aktualizováno: 19.09.2017 13:33:23 

STRÁNKY DĚTSKÉHO DOMOVA NECHANICE

ZDVOP

 

 

 

 

 

DNEM 7. 3. 2016 JE POZASTAVENA ČINNOST ZDVOP !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ZDVOP

 

 

1.  Charakteristika a struktura zařízení

 

 

1.1 Název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo a kontakty

 

                • Dětský domov a školní jídelna Nechanice

                • Sídlo ZDVOP – Hrádecká 267, 503 15 Nechanice

                • Telefon – 495 441 213

                • Email – detskydomovnechanice@seznam.cz

                • Internetové stránky – http://www.detskydomov-skolnijidelna-nechanice.wbs.cz/

                • IČ: 62690540  

 

 

1.2 Charakteristika a rozsah poskytované péče v ZDVOP

 

                Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při DD a ŠJ Nechanice (dále jen ZDVOP) poskytuje péči okamžitou, tedy krizovou, a to nejen dětem umístěným v ZDVOP, ale i jejich           rodinám.

        Veškerá činnost ZDVOP se striktně řídí zněním § 42, zákona č. 359/ 1999 Sb. v platném znění   pozdějších úprav.

       

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

   a) zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte v zařízení spočívající v

   poskytování ubytování, stravování a ošacení,

 

   b) poskytuje výchovnou péči,

 

   c) zajišťuje poskytnutí zdravotních služeb^28),

 

   d) poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným

   za výchovu dítěte,

 

   e) zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod

   dětí do školy,

 

   f) vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí,

 

   g) je povinno poskytovat dítěti odbornou péči prostřednictvím

   sociálního pracovníka a psychologa,

 

   h) je povinno spolupracovat s rodinou dítěte a poskytnout této rodině

   pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte,

   zajistit  jim  terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které

   rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje

   pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem

   ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany,

 

   i) je povinno vydat vnitřní řád zařízení pro děti vyžadující okamžitou

   pomoc, který vychází z vymezení činnosti zařízení tímto zákonem.

 

O děti se starají pracovníci s odborným               vzděláním (sociální pracovník,   psycholog, speciální       pedagog a pracovníci v přímé péči), dle § 49a, zákona č. 359/ 1999 Sb.         v platném znění               pozdějších úprav.

.

 O děti se v zařízení pečuje podobně jako v rodině, podle jejich individuálních potřeb. Dítěti     jsou zajištěna jeho práva a plné přímé zaopatření. Pracovníci poskytují výchovnou               péči,      pomáhají při přípravách na školní vyučování, doprovází děti do mateřské a základní školy,    podporují zájmovou činnost dětí. Děti umístěné v ZDVOP navštěvují místní ZŠ V NECHANICÍCH Dětem, jejich              rodičům nebo osobám                 zodpovědným za výchovu dítěte je umožněno poradenství, terapeutická a odborně   ambulantní péče, psychologická, pediatrická, speciálně pedagogická. ZDVOP dětem         rovněž zajišťuje               zdravotní péči – ambulantní a preventivní péče je smluvně zajištěna s pediatričkou MUDr. Melicharovou v Nechanicích.

 

                Zařízení má kapacitu pět lůžek. Dva pokoje jsou dvoulůžkové, jeden je jednolůžkový. Součástí              je společná místnost, která slouží jako jídelna.  Mimo samostatnou část zařízení je                místnost pro odborné pracovníky, kde se provádějí veškeré pohovory s dětmi a jednání s              příslušnými zástupci dětí a příslušných úřadů. Návštěvy dětí probíhají na samostatné                 místnosti mimo ZDVOP.

 

 

1.3 Organizační struktura a personální zabezpečení ZDVOP

 

•             Ředitel: řídí  ZDVOP dle § 42 zákona č. 359/1999 Sb.

                Jmenuje a odvolává svého zástupce. Přijímá zaměstnance podle ustanovení zákona č.               359/1999 Sb., § 49 a §42 odst. 3. Spolupracuje a poskytuje poradenskou činnost odborným               pracovníkům ve věcech výchovné péče o dítě.

·                     Zástupce ředitele: Bc. Karel Vrána – zastupuje ředitele ve stanoveném rozsahu dle zákona č. 359/1999 Sb.

·                     Psycholog: zajišťuje sociálněpsychologickou terapeutickou péči, provádí intervenční činnost

•             Sociální pracovník: zajišťuje sociálně administrativní činnost zařízení. Spolupracuje a     poskytuje poradenskou činnost pracovníkům ve věcech výchovné péče o dítě.

•             Ekonom: zajišťuje ekonomickou činnost zařízení

•             Speciální pedagogové, pracovníci osobní péče: zajišťují péči o děti.

 

                Jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může současně zajišťovat    osobní péči nejvýše o 4 děti svěřené do péče zařízení. Osobní péče spočívá nejen v osobním               dohledu nad svěřeným dítětem, ale především ve vzájemné a vědomé interakci      pracovníka         se svěřenými dětmi, je zajišťována        především v denních hodinách, kdy tak v daném čase              a místě                 musí být splnění zákonného požadavku prokazatelné. V nočních hodinách péče poskytovaná v                  ZDVOP svěřeným dětem spočívá převážně v dozoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Umístění a propuštění dítěte

 

 

2.1 Umístění dítěte do zařízení

 

 

                Dítě je přijímáno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle ustanovení § 42 zákona                 č. 359/1999 Sb., a to na základě:      

·                     rozhodnutí soudu (usnesení soudu o nařízení předběžného opatření podle §76, odst. 1, §76a, odst. 1 a § 102 občanského soudního řádu, rozsudek soudu o nařízení výchovného opatření podle § 13a, odst. 1, 2 zákona č. 359/1999 Sb., nebo rozsudek soudu o svěření dítěte do péče ZDVOP podle §46, odst. 1 zákona o rodině)  

•             žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, ve většině případů na žádost odboru    sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD)

•             žádosti zákonného zástupce dítěte, pokud je zároveň ze strany obecního úřadu obce s              rozšířenou působností takové umístěni shledáno za důvodné

•             žádosti samotného dítěte, pokud je zároveň ze strany obecního úřadu obce s                rozšířenou          působností takové umístěni shledáno za důvodné

 

                Dítě je převzato ředitelem zařízení, sociální pracovnicí nebo pracovníkem oprávněným              k výkonu sociálně – právní ochrany. Jeden z těchto zaměstnanců ZDVOP je povinen             převzít dítě a dle umístění podle ustanoven §42                 příslušné doklady související s   převzetím           dítěte do zařízení dle zákona  359/1999  Sb., §42a, odstavec 2 (předběžné opatření, dohoda s               rodiči, žádost OSPOD, žádost dítěte, zdravotní                 dokumentace   dítěte). Dále je zaměstnanec               povinen provést vstupní pohovor dítěte, vyplnit             formulář příjmu, seznámit dítě s jeho právy a                 povinnostmi, seznámit ho s vnitřním řádem zařízení s organizací a režimem zařízení.    Pohovor s dítětem se provádí s přihlédnutí k   jeho      věku a rozumovým schopnostem.

                Zaměstnanci zařízení neprodleně po přijetí dítěte na jeho žádost kontaktují příslušné                 subjekty či orgány (OSPOD, zákonný zástupce dítěte).

 

 

2.2 Propuštění dítěte ze zařízení

 

 

                Při ukončení pobytu dítěte v ZDVOP se hodina a den propouštění dítěte zapisují do spisu         dítěte. Do spisu se podepíše osoba, která si dítě přebírá, tato osoba se musí prokázat        občanským nebo služebním průkazem.

                Pokud je dítě umístěno do ZDVOP na základě žádosti OSPOD, může být propuštěno výhradně               s jeho písemným souhlasem, resp. žádostí. Pokud je dítě do zařízení umístěno na základě     rozhodnutí soudu, může ředitel propustit dítě až poté, co se dozvěděl o rozhodnutí soudu, kterým bylo zrušeno svěření dítěte do zařízení vyžadující okamžitou pomoc, ne však dříve, než dítě převezme osoba odpovědná za jeho výchovu.

 

 

2.3 Spisová dokumentace dítěte v ZDVOP

 

                Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vede o dětech v tomto zařízení spisovou               dokumentaci, která obsahuje:

•             jméno a příjmení dítěte, pokud je známo

•             datum narození dítěte - pokud známo není, uvede se přibližný věk

•             adresa trvalého pobytu dítěte - pokud není známa, uvede se údaj o místě pobytu dítěte před               přijetím do ZDVOP

•             datum a čas přijetí dítěte do ZDVOP a datum ukončení pobytu

•             důvod přijetí dítěte do zařízení

•             dokument objasňující přijetí dítěte do zařízení (rozhodnutí soudu, žádost OSPOD, doklad o     přijetí dítěte na jeho žádost, dohoda se zákonným zástupcem)

·                     oznámení KÚ KHK(jako zřizovateli) do 8 dnů o přijetí dítěte do ZDVOP; v oznámení je uvedeno jméno dítěte, datum přijetí, důvod, právní titul, místně příslušný obecný úřad obce s rozšířenou působností

•             záznamy o spolupráci zařízení s orgány SPOD, s dalšími orgány a institucemi, právnickými či       fyzickými osobami

•             záznam o zdravotním stavu dítěte, o zdravotnické péči a léčbě a o přijatých opatřeních ve        vztahu k dítěti s uvedením důvodu

•             kopie hlášení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, oddělení sociálně právní

                ochrany dětí o tom, že dítě pobývá v ZDVOP

•             další údaje potřebné k výkonu SPOD (odchozí zprávy, záznamy z jednání s rodiči, záznamy       o úrazech, útěcích, apod.)

                Za spisovou dokumentaci zodpovídá k tomu určená sociální pracovnice, podklady pro

                spisovou dokumentaci zpracovávají všichni pracovníci plnící SPOD . Každý spis je veden pod     značkou (č. j.).

 

 

 

 

 

 

3 Organizace výchovně vzdělávací činnosti v ZDVOP

 

3.1 Organizace výchovných činností

 

 

                Výchovná činnost probíhá především v rámci skupiny. Týdenní plán činností plánuje    pracovník přímé péče předchozí týden. Činnosti se odehrávají dle věku a osobnosti dítěte.    Aktivity jsou řazeny na několik celků: kulturně- zájmové, sportovní a vzdělávací.

 

 

3.2 Organizace vzdělávání dětí

 

 

                Děti se vzdělávají ve školských zařízeních v Nechanicích. V případě učilišť či středních škol          děti dojíždějí do okolních měst, dle vybraných oborů. Školní příprava probíhá v rámci    skupiny v souladu s individuálními potřebami dítěte. Pracovníci přímé péče ZDVOP   spolupracují se školou, jsou odpovědní za docházku dítěte, podepisují úkoly a omlouvají                 dítě        v době  jeho nepřítomnosti. V případě potřeby zajišťují pracovníci přímé péče doprovod          dítěte do školy a ze školy.

 

 

 

 

3.3 Organizace zájmových činností

 

 

                Děti navštěvují dle svých schopností a zájmů různé kroužky, které nabízí základní škola, či         zájmové organizace, případně dětský domov. Prioritní je integrace dětí do společnosti a       navazování sociálních vazeb mimo zařízení. ZDVOP má možnost bezúplatně používat           posilovnu, hřiště a zahradu DD.               

