

Tento provoz zajišťuje:

 

Údržbář - řidič:

 • zajišťuje kompletně údržbářské práce stavebního, truhlářského, natěračského, malířského a instalatérského charakteru, provedení méně náročných oprav, včetně prací zahradnických;
 • zajišťuje nákup potravin a ostatních věcí spojených s provozem a údržbou dětského domova;
 • zajišťuje dopravu a zásobování /realizuje nákupy/, převoz dětí, provádí drobnou údržbu motorového vozidla;

 

Ředitel dětského domova organizuje, kontroluje a přímo řídí:

 

3.2.1. Úsek ekonomický:

 

Činnost úseku zajišťuje ekonom/ka (účetní) dětského domova:

 • zajišťuje financování, účetní a platovou agendu dětského domova, sleduje došlé platby na příjmovém účtu, sleduje limitované položky rozpočtu a investičního charakteru, zodpovídá za vedení evidence jednotlivých výdajových položek rozpočtu, sestavuje návrh finančního plánu a návrhy ročních plánů a rozpočtů příjmů, výdajů a investic v souladu s metodickými pokyny zřizovatele;
 • zajišťuje v plném rozsahu účetní agendu dětského domova;
 • zajišťuje v plném rozsahu platovou agendu ústavu, včetně povinných odvodů z platů;

                                                

 

3.3.2. Úsek sociální:

Činnost úseku zajišťuje sociální pracovnice dětského domova:

 • zabezpečuje sociální a sociálně-právní záležitosti dětí, vede sociálně-právní agendu dětí, poskytuje sociální pomoc, zpracovává písemné údaje a účastní se jednání v zájmu dětí;
 • provádí metodickou a poradenskou činnost;
 • zabezpečuje účetní agendu úhrad – výživného, ošetřovného;
 • v plném rozsahu zajišťuje běžné administrativní práce podle potřeby provozu dětského domova.    

                                              

3.3.3.   Technická místnost:

 • je zprovozněna s plynovými spotřebiči do výkonu 50kW, obsluha je zajištěna smluvně dohodou o činnosti

 

3.3.4. Úsek hospodářský zajišťuje hlavní zásobovač/ka ,

-     vede veškerou evidenci nemovitého a movitého majetku, provádí označování majetku, vyhotovuje vyřazovací protokoly a místní seznamy a zajišťuje inventarizaci majetku;

 • zajišťuje pokladní služby pro DD včetně příjmu a výdeje peněz na rodinné skupiny
 • kontroluje vedení pokladní služby v souladu s platnými předpisy, likvidaci cestovních náhrad

 

Tento úsek zahrnuje, stravování, švadlenu, prádelnu a úklid.

 

Tyto provozy řídí hlavní zásobovač/ka, organizuje, kontroluje a ukládá práci zásobovačce – vedoucí stravování, uklízečce a švadleně.

 

3.3.4.1. Úsek stravování:

 

Činnost úseku řídí, organizuje, kontroluje a ukládá práci kuchařům: zásobovačka – vedoucí stravování

 •  Zpracovávají jídelní lístek, vystavují výdejky potravin;
 •  zajišťují dodávky surovin a vedou příruční sklad potravin;

 

 

-    činnost úseku zajišťují  kuchaři

 • úsek stravování zajišťuje přípravu jídel formou celodenního stravování včetně diet;
 • dodržuje hygienický plán.

 

 

Švadlena:

 • zajišťuje opravy ústavního a ložního prádla dětí

 

 

Úklid:

 • Uklízečka zabezpečuje úklid v zařízení a zodpovídá za dodržování hygienických zásad při úklidu, v rámci svého úvazku částečně zajišťuje dozor v jídelně při výdeji oběda

 

 

 

 

3.3.5. Úsek zdravotní:

 

Činnost zajišťuje zdravotní sestra:

 • ve spolupráci s ošetřujícím lékařem samostatně zajišťuje komplexní zdravotní péči a asistence při diagnostických, vyšetřovacích nebo léčebných výkonech,
 • zodpovídá za dodržování hygienických zásad.