 

3.4 Systém prevence sociálně patologických jevů

 

 

                - se důsledně řídí zněním zákona č. 359/1999 Sb., § 42 a, odst. 1, písm. h, ZDVOP je povinno     spolupracovat   s rodinou dítěte a poskytnout této rodině             pomoc  při  vyřizování  a              zajišťování záležitostí     týkajících se dítěte,                   zajistit  jim  terapii, nácvik rodičovských a           dalších dovedností, které rodič  nebo  jiná  osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně            potřebuje   pro  péči  a                 výchovu dítěte, a  to  v souladu s individuálním plánem                  ochrany               dítěte   zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany,

 

 

 

 

 

4 Organizace péče o děti v ZDVOP

 

 

4.1 Ubytování

 

 

                Děti jsou v zařízení ubytovány v samostatné bytové jednotce v 3. podlaží DD a ŠJ          Nechanice. Všechny místnosti jsou standardně zařízeny. Pokoje pro děti splňují podmínky pro             jejich odpočinek, školní přípravu i trávení volného času. Prostory a vybavení v zařízení splňují         bezpečnostní a hygienické předpisy.

 

 

4.2 Materiální zabezpečení

 

 

                Materiální zabezpečení péče o děti v zařízení vychází z rozpočtu stanoveného ředitelem.          Rozpočet vychází z počtu a z individuálních potřeb dětí, jejich věku a dní strávených v         zařízení.  Materiální zabezpečením se rozumí plné přímé zaopatření dítěte.

 

 

4.3 Finanční prostředky dětí

 

 

                Finanční prostředky dětí tvoří kapesné ze státního příspěvku, případné kapesné od rodičů,      sirotčí    důchody. Peněžní prostředky       dětí mají u sebe nebo jsou uloženy v ambulantní            části ZDVOP. Dítěti jsou deponované finanční prostředky k dispozici na požádání a zvážení,    zda jsou potřebné na určitý účel.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Stravování

 

 

                Stravování v ZDVOP je zajišťováno synchronně se stravováním v DD Nechanice- 5x denně se zajištěním pitného režimu -  odběr stravy z centrální kuchyně, nebo vlastní příprava podle               jídelníčku.

 

 

4.5 Postup v případě útěku dítěte

 

 

                Pracovník zařízení, který zjistí nepřítomnost dítěte, nahlásí útěk             neprodleně oddělení Policie      ČR Nový Bydžov, č. tel.: +420 974 526 731. Jakékoli poznatky o pohřešovaném dítěti jsou        předávány policii. Policie sepíše v zařízení či na služebně protokol a záznam o        pohřešované    osobě. Sociální                 pracovnice popřípadě   vychovatelé v době její             nepřítomnosti,                 kontaktují příslušné orgány a subjekty (OSPOD, soud, osobě odpovědné          za                 výchovu). Informace o                 mimořádné události se                sepíše záznam a přiloží do spisové          dokumentace určitého dítěte.

 

                V případě  nenávratu  dítěte z návštěvy osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob          prověří                 vychovatel, sociální pracovnice nebo ředitel důvod nenávratu, a to telefonicky. Dále   informuje též orgán sociálně-právní ochrany a Policii ČR příslušné podle místa trvalého           bydliště osob odpovědných za výchovu či jiných osob.

 

4.6 Odmítnutí přijetí do ZDVOP

 

                Dítě není do ZDVOP přijato v případě:

-        naplnění kapacity zařízení

-        nepříznivý zdravotní stav dítěte, který vylučuje pobyt ve ZDVOP

-        dítě nespadá do cílové skupiny ZDVOP

 

 

 

5 Práva a povinnosti dětí

 

 

5.1 Práva dětí

 

Dítě má právo:

                              

                •             na respektování svého názoru a na zajištění plného přímého zaopatření

                •             na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností

                •             na respektování lidské důstojnosti

                •             na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a na přípravu na povolání v souladu se                   schopnostmi, nadáním a potřebami

                •             na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za                      výchovu

·                    na styk s rodinnými příslušníky, osobami vytipovanými k poskytování NRP

                •             být seznámeno se svými právy a povinnostmi

                •             obracet se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele, vychovatele zařízení, příslušné                   zástupce státní správy

                •             vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají

                •             požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným                                                               zaměstnancem                orgánu                 sociálně-právní ochrany dětí, a to bez přítomnosti dalších                          osob

                •             na informace o stavu svých úspor či pohledávek

 

 

5.2 Povinnosti dětí

 

 

                •             plnit základní ustanovení vnitřního řádu

                •             dodržovat obecně platné předpisy a pokyny k ochraně  bezpečnosti  a  zdraví,  s nimiž                                bylo dítě seznámeno

                               

 

5.3 Denní rozvrh

 

                ve dnech školního vyučování:

 

 

                06.00 – budíček, hygiena, oblékání, stlaní, úklid ložnic

                06.40 – snídaně

                07.10 - 07:30 odchod do školy

                11:30 - 13.30 – návrat ze školy (při odpoledním vyučování později)

                12.45 – oběd

                13.30 – příprava na vyučování

                15.00 – odpolední program, volné vycházky

                18.00 – večeře

                18.30 – osobní volno

                19.30 – hygiena

                20.30 – po-čt večerka menší děti (do 12 let)

                21.30 – po-čt večerka větší děti pá večerka menší děti

                22.00 – pá večerka větší děti

 

ve dnech školního volna:

 

 

                08.00 – budíček, hygiena, oblékání, stlaní, úklid ložnic

                08.30 – snídaně

                10.00 – dopolední zaměstnání

                12.00 – oběd

                13.00 – odpolední program, případně volné vycházky

                15.30 – svačina

                16.00 – odpolední program, případně volné vycházky

                18.00 – večeře

                18.30 – osobní volno

                19.30 – hygiena

                20.00 – so večerka (pozn. so = zítra nejdou do školy)

                               ne večerka menší děti (pozn. ne = zítra jdou do školy)

                21.00 – so večerka menší děti ne večerka větší děti

                22.00 – so  večerka větší děti

 

 

                Rozvrh dne je rámcový, vychovatelé je mohou dle svého uvážení přizpůsobit                 podmínkám jednotlivých dětí.

 

 

5.5 Pobyt dětí mimo zařízení

 

 

5.5.1 Vycházky

 

 

                Dítě může opustit samostatně se souhlasem příslušného pracovníka ZDVOP za účelem              vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku a po zvážení jeho zralosti k samostatné     vycházce. Součástí vycházek pro děti od 7 let je i zájmová činnost dětí, která probíhá mimo          ZDVOP.

 

5.5.1a Docházka do školy

 

                Děti chodí samostatně nebo s doprovodem pracovníka ZDVOP do místní ZŠ Nechanice,             případně dojíždějí do středních škol. V případě             docházky do MŠ Nechanice doprovází dítě         příslušný pracovník ZDVOP.

 

 

 

5.5.2 Pobyt dítěte mimo zařízení

 

-        je- li dítě umístěno v ZDVOP na základě soudního rozhodnutí

                Požádá-li rodič či jiná osoba o pobyt dítě mimo zařízení, dítěti je povolen pobyt jen s   předchozím souhlasem příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností.  Rodiče písemnou formou požádají o pobyt dítěte mimo zařízení osobně nebo poštou, a to s       dostatečným předstihem.

 

-        je- li dítě umístěno v ZDVOP na základě žádosti zákonného zástupce

        Zákonný zástupce dítěte v dohodě o umístění do ZDVOP udělí výslovný souhlas s dočasnými pobyty dítěte mimo zařízení u fyzických osob, které v dohodě jmenovitě uvede, a to            v souladu s § 42, odst., 8, písm. h), zákona č. 359/1999 Sb., zákonný zástupce udělí       předchozí souhlas ke každému dočasnému pobytu dítěte mimo ZDVOP u fyzických osob,                 které byly určeny v dohodě, přičemž zákonný zástupce v rámci udělení souhlasu také                předem určí, jak dlouho má dočasný pobyt dítěte mimo ZDVOP trvat. Předchozí souhlas              zákonného zástupce k jednotlivým pobytům dítěte mimo ZDVOP nemusí být zákonným        zástupcem udělen osobně nebo písemně, postačuje udělení souhlasu jakoukoliv           prokazatelnou formou, u které nevznikají důvodné pochybnosti o tom, že byl souhlas               učiněn svobodně, určitě, srozumitelně a oprávněnou osobou, s tím, že o         udělení souhlasu             zákonného zástupce musí být vždy proveden záznam do spisové dokumentace           o dítěti                 vedené ZDVOP § 42a, odst. 2, písm. b), zákona č. 359/1999 Sb.  V dohodě o umístění        dítěte do péče ZDVOP je výslovně uvedeno, že odchodem dítěte ze ZDVOP na dočasný pobyt se souhlasem zákonného zástupce jeho pobyt v zařízení nekončí.

 

-        je- li dítě umístěno v ZDVOP na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, může se dočasný pobyt dítěte mimo ZDVOP uskutečnit pouze s předchozím souhlasem příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností a s předchozím souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, která souhlasila s pobytem dítěte ve ZDVOP. Zákonný zástupce udělí předchozí souhlas ke každému dočasnému pobytu dítěte mimo ZDVOP u fyzických osob, které byly určeny v dohodě, přičemž zákonný zástupce v rámci udělení souhlasu také předem určí, jak dlouho má dočasný pobyt dítěte mimo ZDVOP trvat.

                Předchozí souhlas zákonného zástupce k jednotlivým pobytům              dítěte mimo ZDVOP nemusí      být zákonným zástupcem udělen osobně nebo písemně, postačuje udělení souhlasu               jakoukoliv prokazatelnou formou, u které nevznikají důvodné pochybnosti o tom, že byl                 souhlas učiněn                 svobodně, určitě, srozumitelně a oprávněnou osobou, s tím, že o udělení        souhlasu zákonného zástupce musí být vždy proveden záznam do spisové dokumentace                 o             dítěti vedené je výslovně uvedeno, že odchodem dítěte ze ZDVOP na dočasný pobyt se           souhlasem zákonného zástupce jeho pobyt v zařízení nekončí.

 

 

5.6 Kontakty dětí s rodiči či jinými osobami

 

 

5.6.1 Návštěvy

 

 

                Do zařízení nemá povolen vstup cizí osoba bez souhlasu ředitele ZDVOP, ani zde nikdo bez      jeho souhlasu nesmí provádět šetření neúřední povahy. Každá osoba, která je o to požádána,          je povinna se legitimovat pro určení totožnosti. Všechny osoby jsou zapisovány do Knihy    návštěv a Knihy úředních návštěv.

                Návštěva se může uskutečnit v                návštěvní místnosti zařízení nebo mimo areál zařízení.                 Mimo areál lze návštěvu uskutečnit jen po písemném potvrzení o převzetí dítěte, jestliže       pak jde                o osoby odpovědné za výchovu              nebo osoby blízké.

                Návštěvy mohou být zakázány nebo přerušeny z důvodu nevhodného chování, které by          nepříznivě působilo na výchovu dítěte a chod zařízení.

 

 

5.6.2 Písemný kontakt

 

                Písemný kontakt není omezen.

 

 

5.6.3 Telefonní kontakt

 

 

                Telefonní kontakt ze strany osob odpovědnými za výchovu a dalšími osobami, se může             uskutečnit kdykoliv s ohledem na organizaci dne ZDVOP.      

                Telefonní kontakt ze strany dětí, se může uskutečnit kdykoliv s ohledem na organizaci dne      ZDVOP.               

 

 

5.7 Spoluspráva dětí

 

 

                Děti spolu s pracovníky přímé péče spravují život v ZDVOP. Podílejí se na tvorbě týdenního      plánu, kdy pracovník přímé péče vhodně zvolenými metodami, formami a pracovními           postupy koordinuje jejich nápady a názory. Je garantem, že plánovaná činnost je v souladu s                 celkovou koncepcí zařízení. Po skončení výchovného bloku děti hodnotí uplynulou dobu,            splnění stanovených cílů, zdůvodňují si příčiny neúspěchů či úspěchů, hodnotí své                 chování i chování dospělých a vytyčují si cíle a úkoly pro další období. Připomínky, názory a      stížnosti jednotlivců je možno dále řešit             individuálně s konkrétními vedoucími pracovníky.

 

 

5.8 Podmínky zacházení dětí s majetkem zařízení

 

 

                Děti jsou povinny šetrně a způsobem vhodným a obvyklým zacházet s majetkem jim svěřenými věcmi ZDVOP.

                Děti  se  podílejí  na  údržbě  majetku  ZDVOP  obdobně jako v                 rodině. Bez souhlasu     pracovníka přímé péče nesmí dítě majetkem zařízení manipulovat (přemisťovat, odnášet,            rozebírat, apod.). Při poškození majetku a jemu svěřených věcí, popřípadě zjištění              takového poškození, je               dítě povinno tuto skutečnost neprodleně nahlásit pracovníkovi přímé       péče ZDVOP.

 

 

 

 

6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu

 

 

                Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu se řídí příslušnými zákonnými            ustanoveními    (zákon o sociálně právní ochraně dětí - 359/1999 Sb.)

                Osoby odpovědné za výchovu mají právo na informace o dítěti. Informace jim může   poskytnout na základu ústní nebo písemné žádosti sociální pracovník nebo ředitel zařízení.

                Osoba odpovědná za výchovu má právo na kontakt s dítětem, nebrání-li tomu závažné             okolnosti ohrožující dítě.

                Poradenskou pomoc ve věcech výchovné péče o dítě poskytuje osobám odpovědným za

                výchovu sociální pracovník, psycholog a ředitel zařízení, a to přiměřeným způsobem, ve            stanovenou dobu, popřípadě dle ústní domluvy.

 

 

 

 

 

7. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení

 

 

                Příspěvek na úhradu pobytu a péče poskytovaný dětem v zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., dle ustanovení § 42b – 42f.

                Výši příspěvku stanoví ředitel zařízení rozhodnutím ve správním řízení, a to dle ustanovení §   42 b, odst. 1.  Povinnost  hradit  příspěvek na úhradu pobytu a péče poskytované v                                  zařízení pro děti mají:

 

                 a)  rodiče  dítěte  nebo  rodič,  kterému  bylo  dítě rozhodnutím soudu

                 svěřeno do výchovy, popřípadě jiná osoba povinná výživou dítěte,

 

                 b) nezletilý rodič umístěný společně s dítětem v takovém zařízení,

 

                c) příjemce sirotčího důchodu oboustranně osiřelého dítěte.

 

                 Rodiče se na hrazení příspěvku podílejí rovným dílem, výši příspěvku stanoví ředitel   rozhodnutím ve správním řízení.

 

                O odvolání proti rozhodnutí o příspěvku podle odstavce 1 rozhoduje krajský úřad. Proti             rozhodnutí ředitele zařízení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke krajskému                úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, a to          podáním učiněným u ředitele zařízení.

 

 

 

 

8.  Péče o zdraví a bezpečnost dětí v zařízení

 

 

8.1 Zdravotní péče a zdravotní prevence

 

 

                Zdravotní péče o děti v zařízení je zajišťována prostřednictvím příslušných zdravotnických        zařízení.  Zdravotní prevence je zajišťována v rámci ZDVOP pracovníky přímé péče               popřípadě v součinnosti se smluvními zdravotnickými zařízeními.

                S případnými předpokládanými lékařskými zákroky, či hospitalizací dítěte ve zdravotnickém     zařízení je bezodkladně pedagog, seznámen ředitel zařízení. Tato skutečnost je zaznamenána   do denní knihy. Ředitel zařízení vyrozumí a následně projedná tuto       skutečnost se zákonnými zástupci dítěte, či s jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno               do          výchovy příslušným orgánem. Jedná-li se o akutní lékařský zákrok či hospitalizaci,          ředitel zařízení o něm   bezodkladně písemně informuje zákonné zástupce dítěte, či jiné          osoby odpovědné za výchovu.

 

 

 

8.2 Hygiena

 

 

                Děti mají možnost denního sprchování. Praní osobního prádla se provádí průběžně, denně.    Výměna lůžkovin minimálně jednou za dva týdny, případně dle potřeby. Všechny prostory se    denně uklízejí a kontrolují. Pro úklid WC jsou k dispozici desinfekční prostředky. Velký úklid                 je jednou týdně.  Za dodržování hygienických norem v kuchyni odpovídá sloužící             pracovník            ZDVOP.

 

 

8.3 Prevence rizik při pracovních činnostech

 

 

                Prevence rizik při pracovních činnostech je zajišťována příslušným pracovníkem ZDVOP.

                Pracovníci ZDVOP  jsou poučení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců i dětí        svěřených do péče zařízení. Školení v oblasti BOZP  se realizuje v pravidelných intervalech a v         souladu s platnou legislativou. Pracovníci přímé    péče odpovídají za řádné poučení dětí před      činností (použití domácích elektrických spotřebičů jako                 vysavač, vysoušeč vlasů, TV       apod.) a zároveň dohlédnou na realizaci dané činností. V případě ohrožení bezpečnosti       zdraví    a bezpečnosti dětí či zaměstnanců je pracovník přímé péče povinen    pracovní              činnost                 zrušit,   přerušit či zakázat a informovat vedení zařízení tak, aby              příčiny ohrožení             byly neprodleně odstraněny. O této skutečnosti provede vychovatel záznam do              denní    evidence.

                Ředitel zařízení zodpovídá za pravidelné provádění kontrol a revizí dle platné legislativy.

 

 

8.4 Postup při úrazech dětí

 

 

                Při vzniku úrazu poskytne přítomný zaměstnanec nezbytnou první pomoc a základní ošetření                a postupovat dle traumatologického plánu (lékárnička je umístěna v ambulantní místnosti    ZDVOP). Dle potřeby zajistí přivolání rychlé lékařské pomoci, další lékařské ošetření. Všechny          úrazy dětí jsou evidovány v knize úrazů, nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se            zařízení o úrazu dozví. Jde-li o úraz, který způsobil, že se dítě neúčastní činnosti školy nejméně jeden den, kromě dne, kdy k úrazu došlo, je o výsledku šetření sepsán následně po    ohlášení úrazu záznam                 o školním úrazu na stanoveném tiskopise.

                Kniha úrazů je uložena v kanceláři ZDVOP.  Za záznam do knihy odpovídá sloužící           pracovník ZDVOP. Kontrolu provádí pravidelně ředitel zařízení. Pracovníci do            knihy     úrazů    zapisují každé zranění – úraz, ke kterému v objektu a na pracovištích zařízení, na         vycházkách apod. došlo a bylo jim oznámeno. Každé dítě je povinno bezodkladně                 oznamovat příslušnému pracovníkovi svůj úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a        úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin.

 

 

V knize úrazů se uvede:

                •             pořadové číslo úrazu

                •             jméno, popř. jména, příjmení a datum narození zraněného

                •             popis úrazu

                •             popis události, při které k úrazu došlo, včetně údajů o čase a místě události

                •             zda a kým byl úraz ošetřen

                •             podpis zaměstnance, který provedl zápis do knihy úrazů

                •             další údaje pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu

 

 

                V knize úrazů se vede evidence všech úrazů dětí, i když jimi nebyla způsobena pracovní            neschopnost – nepřítomnost ve vyučování.

 

 

Záznam o úrazu se vyhotovuje:

 

                •             jde-li o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte ve škole nebo školském                          zařízení

                •             jde-li o smrtelný úraz

                Záznam o úrazu se vyhotovuje na formuláři v zařízení. Záznam o úrazu se vyhotoví i v případě že úraz nezpůsobí nepřítomnost ve škole či školském zařízení pokud je     pravděpodobné, že dítěti bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.

 

 

Hlášení úrazu:

                •             zákonnému zástupci

                •             v případě že zjištěné skutečnosti nasvědčují, že v souvislosti s úrazem byl

                               spáchán trestný čin nebo přestupek místně příslušnému útvaru Policie ČR

                •             pojišťovně, se kterou má zařízení uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ                                      odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví dětí

 

 

                Záznam o úrazu, jehož důsledkem je nepřítomnost dítěte ve škole, nebo je pravděpodobné,                že mu bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění zasílá zařízení za          uplynulý měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:

                •             zdravotní pojišťovně dítěte

                •             zřizovateli

                Záznam o smrtelném úrazu zasílá zařízení do 5 pracovních dnů po podání hlášení o úrazu           (viz výše):

                •             zřizovateli

                •             zdravotní pojišťovně dítěte

                •             místně příslušnému útvaru Policie České republiky

 

 

8.5 Postup při onemocnění dětí

 

 

                V případě onemocnění dítěte je bezodkladně zajištěno lékařské vyšetření v příslušném            zdravotnickém zařízení, popřípadě je přivolána rychlá lékařská pomoc. Doprovod k      lékařskému vyšetření a následný dozor při onemocnění dítěte provádí pracovníci ZDVOP dle          rozpisu                 směn    stanoveným ředitelem zařízení. Při ošetřování dítěte se postupuje dle        pokynů                ošetřujícího lékaře. O onemocnění, pokynech ošetřujícího lékaře, podávání léků, a              dalších důležitých skutečnostech se vede přesná evidence v denní knize rodinné skupiny. V                 případě potřeby ředitel zařízení informuje zákonné zástupce dítěte či jiné osoby odpovědné za výchovu.

 

 

 

8.6          Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, postup při       sebepoškození dítěte nebo sebevražedném pokusu, postup při agresivitě dítěte, které      ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní

 

                Při podezření intoxikace dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami je možné, aby tyto              zkoušky u daného dítěte prováděl pouze odborný lékař nebo PČR, kam ho odveze pracovník       ZDVOP                 a od lékaře či příslušníka PČR přinese záznam o dané skutečnosti. A o situaci ještě     provede zápis do Denního záznamu a je nutné informovat o této situaci příslušný OSPOD.        Další postup je projednán ředitelem zařízení s pracovníky ZDVOP, sociálním pracovníkem či                 dalšími odbornými pracovníky.

                Při sebepoškození dítěte, či jeho sebevražedném pokusu, je neprodleně kontaktována            lékařská pomoc, popřípadě policie ČR, následně ředitel zařízení. O mimořádné události je           příslušným vychovatelem vyhotoven písemný záznam, zápis do denní knihy a knihy úrazů.    Ředitel zařízení                v součinnosti s příslušnými vychovateli ZDVOP kontaktuje a spolupracuje s       odbornými pracovníky (ošetřující lékař, psycholog, psychiatr apod.).

                Při agresivitě dítěte, která ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastních je neprodleně

                kontaktována lékařská pomoc popřípadě police ČR.

                 V co nejkratším možném termínu je o situaci informován ředitel zařízení. O mimořádné           události je příslušným pracovníkem vyhotoven písemný záznam, zápis do Denního    záznamu popřípadě do                knihy úrazů. Ředitel ZDVOP, v součinnosti s příslušnými             pracovníky         zařízení, kontaktuje a    spolupracuje s odbornými pracovníky (ošetřující lékař,    psycholog,          psychiatr apod.).

 

 

 

 

9 Závěrečná ustanovení

 

 

                Veškeré skutečnosti uvedené v dokumentu „Zásady, cíle a způsoby činnosti ZDVOP, které      jsou       zpracovány na základě přílohy č. 3, zákona 359/1999 Sb. jsou nedílnou součástí              tohoto vnitřního řádu a naopak.

 

                Kopie Vnitřního řádu je k dispozici dětem ve společné místnosti             ZDVOP.               

 

                 Každý z pracovníků ZDVOP je povinen prokazatelným způsobem děti s Vnitřním řádem            seznámit, a to vždy při                 příchodu nového dítěte.