-     vede zdravotní dokumentaci dětí           

-     zajišťuje preventivní prohlídky  a školení zaměstnanců  DD  

 

4. Vymezení pravomocí a odpovědností

 

Ředitel

 

 • řídí, organizuje a kontroluje činnost ústavu při dodržování platných zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů, zásad hospodárnosti a racionálnosti povozu
 • zodpovídá za úroveň a kvalitu poskytované komplexní ústavní péče a dalších odborných služeb a za řádný chod dětského domova
 • podle potřeby zřizuje nové funkční úseky
 • ve vztahu ke zřizovateli plní oznamovací povinnost např. při nemoci, při čerpání dovolené na zotavenou nebo při služební cestě v délce 3 a více dnů s výjimkou akcí organizovaných a doporučených zřizovatelem – ředitel organizace oznámí svoji nepřítomnost sám nebo prostřednictvím zástupce odboru ŠMT krajského úřadu Královéhradeckého kraje
 • po dobu své nepřítomnosti zajistí přesměrování přenosu informací na svého zástupce nebo jiného vedoucího pracovníka
 • stanoví rozsah úkolů a povinností jednotlivých vedoucích zaměstnanců

 

 

Ředitel a vedoucí zaměstnanci odpovídají:

 

 • za řádný chod jim svěřených úseků, racionální dělbu práce, další vzdělávání a odborný růst zaměstnanců
 • za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, sledování vývoje pracovní neschopnosti, hospodárné využívání materiálních prostředků, ochranu majetku a problematiku PO a CO
 • za zabezpečování a provádění kontroly v rozsahu své pravomoci a odpovědnosti za svěřený úsek
 • za vzájemné zastupování jednotlivých zaměstnanců na daném úseku

 

Poradní orgány

 

Pedagogická rada – je poradním orgánem ředitele. Tvoří ji všichni pedagogičtí pracovníci zařízení. Pedagogickou radu svolává ředitel minimálně 4x za rok. Na pedagogických radách se pedagogičtí pracovníci a ředitel vyjadřují ke všem zásadním otázkám v činnosti DD, projednávají a doporučují výchovně vzdělávací opatření. Na každé pedagogické radě se hodnotí prospěch a chování dětí.

 

Metodická sdružení pedagogických pracovníků -  pravidelně školí pedagogické pracovníky a zajišťuje profesní růst v odbornosti

Spoluspráva dětí DD – organizace je rozvedena ve vnitřním řádu DD.

 

Porady

 

Porady úseků

 • porady vychovatelů se zabývají problematikou výchovy mimo vyučování a organizací této činnosti. Vede je vedoucí vychovatel, řediteli předkládá závěry.
 • porady stravovací komise se zabývají úkoly na úseku stravování. Vede je vedoucí stravování, stravovací komise se zúčastní zástupce z řad zaměstnanců DD, spolusprávy a kuchařky. Závěry z porady předkládá vedoucí řediteli ke kontrole.

 

Porady vedení

 • řeší aktuální problémy na všech úsecích DD.
 • porady vedení probíhají pravidelně minimálně dvakrát za měsíc, je-li třeba i častěji.
 • vedení tvoří ředitel, zástupce ředitele, ekonomka, sociální pracovnice a zásobovačka. Podle potřeby se mohou přizvat na porady vedení i další pracovníci.

 

 

5. Hospodaření a správa majetku

 

 

Dětský domov hospodaří podle finančního plánu schváleného zřizovatelem, který zahrnuje výnosy, náklady, tvorbu hospodářského výsledku a jeho rozdělení a výkaz o peněžních tocích. Jeho součástí je též finanční a odpisový plán. Plán rovněž vyjadřuje vztahy k rozpočtu zřizovatele. Dětský domov předkládá zřizovateli návrh rozpočtu a finančního plánu, popř. další údaje a informace nezbytné k jeho řízení a návrhy a náměty na změny obecně závazných právních předpisů a metodických pokynů v oblasti ústavní a sociální péče i změny v podmínkách provozu vlastního zařízení. Dětský domov dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně případných peněžních prostředků ze zahraničí.