 

               

 

 

 

 

 

Nechanice 21. 10. 2013

 

 

 

 

                                                                                                              PhDr. Luboš Holeček

                                                                                          ředitel ZDVOP při DD a ŠJ Nechanice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíle a způsoby činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

 

 

 

dle přílohy č. 3, zák. 359/99 Sb.

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

OBSAH:

 

1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

2. Ochrana práv a chráněných zájmů

3. Prostředí a podmínky

4. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany

5. Podpora přirozeného sociálního prostředí

6. Personální zabezpečení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

7. Přijímání a zaškolování zaměstnanců

8. Profesní rozvoj zaměstnanců

9. Přijímání dětí do zařízení

10. Plán sociálně-právní ochrany dítěte umístěného v zařízení pro děti vyžadující

okamžitou pomoc

11. Předávání informací

12. Ukončení péče v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

13. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany

14. Vyřizování a podávání stížností

15. Rizikové, havarijní a nouzové situace

16. Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany

 

 

 

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při DD a ŠJ Nechanice (dále jen ZDVOP) je zřízené podle § 42 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně- právní ochraně dětí.  Jeho zřizovatelem je Královéhradecký kraj.

 

 

1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dle ustanovení § 42)      

ZDVOP poskytuje pomoc a ochranu dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, bez péče přiměřené jejich věku nebo dětem, u kterých je ohrožen jejich život, příznivý vývoj či zdravotní stav. Jedná se například o děti tělesně nebo duševně týrané, zneužívané, které jsou v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.

 

Délka pobytu v ZDVOP

 

a)  3 měsíce od jeho umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou

   pomoc na základě žádosti zákonného zástupce dítěte; v případě opakované

   žádosti  zákonného  zástupce  o  umístění  dítěte  v  zařízení pro děti

   vyžadující okamžitou  pomoc  může  být dítě přijato do péče zařízení v

   délce  dalších  3  měsíců  jen s předchozím písemným souhlasem obecního

   úřadu obce s rozšířenou působností,

 

   b)  6  měsíců,  je-li  dítě  umístěno  v  zařízení  pro děti vyžadující

   okamžitou  pomoc  na  základě  žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou

   působností  nebo  na  základě žádosti dítěte, jestliže s pobytem dítěte

   vyslovil  souhlas  rodič  nebo  jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte;

   výjimečně  lze  tuto  dobu prodloužit v případě, že si rodiče nebo jiné

   osoby odpovědné za výchovu dítěte prokazatelně upravují své poměry tak,

   aby  mohli  převzít  dítě  do  osobní  péče; celková doba nepřetržitého

   pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout dobu 12 měsíců,

 

   c)  stanovená  v  rozhodnutí  soudu  o výchovném opatření podle § 13a,

   kterým  byl  nařízen  pobyt  dítěte  v  zařízení  pro  děti  vyžadující

   okamžitou  pomoc,  nebo  po  dobu,  po  kterou  trvá rozhodnutí soudu o

   svěření  dítěte  do  péče  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

   podle § 46 zákona o rodině.

 

Pro děti v nebezpečí, ohrožení zdraví nebo života, je ve ZDVOP v Nechanicích připraveno bezpečné ubytování do doby, než pominou všechny okolnosti, které dítě ohrožují. 
Pomoc nabízíme nepřetržitě 24 hodin denně.

 

ZDVOP Nechanice poskytuje péči nepřetržitě,  dětem od 3 do 18 let. O děti se starají pracovníci s odborným pedagogickým vzděláním, s odbornou způsobilostí pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami dle ustanovení § 49 a (sociální pracovník, psycholog, speciální pedagog, pracovníci osobní péče).

 

Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

 

   (1) Sociálně-právní ochranu mohou přímo poskytovat osoby, které získaly

   odbornou způsobilost.

 

   (2) Odbornou způsobilostí pro účely poskytování sociálně-právní ochrany

   pověřenými osobami se rozumí

 

   a)řádně  ukončené  vysokoškolské  studium  ve studijních programech v oblasti                  pedagogických a společenských věd zaměřených na sociální péči,  sociální  politiku,  sociální        práci,  pedagogiku,  právo, psychologii,    vychovatelství  nebo  ošetřovatelství, a v oblasti             lékařství zaměřených    na všeobecné a dětské lékařství,

 

   b) řádně  ukončené  studium ve vzdělávacích programech uskutečňovaných    vyššími  odbornými školami v oboru sociální práce, pedagogika, charitní  a  sociální péče, charitní a sociální činnost, sociálně-právní činnost,  dvouoborové  studium  pedagogika  a  teologie  a  ukončené  studium pro   diplomované  zdravotní  sestry  nebo řádně ukončené maturitní studium v těchto oborech,

 

   c) vzdělání v rozsahu, ve kterém se vyžaduje pro získání osvědčení o zvláštní odborné  způsobilosti  na úseku sociálně-právní ochrany podle  zvláštního  právního  předpisu,  a  praxe v trvání nejméně 1 roku,

   nebo

 

 d)  absolvování   akreditovaných   vzdělávacích   kurzů  pro  sociální    pracovníky podle zákona o sociálních službách v rozsahu nejméně 200  hodin  a  praxe v oblasti péče o rodinu a dítě v trvání nejméně 2 roky,   jde-li o osoby, které

 

  1.  řádně  ukončily  vysokoškolské  nebo  vyšší odborné vzdělání v jiné   oblasti  studia nebo v téže oblasti studia, avšak v jiném zaměření, než

   je uvedeno v písmenech a) a b),

 

   2. dosáhly středního nebo základního vzdělání, nebo

 

  3. absolvovaly  přípravu  pro  dobrovolníky  organizovanou  vysílající  organizací,  které  byla   udělena akreditace Ministerstvem vnitra podle   zvláštního  právního  předpisu,  je-li  tato  příprava zaměřena na    pomoc při péči o děti, mládež a rodinu v jejich volném čase.

 

 (3)  Odborná  způsobilost  se prokazuje dokladem o absolvování studia a    potvrzením  o  odborné  praxi,  které vystavují ty orgány nebo osoby, u  nichž byla odborná praxe konána.

 

O děti se v zařízení pečuje podobně jako v rodině, podle jejich individuálních potřeb. Dítěti jsou zajištěna jeho práva i základní potřeby, ubytování, stravování nebo ošacení. Pracovníci poskytují výchovnou péči, pomáhají při přípravách na školní vyučování, doprovází děti do mateřské a základní školy, podporují zájmovou činnost dětí. Dětem, jejich rodičům nebo osobám zodpovědným za výchovu dítěte je umožněno poradenství, terapeutická a odborně ambulantní péče, psychologická, pediatrická, speciálně pedagogická. ZDVOP dětem rovněž zajišťuje zdravotní péči. Kapacita ZDVOP je pět lůžek.

 

 

       ZDVOP

 

         a) zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte v zařízení spočívající v poskytování ubytování, stravování a ošacení,

 

          b) poskytuje výchovnou péči,

 

          c) zajišťuje poskytnutí zdravotních služeb,

 

          d) poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte,

 

          e) zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy,

 

          f) vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí,

 

     g) je povinno poskytovat dítěti odbornou péči prostřednictvím               sociálního pracovníka a psychologa,

 

   h) je povinno spolupracovat s rodinou dítěte a poskytnout této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte,                 zajistit jim terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje   pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem    ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany,

 

Pracovníci  ZDVOP mají za úkol najít takovou míru pomoci, aby dítě bylo vedeno            k soběstačnosti a přitom nebylo přetěžováno nadměrnými požadavky.

Vhodnou míru podpory určuje pracovník  ZDVOP v rámci individuálního plánování na základě rozhovoru s dítětem, pozorováním a na základě získaných informací od OSPOD. Určování      míry podpory je proces, který se neustále vyhodnocuje dle aktuálního stavu dítěte.

Pracovník ZDVOP při vysvětlování činností používá jednoduché věty a názornou ukázku, jak    by činnost měla probíhat, jaký je očekáván výsledek.

 

Komunikace s DÍTĚTEM UMÍSTĚNÝM DO ZDVOP

 

Úroveň komunikačních schopnosti odpovídá dosažené úrovni inteligence.

V komunikaci využíváme hojně základní jednoduché zobecněné pojmy. Vzhledem k tomu, že               úroveň abstraktního myšlení u většiny dětí není plně rozvinuta.

U dětí s lehkou mentální retardaci a v hraničním pásmu mentální retardace se projeví                 především chudší slovní zásobou, občasnou echolálií, aniž by byl pochopen obsah              sdělovaného, nezvládnutím gramatických pravidel jazyka dochází k používání nevhodných               gramatických tvarů v řeči, někdy nesprávnou výslovností, neobratností v artikulaci slov -  komolení slov. Naučené slovní stereotypy těchto dětí nemusí vždy odpovídat konkrétní           situaci, selhává přenos naučeného na podobné situace.

Při komunikaci s dětmi je třeba dodržovat jistá pravidla, která vychází z bazálních zásad              komunikace: TAKT – TOLERANCE – EMPATIE – OHLEDUPLNOST – TRPĚLIVOST – ÚCTA K       DÍTĚTI

 

 

 

Základní pravidla:

·         Chovejte se k dětem adekvátně jejich věku.

·         Věnujte čas vytvoření budování důvěry.

·         Mluvte tváři v tvář, pomalu a zřetelně a konkrétně, nepoužívejte příliš

abstraktních slov, cizí slova, souvětí.

·         Nedávejte mnoho informací najednou.

·         Využívejte nejprve otevřených otázek. V případě, že Vám nerozumí, můžete mu nabídnout výběr z několika možností.

·         Dejte vždy dostatek času na odpověď, nebojte se ticha.

·         Ověřujte si v průběhu rozhovoru, jak Vám bylo rozuměno.

·         Pokud nerozumí, podejte danou skutečnost znovu, jiným způsobem.

·         Když upadá pozornost partnera, přerušte rozhovor nebo ukončete rozhovor stručným shrnutím doposud řečeného.

 

Vhodné způsoby navázaní kontaktu:

·         Projevení zájmu.

·         Všímejte si všech neverbálních projevů.

·      Přijměte a rozvíjejte sdělení a témata dítěte.

·         Ptejte se na to, co je pro tázaného zajímavé. Využívejte otevřených otázek.

·         Nebojte se konstruktivní kritiky. Pokud kritizujete, kritizujte aktuální CHOVANÍ

        (teď ses choval hrubě) a nikoliv DÍTĚ (jsi hrubý).

·         Chvalte za jakýkoliv pokrok i za snahu, oceňujte zapálení a chuť. Chvalte vždy konkrétně a adresně, aby bylo jasné, za co je chválen.

 

KOMUNIKACE S DÍTĚTEM O BIOLOGICKÉ RODINĚ

        Jak si povídat o biologických rodičích?  Nelžete.

        Informace vybírejte a dávkujte podle věku a stavu dítěte.

        Rodiče nehodnoťte. Pokud Vám to činí obtíže, zkuste popisný způsob.  Můžete hodnotit                         činy      rodiče, ne však jeho samotného.

        Nahlas pojmenovávejte pocity dítěte a pocity své. Např. „Mám obavy, co se ti honí v hlavě,                    když vůbec o rodičích nemluvíš.“

S dítětem fantazírujte při nedostatku informací o rodičích. Dětská přání ohledně mámy a           táty se dají splnit ve fantazii. Můžete s dítětem vymýšlet i představy, co asi rodiče dělají               dnes. Ke konci takového fantazírování dítěti zopakujte, že vše byly fantazie a skutečnost opravdu neznáme. Je nutné, aby dítě fantazie od reality odlišovalo.

        Neslibujte. Pozor na tvrzení „Neboj, mamka určitě napíše.“

        Nebojte se říkat „nevím“.

Sdílejte s dítětem pocity, vzpomínky, představy, názory. Nekonfrontujte se s nimi, pouze         sdílejte.

     Jak sdělovat nepříjemné věci o rodiči – technika přeznačkování

Technika nabízí jiný pohled na obtížnou situaci/chování. Využívá jiného pojmenování, cílí na     zdánlivě skrytá, ale přijatelná vysvětlení, a tím dává příležitost ke změně postoje. Tuto                techniku je vhodné používat, když se nás dítě ptá, proč nežije se svým rodičem, co se tehdy stalo. Očerňování rodiče a sdělování tvrdé/nebezpečné reality dítěti nepomůže.

 

Zásady komunikace pracovníka ZDVOP

·         užívejte vstřícného výrazu ve tváři,

·         používejte klidnou gestikulaci

·         přibližujte se k osobě v jejím zorném poli,

·         pro uklidnění a získání pozornosti se nebojte užít jemného dotyku,

·         snažte se navázat oční kontakt,

·         mluvte v krátkých větách,

·         mluvte pomalu a zřetelně artikulujte,

·         užívejte konkrétní pojmenování a vyhýbejte se zájmenům zastupujícím konkrétní

osoby, věci, . . . ,

·         je vhodné hovořit o přítomných věcech, na které lze ukázat,

·         k navození aktivity používejte nedirektivní komentáře („Můžeme to udělat společně?)

 

 

2. Ochrana práv a chráněných zájmů

·           ZDVOP důsledně dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí, právo na soukromí, důstojnost a rodinný život. Ve své činnosti se řídí:

 

Nejlepší zájem dítěte

Pojem nejlepší zájem dítěte se objevuje ve všech mezinárodních smlouvách, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala.

Ze znění mezinárodních smluv o právech dítěte nebo obecně lidských právech a základních svobodách, ať již operují pojmem „zájem“ nebo „nejlepší zájem dítěte“, vyplývá, že takovým zájmem je především možnost dítěte za účelem svého plného a harmonického rozvoje osobnosti a schopností vyrůstat v rodinném prostředí a v atmosféře štěstí, lásky a porozumění, a to přednostně v péči své původní rodiny.

Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011, schválený vládou České republiky dne 13. července definuje nejlepší zájem dítěte jako životní úroveň a podmínky, nezbytné pro jeho zdravý tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj a plnohodnotné dětství, a osobní potenciál dítěte je plně vyvinut v rámci rodiny; cizí péče a podpora je dítěti poskytována jen v nezbytně nutné míře“.

Zatímco zpočátku se „nejlepší zájem dítěte“ objevoval jen v textu úmluv, v poslední z nich, jíž je Ujednání mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o spolupráci při přesídlování uprchlíků“, je zmíněn již jako obecný princip.

·         Jde o direktivu, jíž jsou povinni řídit se všichni pracovníci pečující o ohrožené děti, jejichž činnost tak musí směřovat k tomu, aby pobyt dítěte v zařízeních institucionální výchovy mohl být co nejkratší. Péče v zařízeních musí směřovat podle Úmluvy o právech dítěte k tomu, aby bylo plně připraveno žít ve společnosti vlastním životem a vychováno v duchu ideálů prohlášených v Chartě Spojených národů, a to zejména v duchu míru, důstojnosti, snášenlivosti, svobody, rovnosti a solidarity, úcty a sebeúcty. Měla by ho připravit pro návrat do jeho původní rodiny, nebo pokud to není možné, pro umístění do náhradní rodinné péče.

·         Zájem dítěte“ ve smyslu vnitrostátních přepisů je nutné vykládat ve smyslu mezinárodních smluv“ protože (jakýmkoli) jiným výkladem by ČR porušovala své mezinárodněprávní závazky, a tím i vlastní Ústavu:

 

·           ZDVOP stanovuje tato pravidla pro předcházení při porušování lidských práv a svobod, zejména stanoví mechanismy k nápravě a postupy vůči zaměstnanci, který by se porušení lidských práv a svobod dopustil.

 

      Základní práva a svobody jsou zaručeny všem občanům ČR, tudíž i v plném rozsahu      dětem umístěným do ZDVOP. Základní práva a svobody vymezují prostor, v němž      může    člověk   jednat na základě svobodné vůle a do něhož není oprávněn nikdo (ve             řejná moc ani    jednotlivci) vstupovat. S tímto právem koresponduje také povinnost                 vyvarovat se jednání,    které by zasahovalo do práva druhých. Omezení nebo zbavení               způsobilosti k právním                 úkonům neznamená zbavení základních lidských práv.

 

Obecné principy při využívání lidských práv a svobod:

 1. každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá
 2. povinnosti lze ukládat jen na základě zákona a v jeho mezích
 3. princip zákonnosti (musí být zachována zákonná podstata, smysl, nesmí být zneužit účel omezení pro dosažení jiného účelu):

·         princip účelové vázanosti (zásah do lidských práv nebo jejich meze lze stanovit pouze ze společensky nutných důvodů – např. ochrana bezpečnosti, života a zdraví)

·         princip subsidiarity (před zásahem do lidských práv je nutno nejprve vyčerpat všechny méně omezující prostředky. Na tomto principu stojí úprava používání opatření omezující pohyb)

·         princip proporcionality (přiměřenosti – druh, způsob a trvání zásahu musí být přiměřené účelu)

4.       nikdo nesmí zneužívat svých práv na úkor ostatních.

 

Ochrana práv a svobod dětí v ZDVOP Nechanice a závazná pravidla pro pracovníky.

1. neporušování jejich práv a svobod

2. zajištění podpory dětí při uskutečňování jejich práv.

 

Všichni pracovníci jsou pravidelně seznamováni s platnými zákonnými normami v oblasti základních lidských práv (např. Úmluva o právech dítěte, Listina základních lidských práv a svobod, Občanský zákoník, Standardy kvality sociálních služeb apod.). Celý pracovní tým ZDVOP zná a dodržuje obecně závazné normy v oblasti základních lidských práv.

Úmluva o právech dítěte pokrývá 4 široké kategorie práv dětí:

·         Práva na život a přežití – zahrnují právo na život, přiměřenou životní úroveň, bydlení, výživu, zdravotní péči atd.

·         Práva na osobní rozvoj – zahrnují právo na vzdělání, svobodu myšlení a náboženství a přístup k informacím, ale také právo na hru a zábavu.

·         Práva na ochranu – zahrnují právo na ochranu proti všem druhům krutosti,               vykořisťování a zneužívání, svévolnému oddělení od rodiny, ale i právo na ochranu proti poškozování v systému trestního práva.

·         Participační práva dětí – zahrnují právo dětí svobodně vyjádřit své názory a mít slovo v záležitostech ovlivňujících jejich život.

 

 

 

Možné situace ohrožení lidských práv a svobod dětí – všeobecně.

Prevence:

·         znalost vůle dítěte

·         znalost zákonných norem a pravidel  ZDVOP ze strany pracovníků

·         informovanost dětí o jejich právech a povinnostech

·         individuální plánování služby

·         pravidelné revize dokumentů

·         zodpovědné řešení stížností a námětů dětí a vyvození závěrů pro praxi

·         výběr pracovníků s ohledem na jejich osobnostní předpoklady

·         spolupráce s rodinou, osobou blízkou nebo pracovníkem OSPOD dítěte

·         zodpovědnost vedení

·         podpora pracovníků:

o   předávání informací v pracovním týmu

o   diskuze v pracovním týmu

o   dobrá spolupráce celého pracovního týmu

o   intervize, supervize

o   podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka

o   dobrá praxe

o   další vzdělávání pracovníků

o   kontrolní činnost vedení

o   hodnotící a motivační rozhovory

o   povinnost pracovníků informovat vedení o každém ohrožení nebo porušení práv a svobod dětí v ZDVOP

o   odměňování pracovníků.

 

                   Příklady chování pracovníků, které vede k porušování práv a svobod dětí

        Níže uvedené způsoby chování pracovníků jsou v naší organizaci nepřípustné a budou               postihovány dle platných ustanovení uvedených níže.

Příklady chování pracovníků (obecně):

 • ponižování – poukazování na neužitečnost, nešikovnost a bezmocnost dítěte
 • diskriminace – zneužívání autority pracovníků vůči dětem
 • podvádění – oklamání dětí za účelem přimět jej k tomu, co si přeje pracovník
 • zastrašování – vyvolávání pocitu strachu a bezmocnosti dítěte z důvodu docílení určitého jednání
 • zesměšňování, vysmívání – verbální či neverbální výsměch směřovaný na dítě
 • vnucování – nátlak na dítě, aby udělal to, co zaměstnanec pokládá za vhodné
 • ignorování – přehlížení dítěte, rozhovor o dítěti za jeho přítomnosti, bez zapojení do hovoru
 • obviňování – vytýkání, že uživatel něco způsobil, neudělal nebo že neporozuměl dané situaci
 • zvěcňování – přístup k uživateli jako k věci
 • stigmatizace – chování a jednání s dítětem provázené projevem odporu nebo nechuti na straně pracovníka
 • omezování aktivity a rozhodování, zneschopňování – zakazování konání nebo omezování schopností uživatele v souvislosti s jeho jednáním a rozhodováním
 • nerespektování tempa – podávání informací bez respektování základních zásad komunikace s dětmi s omezenými rozumovými schopnostmi a nátlak na uživatele, aby vykonával určité činnosti rychleji než je schopen
 • zneplatňování – neuznávání toho, co dítě říká nebo cítí
 • odhánění – odmítání s dítětem komunikovat, být v blízkosti, vylučování ve smyslu fyzickém i psychickém
 • vyrušování – přerušování rozhovoru dítěte, jeho činnosti nebo narušování jeho soukromí
 • rasová diskriminace.

 

                   Odpovědnost za monitorování oblastí a situací možného porušení práv a svobod dětí

 

Za kontrolu dodržování práv dětí je odpovědný ředitel ZDVOP

·      prověřuje dodržování práv a svobod uživatelů minimálně 1 x za měsíc a záznamy činí do knihy Denních záznamů.

                   Řešení porušení práv

V případě zjištění nebo podezření z porušování práv a svobod dítěte proběhne vždy prošetření situace ředitelem ZDVOP, popř. dalšími přizvanými odborníky nebo Policií ČR a bude sjednána náprava v souladu se souvisejícími zákonnými normami. O tomto prošetření a z něj vyplývajících závěrů a opatření je vždy učiněn písemný Záznam o zjištění porušení práv a přijatých opatření.

 

Záznam se zaznamenává do Denního záznamu. Záznam obsahuje:

·         datum a hodinu

·         popis situace

·         návrh opatření

·         podpis oprávněného pracovníka provádějícího kontrolu.

 

O konkrétním opatření rozhoduje na základě podkladů (návrh opatření) ředitel ZDVOP.

 

 

·       Každý pracovník ZDVOP vždy zjišťuje názor dítěte a přikládá mu váhu.

      Ochrana práv a svobod dětí v ZDVOP Nechanice a závazná pravidla pro pracovníky.

 V rámci ZDVOP je do práv dětí zahrnuto:

 • svoboda pohybu, pohyb v zařízení i mimo zařízení: dítě nesmí být omezeno v pohybu v ZDVOP (ve společných prostorách), v rámci zahrady, tak i mimo ZDVOP pokud tím není ohroženo jeho zdraví nebo bezpečnost – vše s ohledem na jeho věk a rozumové schopnosti
 • možnost volby: dítě může rozhodovat o aktivitách, kterým se chce či nechce věnovat, o svém oblečení apod..