                                                           

 

Vnitřní finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, řeší samostatná interní směrnice vydaná v souladu s Pravidly Královéhradeckého kraje k zavedení systému finanční kontroly u příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem.

 

 

Práva a povinnosti k majetku předanému do správy příspěvkové organizace, včetně práv a povinností k majetku získanému vlastní činností příspěvkové organizace, jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem.

 

 

 

 

Rozvržení pracovní doby

 

u pedagogických zaměstnanců se týdenní pracovní doba dělí na výkon přímé pedagogické činnosti a výkon prací související s touto přímou pedagogickou činností /dále jen přímá a nepřímá práce s dětmi/

konkrétní podíl výše přímé a nepřímé práce s dětmi je dán platnými právními předpisy

(zákon č. 563/2004) a v rámci daného rozpětí o ní rozhoduje ředitel zařízení

 

 

 

STANOVENÍ ROZSAHU PŘÍMÉ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

 

                                                   nepřímá činnost                               přímá činnost    

 

ŘEDITEL     

7

 1 

krát počet pracovních dnů = úvazek

(úvazek 1,00)

 

 

(bez SV, D, st. svátků)

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

6,4

1,6

krát počet pracovních dnů = úvazek

(úvazek 1,00)

 

 

(bez SV, D, st. svátků)

 

PSYCHOLOG

4

4

 krát počet pracovních dnů = úvazek

(úvazek 1,00)

 

 

 (bez SV, D, st. svátků)

 

 

 

 VYCHOVATEL/KA

2,6

5,4

krát počet pracovních dnů = úvazek

(úvazek 1,00)

 

 

(bez SV, D, st. svátků)

 

 VYCHOVATEL/KA

1,3

  2,7

 krát počet pracovních dnů = úvazek

(úvazek 0,50)

 

 

 (bez SV, D, st. svátků)

 

 

 

 

ASISTENT PEDAGOGA

0

2,4

 krát počet pracovních dnů = úvazek

(úvazek 0,30)

 

 

 (bez SV, D, st. svátků)

 

 

 

ASISTENT PEDAGOGA

0

1,2

 krát počet pracovních dnů = úvazek

(úvazek 0,15)

 

 

 (bez SV, D, st. svátků)

 

 

 

ASISTENT PEDAGOGA

0

 0,8

 krát počet pracovních dnů = úvazek

(úvazek 0,10)

 

 

 (bez SV, D, st. svátků)

 

 

 

  

 

 • pracovní doba zaměstnanců zařízení je rozvržena do pracovních směn, jejichž začátek a konec se řídí ustanovením vnitřního řádu pro jednotlivé úseky a rozpisem služeb pro vychovatele, asistenty pedagoga a bezpečnostní pracovníky

pedagogičtí pracovníci a bezpečnostní pracovníci jsou povinni být na pracovišti alespoň 15 minut před zahájením těchto směn

 

 • pracovní směna může skončit v řádném čase, nedošlo-li na pracovišti k mimořádné události, jejíž povaha si vyžaduje přítomnost zaměstnance na   pracovišti; především u vychovatelů a pečovatelů nelze ukončit pracovní směnu, nejsou-li děti zabezpečeny a řádně předány dalšímu službu konajícímu zaměstnanci.

 

 

 

 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

 1. Organizační řád byl vydán dne 1. 1. 2018.

 

 1. Tento Organizační řád ruší předchozí dokument Organizační řád ze dne 20. 6. 2013.

 

 1. Tento Organizační řád nabývá účinnosti dnem schválení.

 

 1. Změny organizačního řádu navrhuje ředitel, v případě snižování počtu zaměstnanců z provozně ekonomických důvodů byly tyto změny projednány s odborovou organizací dne 1. 1. 2018.

 

 1. Vnitroorganizační předpisy navazující na organizační řád jsou:
  • Pracovní řád
  • Provozní řád
  • interní směrnice a pokyny

 

 1. Ustanovení organizačního řádu jsou povinni dodržovat všichni zaměstnanci dětského domova.

 

 

 

 

V Nechanicích 1. 1. 2018                                                      PhDr. Luboš Holeček

                                                                                                   ředitel DD a ŠJ

 

 

 

 

   

 

 

TOPlist