 

 

Potenciální zásahy do osobní svobody:

 • omezení pohybu: dítě může být omezeno pouze na základě zákona. Zákon musí stanovit kdy, jakým způsobem a po jakou dobu omezit dítěti v pohybu, kdo o tom rozhoduje, jak je zajištěna nezávislost tohoto rozhodnutí a možnosti a postup při jeho přezkumu
 • omezení osobní svobody v důsledku zdravotního stavu: možné pouze v důsledku nařízené hospitalizace
 • režimová opatření: dítě je povinno dodržovat základní bezpečnostní opatření v ZDVOP a základní normu, která je uvedena ve vnitřním řádu kolektivního soužití

 

Eventuální rizika porušování práva osobní svobody:

 • „pedagogické tresty“: dětem nesmí být pracovníky udělovány takové tresty, které jsou nepřijatelné (přikázání práce za trest, omezení televize, koníčků apod.)

 

Prevence:

·         individualizace služby

·         seznámení dětí s pravidly již na začátku poskytování služby

·         spolupráce s rodiči, pracovníkem OSPOD – výměna informací

·         vhodná, přiměřená nabídka činností a aktivit

 

Řešení:

·         individuální plán – je třeba zohlednit vůli dítěte a jeho možnosti

·         snaha o nalezení kompromisu mezi přáním dítěte a organizačními možnostmi v ZDVOP

·         zpracovat plán řešení rizikové situace

·         praktická spolupráce – seznámení s prováděním plánu řešení rizikových situací, zapojení rodičů do nácviku

·         příklady dobré praxe

·         pracovníci mohou pouze nenásilně motivovat děti k určitým činnostem, děti si mohou vybírat a nejsou povinni se všeho účastnit

·         písemný záznam

·         podpora pracovníků, kontrola jejich činnosti, příp. sankce vůči pracovníkovi.

 

 

Právo na soukromí

 

ZDVOP vytváří zázemí rodinného prostředí. Pracovníci se snaží zajistit dětem právo na       nedotknutelnost svého obydlí:

 • respektování životního prostoru dítěte a běžné společenské normy (klepání na dveře, vstup na vyzvání)
 • dítě má možnost zamknout si svůj pokoj v době své nepřítomnosti
 • dítěti musí být zajištěno právo na soukromí
 • dítě si může svůj pokoj dovybavit a vyzdobit dle svého vkusu
 • dítě má právo na ochranu osobních údajů
 • dítě má právo na soukromí při provádění lékařských úkonů
 • dítě má právo na soukromí při vykonávání hygienických úkonů.

 

Potenciální zásahy do soukromí:

 • pracovník je oprávněn vstoupit do pokoje bez předchozího schválení pouze v situaci ohrožující zdraví dítěte (požár, zdravotní problém apod.)

 

Eventuální rizika porušování práva na soukromí:

 • stěhování dítěte na jiný pokoj musí předcházet domluva.
 • pracovník nemá právo jakkoli manipulovat s věcmi dítěte bez jeho souhlasu. Jedná se např. o úklid pokoje a skříní.
 • pracovník nemá právo činit jakýkoli nátlak (i formou nevhodných narážek a výtek) na dítě v otázce jeho vzhledu. Např. styl oblékání, délka vlasů, úprava účesu aj.
 • pracovníci si nesmí předávat informace o dětech na nevhodných místech, musí respektovat listovní tajemství, zajistit dětem možnost vyřizování telefonátů v soukromí apod.
 • personál je povinen respektovat soukromí dětí při hygienických úkonech

 

Prevence:

·         znalost pravidel ze strany pracovníků i dětí

·         kontrolní činnost vedení.

 

Řešení:

·         vyjednávání s dítětem, které porušuje pravidlo se snahou odhalení příčin nežádoucího chování a jeho odstranění

·         podpora pracovníků i dětí

·         motivovat dítě ke změně jeho vzhledu lze jen tehdy, pokud očividně dochází k ohrožování zdraví a i poté je nutná spolupráce (diskuze o problému) celého pracovního týmu, spolupráce s dítětem, popř. s rodiči a diskrétní přístup, který sám o sobě dítěti nebude ubližovat ani snižovat jeho důstojnost.

 

Právo na ochranu osobního a rodinného života

 

Cílem ZDVOP je podpora přirozených vazeb na prostředí, rodinu a přátele:

 • dítě má právo stýkat se s vlastní rodinou, a kamarády-pokud neohrožují jeho zdraví a bezpečnost
 • dítě má právo účastnit se společenského života

 

 

Potenciální zásahy do osobního a rodinného života:

 • pracovník může zabránit setkání dítěte s určitými lidmi na základě jeho prohlášení, stvrzeného podpisem, že nemá zájem se s těmito setkat

 

Eventuální rizika porušování práva na ochranu osobního a rodinného života:

 • pracovník musí podporovat a umožnit dětem setkávání s rodinnými příslušníky, přáteli a kamarády

 

Prevence:

·         znalost práva a pravidel ze strany pracovníků

·         předcházení situacím, které vyvolávají agresivní chování všeobecně a konkrétně u jednotlivých dětí

·         znalost vůle a jednání dítěte, individuální plán

·         výměna informací v pracovním týmu

·         spolupráce s rodiči

·         aktivizace a široká nabídka volnočasových aktivit dětí

·         kontrolní činnost vedení

·         úloha klíčového pracovníka.

 

Řešení:

·         vyjednávání s rodiči

·         individuální plán a vytvoření plánu rizik

·         záznam o mimořádné situaci

·         analýza situace, řešení a prevence, změna podmínek.

 

Právo na důstojné zacházení

 

Součástí důstojného zacházení je takové jednání s dítětem, které je adekvátní jeho věku:

·           dítě má právo na zacházení přiměřené jeho věku (rozhodnutí v případě oslovování, zařízení pokoje apod.)

·        dítě má právo na dostatek soukromí při hygienických úkonech

 

Potenciální zásahy v oblasti práva na důstojné zacházení:

 

 • při případné potřebě (např. zdravotní problémy) může personál otevřít místnosti se sociálním zařízením.

 

 

Eventuální rizika porušování práva na důstojné zacházení:

 • pracovník po vzájemné dohodě s dítětem respektuje rozhodnutí volby oboustranného vykání nebo tykání
 • pracovník respektuje přání dítěte, jak si svůj pokoj vyzdobit, dovybavit.
 • nerespektování intimity a studu dítěte

 

Prevence:

·         znalost pravidel ze strany pracovníků

·         výběr pracovníků i podle osobnostních předpokladů

·         individualizace služby

·         kontrolní činnost vedení

·         vytvoření odpovídajících materiálních a technických podmínek.

 

Řešení:

·         analýza konkrétní situace

·         písemný záznam

·         úloha klíčového pracovníka

·         sankce vůči pracovníkovi.

 

 

Právo na léčbu se souhlasem

 

Každý lékařský zákrok provedený bez souhlasu pacienta je protiprávním zásahem do tělesné         integrity:

 • dítě má právo, aby mu veškerá léčba byla poskytována pouze na základě jeho informovaného souhlasu adekvátně jeho věku
 • dítě má právo být řádně poučeno o povaze své nemoci a být informováno o způsobech léčby

 

Potenciální zásahy v oblasti práva na léčbu se souhlasem:

 • pracovník může dítěti pomoci lépe pochopit poučení od lékaře za účelem zvýšení aktivního zapojení dítěte do rozhodování o léčbě
 • dojde-li u dítěte k akutnímu stavu, znamenající jednorázové, neodkladné a vážné ohrožení jeho zdravotního stavu, může pracovník aplikovat první pomoc a své jednání odůvodnit tzv. krajní nouzí. Možnost léčby bez souhlasu mají pouze zdravotnická zařízení a to dle zákonem stanovených podmínek
 • i když je dítě schopno užívat léky samostatně a odpovědně, pak i přesto může pracovník dlouhodobě sledovat dítě, zda léky užívá spolehlivě

 

 

Eventuální rizika porušování práva na léčbu se souhlasem:

 • pracovník nemá právo nutit dítě vzít si medikaci v neakutním stavu
 • pracovník nesmí podávat klamné informace o průběhu léčby (např. zlehčovat situaci, vyvolávat strach z léčení apod.).

 

Prevence:

·         znalost pravidel ze strany pracovníků

·         spolupráce s rodiči, lékaři, popř. zákonným zástupcem.

 

Řešení:

·         být prostředníkem v komunikaci mezi dítětem a lékařem

·         písemný záznam.

 

 Právo vlastnit majetek

 

Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo má pro všechny stejný obsah a ochranu:

 • dítě má právo se svým majetkem fakticky nakládat

 

 

Potenciální zásahy do práva vlastnit majetek:

 • pracovník může pomoci dětem učit se hospodařit s majetkem a penězi.

 

Eventuální rizika porušování práva vlastnit majetek:

 • pracovník nemá právo dítě omezovat ve faktickém nakládání s vlastním majetkem
 • pracovník může dítě učit hospodařit s penězi a obstarávat si drobné nákupy.

 

Prevence:

·         úloha klíčového pracovníka

·         individuální plánování.

 

Řešení:

·         pomoci dítěti eliminovat finanční rizika (neschopnost hospodařit s penězi, samostatné nakupování apod.) přiměřenou podporou

·         individuální plánování.

 

 Právo na svobodné rozhodování

 

Základním právem dítěte je:

 • právo rozhodnout se o sobě samém (co chce a co nechce)
 • právo na špatné rozhodnutí
 • právo na dostatečný prostor pro samostatné rozhodování.

 

Potenciální zásahy do práva na svobodné rozhodování:

 • pracovník může dítěti pomoci přijímat rozhodnutí a nést jejich následky
 • pracovník se může snažit ochránit dítě před takovým rozhodnutím, které by pro ně mělo fatální důsledky.

 

Eventuální rizika porušování práva na svobodné rozhodování:

 • pracovník nemá právo rozhodovat za dítě v běžných záležitostech každodenního života (např. styl oblékání, styl účesu aj.)
 • pracovník nesmí prosazovat svůj názor, ale musí umět přijmout i takový názor dítěte, se kterým nesouhlasí
 • pracovník nesmí uplatňovat direktivní zásahy vůči dítěti v oblasti jeho rozhodování.

 

Prevence:

·         pracovníci postupně u dětí rozvíjejí schopnost rozhodování

·         individuální plánování

·         úloha klíčového pracovníka.

 

Řešení:

·         znalost práv dětí

·         znalost konkrétního dítěte a najít pro něho přiměřený stupeň podpory v každé konkrétní rizikové situaci

·         zabezpečit rizikové situace tak, aby jimi mohly děti procházet s minimálním rizikem

·         srozumitelně informovat dítě o jeho možnostech

·         spolupráce v týmu.

 

 

 

 Právo stěžovat si

 

Právo podávat stížnosti, podněty a připomínky je nezanedbatelným právem dětí. Podávání            stížností, podnětů a připomínek řeší příslušná pravidla.:

 • dítě má právo podat stížnost, podnět či připomínku
 • dítě má právo stěžovat si anonymně
 • dítě má právo být informováno o postupu řešení stížnosti.

 

Eventuální rizika porušování:

·         podání stížnosti nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal

·         všichni pracovníci, kteří jsou spojeni se stížnostním procesem, se vztahuje povinnost mlčenlivosti

·         pravidla pro podávání stížností musí být jasná a srozumitelná

·         přijaté stížnosti musí být evidovány a pravidelně analyzovány. Poznatky je třeba využít ke zlepšení kvality poskytované služby.

 

Prevence:

·                    znalost pravidel ze strany dětí i pracovníků

·                    kontrola vedení

·                    všichni pracovníci podepisují závazek mlčenlivosti

·                    závazek je součástí pracovní náplně pracovníků.

 

Řešení:

·                    komunitní sezení

·                    písemný záznam o řešení

·                    podpora pracovníků (supervize)

·                    sankce vůči pracovníkům.

 

 

        Povinnost respektovat práva ostatních (dětí, pracovníků ZDVOP, lidí vně zařízení) nemá            pouze ZDVOP, ale mají ji i děti. Za porušování povinností jsou děti odpovědné      jako každý          jiný člověk, a to včetně odpovědnosti. Děti by měly znát, že v případě porušení svých                povinností ponese za své jednání následky.

 

 

 

Ochrana dětí před předsudky a negativním hodnocením

 

 • Pracovníci jsou seznámeni se svými povinnostmi vzhledem k ochraně práv a svobod v ZDVOP a průběžně vzděláváni. Noví pracovníci jsou vybíráni nejen dle kvalifikace, ale také dle svých osobnostních předpokladů.
 • Pracovníci jsou podporováni v rozvoji svých kompetencí (intervize, supervize, další vzdělávání, výměna informací v týmu, dobrá praxe, kontrolní činnost vedení).
 • Pracovníci dodržují závazek mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděli během výkonu povolání.
 • Pracovníci musí k dětem přistupovat individuálně, respektovat jejich právo na důstojné zacházení, respektovat osobnost a vůli dětí.
 • Pracovníci dodržují stanovená pravidla ZDVOP a pravidla slušného společenského chování a podporují děti v jejich zvládnutí.
 • Pracovníci spolupracují s rodinou či osobami blízkými, snaží se eliminovat jejich případné negativní působení na děti.
 • Pracovníci vedou děti k co největší samostatnosti a soběstačnosti, podporují ho k návratu do rodiny.

 

Pracovníci:

 • Musí jít příkladem veřejnosti, co se týče chování k dětem.
 • Oslovují děti dohodnutým způsobem.
 • Nemluví o dítěti v jeho nepřítomnosti jako o třetí osobě.
 • Nepoužívají vůči dětem nevhodná oslovení a přezdívky, zdrobněliny či vulgarismy.
 • Jednají s dítětem přiměřeně k jeho věku.
 • Nezneužívají děti ve svůj prospěch, nezesměšňují či neponižují je.
 • Jsou-li svědky ponižujícího, zesměšňujícího, zneužívajícího či dokonce agresivního chování jiných osob vůči dětem, měli by zasáhnout přiměřeným způsobem a oznámit událost vedení.
 • Pracovníci se stále snaží vytvářet příjemnou atmosféru i prostředí v ZDVOP.

 

Sebeobhajování

 

Mezi aktivizující nástroje rozvoje prosazování zájmů dětí, patří i sebeobhajování. Sebe              obhajování je definováno jako proces učení se hovořit sám za sebe a za ostatní. Posláním      sebeobhajování je:

·         posilovat sebedůvěru společně iniciovat změny ve vnějším světě.

 Sebeobhajování obsahuje konkrétní činy vedoucí ke změně dané situace. Umožnit dětem       rozvíjet se dle jejich vlastního zájmu. V rámci sebeobhajování si děti osvojují a rozvíjejí        znalosti a dovednosti v oblastech jako je komunikace, asertivita, vyjednávání                 a             porozumění.

Sebeobhajování je dalším krokem vedoucím k začleňování dětí do běžného prostředí.

 

 

Ochrana dětí před zneužíváním, zanedbáváním a týráním.

 

        Vzhledem k poslání ZDVOP je ochrana dětí prioritní záležitostí, proto jsou všichni pracovníci                    ZDVOP povinni chránit děti umístěné do ZDVOP.

        Výběr pracovníků ZDVOP je prováděn nejen s ohledem na požadované vzdělání a kvalifikaci,                 trestní bezúhonnost, ale i přísným osobnostním výběrem. Stávající pracovníci mají     odpovídající psychologické vyšetření, že jsou vhodnými osobami pro práci s dětmi.

        V případě, že je dítě umístěné v ZDVOP s podezřením na zneužívání, týrání nebo zanedbávání:

        Při zjištění, že došlo k porušení ochrany dítěte před zneužíváním nebo týráním ze strany           rodičů nebo osob odpovědných za výchovu je každý pracovník povinen ihned tuto skutečnost    nahlásit řediteli ZDVOP, Policii ČR, sociální pracovnici  ZDVOP a provést záznam do Denního            záznamu. Povolat psychologa ZDVOP, případně pracovníka s psychoterapeutickým výcvikem           k provedení intervence a terapeutického pohovoru s postiženým dítětem.

        Při zjištění, že došlo k porušení ochrany dítěte před zneužíváním nebo týráním ze strany           pracovníka ZDVOP je povinen ředitel ZDVOP ihned pracovníka odvolat, nahlásit skutečnost                 Policii ČR a povolat psychologa ZDVOP, případně pracovníka s psychoterapeutickým výcvikem                k provedení intervence a terapeutického pohovoru s postiženým dítětem.

 

Střet zájmů

   Střet zájmů je stav, který může nastat v každodenní praxi. Některé podmínky lze pomocí         vhodných pracovních postupů a jednání pracovníků minimalizovat. S některými situacemi se               budeme setkávat neustále, protože jsou způsobeny rozlišným vnímáním každodenních                 okolností v rámci provozu  ZDVOP zúčastněnými stranami. Níže uvedené situace střetů zájmů patří mezi nejběžnější, včetně doporučených postupů jejich řešení.

 

Pokud se vyskytnou v rámci činnosti ZDVOP situace, které zde nejsou identifikovány, platí       pravidlo, že pracovník, který situaci označí, dá podnět nadřízenému pracovníkovi ke      stanovení řešení a zpracování této situace a řešení do tohoto dokumentu.

 

                    

Výběr obecných situací možných střetů zájmů

 

        ke střetu zájmů mezi pracovníky ZDVOP a dětmi by mohlo dojít v těchto oblastech:

o   zneužívání moci pracovníků (dítě má právo využít všech legálních prostředků k řešení případné nespokojenosti s pobytem v ZDVOP nebo s chováním pracovníků: v rámci předpisu řešení stížností, námětů a připomínek atd.)

o   pracovník ZDVOP nerespektuje přání dítěte pouze v případě, že je dítě nebezpečné sobě či okolí. Po konzultaci s ředitelem nebo psychologem může pracovník jednat proti danému „přání“.

o   pracovník zachovává mlčenlivost na základě pravidel daných vnitřním předpisem a dle zákona (101/2000 Sb.)o zacházení s osobními údaji a citlivými informacemi. Pracovník je také informován o své trestné odpovědnosti.

o   pracovník je seznámen se všemi právy dětí využívajících pobyt v ZDVOP

 

 

Výběr konkrétních situací možných střetů zájmů

 

Konkrétní situace možných střetů zájmů:

 

 1. Dítě odmítá dodržovat vymezená pravidla

Prevence:

 • již při jednání se dítětem nebo rodiči -zájemcem o pobyt v ZDVOP
 • každé dítě je seznámeno s podmínkami pobytu

 

Řešení:

 • důkladný rozbor situace, zjištění příčin
 • zápis mimořádné situace do knihy Denních záznamů
 • projednání v pracovním týmu
 • v krajním případě ukončení pobytu (např. dítě se intoxikuje drogami)

 

 1. Dítě odmítá dodržování základních hygienických pravidel.

 

Prevence:

 • podpora v samostatnosti, příklad pracovníků a ostatních dětí
 • vhodná, nenásilná motivace dítěte

Řešení:

 • jednání s dítětem, zjištění příčin
 • informace o důsledcích nedodržování základních hygienických pravidel
 • vytvoření podmínek pro provádění hygieny
 • úloha klíčového pracovníka
 • vhodná motivace
 • individuální plánování.

 

 1. Dítě odmítá stravu, léčbu a ohrožuje tak své zdraví:

Prevence:

 • pracovníci napomáhají dítěti lépe pochopit poučení od lékaře
 • spolupráce s lékaři.

Řešení:

 • zjištění příčiny
 • zprostředkovat jednání mezi lékařem a dítětem, jež by mělo uživateli osvětlit nutnost léčby, alternativy léčby a důsledky odmítnutí
 • po jednání zvážit situaci a všechna rizika, možnost vytvoření rizikového plánu
 • zápis o situaci do knihy Denních záznamů
 • záznam o poučení dítěte stvrzené jeho podpisem.

 

 1. Dítě se sebepoškozuje:

Prevence:

 • individuální plánování
 • úloha klíčového pracovníka
 • vhodná aktivizace a náplň volného času dítěte.

Řešení:

 • analýza situace, ve které dochází k sebepoškozování, zjištění příčin a okolností
 • jednání s dítětem
 • pomoc nezávislého kvalifikovaného odborníka
 • podpora pracovníků
 • snaha o odstranění příčin a postupnou změnu chování dítěte
 • vytvoření rizikového plánu nebo jeho revize
 • individuální plánování
 • zápis mimořádné situace do knihy Denních záznamů, informování příslušného OSPOD.

 

 1. Pracovník nepodporuje dítě v samostatnosti, ale naopak mu vnucuje svoji pomoc i při činnostech, které zvládá samo:

Prevence:

 • znalost poslání ZDVOP a pravidel ze strany pracovníků
 • kontrolní činnost vedení
 • úloha klíčového pracovníka
 • individuální plánování.

Řešení:

 • podpora pracovníků (supervize)
 • zjištění příčin a odstranění nedostatků
 • revize pravidel.

 

 1. Pracovník preferuje dítě před ostatními dětmi:

Prevence:

 • individuální plánování
 • úloha klíčového pracovníka
 • kontrolní činnost vedení.

Řešení:

 • podpora pracovníků a odstranění nedostatků (supervize)
 • sankce vůči zaměstnanci.

 

 

 1. Dítě si přeje sledovat jiný TV program než ostatní děti:

Prevence:

 • již při jednání o pobyt seznámit s možností užívat vlastní TV

Řešení:

 • zjištění příčin neshod
 • demokratické rozhodnutí většiny.

 

 1. Pracovník ZDVOP, proti kterému směřuje stížnost, je pověřen jejím vyřízením:

Prevence:

 • znalost a dodržování pravidel stanovených v – Pravidla pro podávání a řešení stížností, námětů a připomínek.

Řešení:

 • vyřízením stížnosti je pověřen jiný pracovník než ten, vůči kterému stížnost směřuje
 • kontrolní činnost ředitele, spolupráce.

 

 

 1. Přijímání darů:

Prevence:

 • znalost pravidel ze strany pracovníků
 • evidence darů – hmotně nevýznamných v knize Denních záznamů a evidence darů hmotně významných se řídí dle účetních pravidel.

Řešení:

 • odmítnutí nepovoleného daru
 • pracovníci mají povinnost nepovolené dary a snahu jiných osob o jejich uplácení nahlásit svému nadřízenému
 • kontrolní činnost ředitele
 • sankce vůči pracovníkům

 

 

3. Prostředí a podmínky

 

ZDVOP Nechanice je umístěno v areálu Dětského domova a školní jídelny Nechanice. ZDVOP je situováno v 3. podlaží. Jedná se o samostatnou jednotku, stavebnětechnicky oddělenou od bytových jednotek-  rodinných skupin dětského domova. Jednotku tvoří dva dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj pro, sprchový kout, WC, kuchyňka a společná místnost jako jídelna a herna.

Mimo jednotku na stejném podlaží je umístěna ambulantní místnost pro terapeutické pohovory s dětmi, odborné pracovníky, jednání s pracovníky OSPOD a rodiči dětí.

V druhém podlaží je samostatná společenská a kulturní místnost pro návštěvy dětí rodiči.

V rámci denního rozvrhu ZDVOP a denního programu Dětského domova a ŠJ Nechanice je minimalizován v maximální možné šíři kontakt dětí na pobytu ve ZDVOP a dětí s nařízenou ústavní výchovou.

Pracovníci ZDVOP jsou proškoleni, aby dětem v ZDVOP vysvětlovali rozdíl v jejich pobytu oproti dětem s ústavní výchovou.

Ke kontaktu dětí může docházet při nabídce volnočasových aktivit např. keramický kroužek, míčové hry apod., ale vzhledem ke kapacitě ZDVOP a respektování práva dětí na volbu výběru volnočasových aktivit nelze řešit situaci jinak.

 

 

4. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany

ZDVOP informuje dítě, jeho rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní ochrany ze strany ZDVOP, zejména o průběhu pobytu dítěte v zařízení, právech a povinnostech umístěných dětí, zaměstnanců a ředitele ZDVOP.

Při příjmu je dítě, rodiče nebo zákonný zástupce seznámen oproti podpisu s podmínkami pobytu v ZDVOP, děti jsou seznámeny se svými právy a povinnostmi.

Rodiče, zákonní zástupci dítěte stvrzují podpisem dohodu o příjmu se seznámením s pravidly činnosti ZDVOP.

ZDVOP  má na webových stránkách Dětského domova a ŠJ Nechanice vytvořeny stránky ZDVOP při DD a ŠJ Nechanice se základními údaji o činnosti a provozu ZDVOP.

 

5. Podpora přirozeného sociálního prostředí

O děti se v zařízení pečuje podobně jako v rodině, podle jejich individuálních potřeb. Dítěti jsou zajištěna jeho práva i základní potřeby, ubytování, stravování a ošacení. Pracovníci poskytují výchovnou péči, pomáhají při přípravách na školní vyučování,          doprovází děti do mateřské a základní školy, podporují zájmovou činnost dětí. Dětem i jejich rodičům nebo osobám zodpovědným za výchovu dítěte je poskytováno poradenství, terapeutická a odborně ambulantní péče, psychologická, pediatrická, speciálně pedagogická.

Děti při pobytu v ZDVOP při DD a ŠJ Nechanice navštěvují místní ZŠ a MŠ, v rámci svých zájmů se mohou volnočasových aktivit místních organizací a školských zařízení dle nabídky.

ZDVOP při DD a ŠJ Nechanice má za cíl podpořit a rozvíjet zdravý vývoj dítěte a minimalizovat rizika jeho dalšího ohrožení.

Všechny služby poskytované ZDVOP jsou zaměřeny na sanaci rodiny, čímž rozumíme ozdravení a podporu takových vztahů a podmínek v rodině, aby dítě mohlo udržovat maximální možné kontakty se svou biologickou rodinou a co nejdříve se vrátit do přirozeného prostředí zdravé rodiny. S rodinami pracujeme v situacích, kdy je dítě aktuálně v naší péči. Služba je rodinám poskytována formou odborných konzultací v prostorách ZDVOP (ambulantně).

 

 

Principy práce s rodinou

1.  důraz na hájení oprávněných zájmů, potřeb  a práv dítěte  - přestože pracujeme

s celou rodinou, vždy máme na zřeteli zájmy a práva ohrožených dětí. Rodiny, které mají vnímání v této rovině nastavené na hraně s obecně přijatelnou normou (potkáváme se s tenkou hranicí mezi týráním a nepřiměřeným trestáním, s různou mírou respektování fyzické intimity dětí – např. společně sdílené lože i ve vyšším školním věku, s odlišným vnímáním potřeby materiálního zajištění dětí v oblasti ošacení a stravy). Proto máme stále na zřeteli rovinu sociálně právní ochrany dětí, která nastupuje ve chvíli, kdy dospějeme k názoru, že oprávněné zájmy, potřeby a práva dítěte je potřeba důrazněji hájit.

2. vedení rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení situace – vždy je potřeba s rodinami pracovat na principu spolupráce (dle principu sociálních služeb), některé rodiny přicházejí i na základě správního řízení úřadu či soudního rozhodnutí. I v těchto případech se snažíme rodinu posílit v tom, že je především na ní, na všech jejích členech, jakým směrem se jejich život bude dále ubírat. Máme zkušenost s tím, že námi „vnucené“ cíle v rámci individuálního plánu rodina nebere vždy za své. Rodinu podporujeme a motivujeme k tomu, aby řešení nacházela co nejvíce sama a také se na jejich realizaci co nejvíce podílela.

3.  práce s respektem ke schopnostem a možnostem dětí a k jejich právu na svobodu volby  - v každé situaci pečlivě vyhodnotit, s čím si rodina poradí sama a s čím potřebuje aktivněji pomoci. Zároveň respektovat, že každý má svůj vlastní pohled, co je pro něj dobré zvládání obtížných situací v rodině (výchovné problémy s dětmi, konflikty mezi rodiči apod.). Snažit se vždy zdůraznit prožívání dítěte v dané situaci a rodinu vést tak, aby jimi zvolené metody byly v souladu s právním řádem a dobrými mravy.  Zároveň však respektovat  členy  rodiny  jako  největší experty na vlastní život – naší rolí je podpořit je ve funkčních modelech chování a pomoci  najít  a  změnit  modely  nefunkční.  V oblasti  svobodné  volby  je pozice  na  hraně  sociální  služby  a  sociálně  právní  ochrany,  kdy  je  naší  rolí posilovat zodpovědnou svobodnou volbu a případně dávat hranici tam, kde by volba rodiny mohla pro dítě znamenat velké ohrožení. V těchto krajních situacích vždy postupovat cestou interdisciplinární spolupráce.

 

 

Komplexní přístup

 

1.    spolupráce všech osob, institucí a organizací, které s rodinou spolupracovali či by spolupracovat s ohledem na jejich situaci mohli – hledání jednotného (společně zaměřeného) řešení.  K naplnění tohoto principu práce je nejosvědčenější metoda případových konferencí, kdy obvykle podporujeme OSPOD v jejich svolání, v případě potřeb se výjimečně této role ujímáme sami.

2. interdisciplinarita a týmová práce  - propojení různých odborných pohledů v   týmu

(psychosociální,  psychologický, pedagogický)

3. volba typu podpory dle potřeb rodiny (různé aktivity ambulantní či terénní)

 

 

Individuální přístup  –  u  každé  rodiny  individuálně  směřovat práci, s rodinami pracovat na individuálním plánu práce – určení směru, kterým se spolupráce bude  ubírat  a  konkrétních  cílů.  V tomto je problém pramenící z dilematu, kdy poskytovat sociální službu zaměřenou výlučně na přání a cíle rodiny, a kdy by měla být realizována sociálně právní ochrana dětí, neboť cílem rodičů v danou chvíli není snížení ohrožení dětí v rodině.

 

 

Nehodnotící postoj, postoj neutrality ke všem zúčastněným stranám - nehodnotící, na proces a na řešení problému orientovaný přístup bez hledání viníka. Vědomě nebýt na straně nikoho z dospělých členů rodiny, i když se často jsou pokusy si nás naklonit (často formou manipulace). S rodinami, které se více o manipulaci a „přiklonění“ pracovníků pokoušejí, je nutno pracovat proto vždy ve dvojici odborníků, což velmi pomáhá si postoj neutrality udržet. Stejně tak pomáhají i společné klientské porady a supervize.

 

 

Profesionalita pracovníků organizace – důraz na adekvátní vzdělání a osobnostní charakteristiky pracovníků; nastavený systém případových intervizí a supervizí slouží jako podpora profesionálního i osobnostního růstu pracovníků a prevence syndromu vyhoření.

 

 

OSPOD jako koordinační článek práce s rodinou – vždy velmi úzká spolupráce s pracovníky OSPOD a respektovat je jako klíčové pracovníky pro práci s rodinou. Naprostá většina rodin se na ZDVOP obrací na základě doporučení pracovníka OSPOD. Proto je nezbytné činnost s pracovníkem  OSPOD  koordinovat a zvát pracovníky OSPOD na úvodní konzultace s rodinami i na průběžné vyhodnocovací schůzky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Personální zabezpečení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

·                Účel

Prvotním cílem personální strategie ZDVOP je zajištění kvalifikovaného personálu odpovídajícího požadavkům a potřebám zaměstnavatele na zajištění chodu ZDVOP v úzké vazbě na kapacitu zařízení.

 

Chod ZDVOP Nechanice

Chod organizace je zajištěn dvěma oblastmi:

a.      oblast sociálně právní ochrany dětí v rámci pobytu v zařízení – přímá péče

b.     oblast provozní

Za činnost obou oblastí je přímo zodpovědný ředitel ZDVOP Nechanice.

Oblast přímé péče o děti

Péči o děti zajišťují:

1.      ředitel ZDVOP – 1 zaměstnanec, dohoda o provedení práce

2.      sociální pracovník – 1 zaměstnanec, 0,1- 0,5 úvazku dle počtu umístěných dětí

3.      psycholog – 1 zaměstnanec, dohoda o provedení práce

4.      pracovník osobní péče – 4 zaměstnanci, dohoda o provedení práce

 

Provozní úsek

Úsek ekonomický a provozně technický

Zajištěno 2 zaměstnanci – smluvně z řad zaměstnanců DD a ŠJ Nechanice dle potřeby ZDVOP

Za činnost obou oblastí je přímo zodpovědný ředitel ZDVOP Nechanice

 

 

2. PRACOVNÍ PROFILY

 

Všechny pracovní pozice mají svoje konkrétní pracovní profily. Součástí pracovních profilů jsou kvalifikační předpoklady u všech zaměstnanců – odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami dle ustanovení §49 a / uvedeno v části 1. tohoto dokumentu/, kteří konkrétní pracovní pozici vykonávají.

 

2.1 Obecné schopnosti a předpoklady

Každý pracovník ZDVOP při DD a ŠJ Nechanice musí disponovat většinou následujících schopností:

 • trpělivostí
 • vstřícností
 • důsledností
 • základní znalostí problematiky zdravotního postižení
 • základní znalostí poskytnout první pomoc
 • schopností podporovat integraci uživatelů
 • schopností pozitivního myšlení
 • přijmout oprávněnou kritiku
 • schopností aplikovat moderní trendy do své práce
 • pro práci v přímé péči – způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost
 • povinnost zachovávat mlčenlivost
 • řídit se zákoníkem práce a platnými vnitřními předpisy

 

 

2.2 Pracovní profily na jednotlivých pracovních pozicích

 

Ředitel ZDVOP

 

Pracovní náplň:

 • řídí a koordinuje práci klíčových pracovníků
 • pomoc při sestavování individuálních plánů a jejich následné vyhodnocování
 • základní sociální poradenství
 • řídí vytváření standardní dokumentace
 • má povinnost dalšího vzdělávání
 • účast na pracovních poradách
 • zúčastňuje se pravidelně školení BOZP a PO
 • dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví
 • zabezpečuje plán služeb u dětí

 

 

Kvalifikační předpoklady:

 • dle § 110 odst. 1, 2, 3 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění
 • VOŠ nebo VŠ sociální práce nebo speciální pedagogiky

 

Osobnostní předpoklady:

 • komunikativnost
 • manažerské dovednosti
 • schopnost empatie
 • schopnost kooperace
 • prohlubování odborných znalostí a schopnost učit se
 • spolehlivost
 • odolnost k zátěži (sebeovládání)
 • flexibilita.

 

Sociální pracovník

Pracovní náplň:

 • zabezpečování základních sociálních agend včetně zajišťování standardní dokumentace
 • prezentace sociálních služeb v odborné i laické společnosti
 • řešení sociálně právních problémů umístěných dětí
 • vede jednání se zájemcem o umístění dítěte, projednává dohodu o umístění dítěte
 • účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu dětí, pomoc při uplatňování práv
 • zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracování a šíření v organizaci
 • stanovuje konkrétní úkoly a opatření k zajištění činnosti oddělení sociálních věcí
 • odpovídá za ochranu osobních údajů
 • má povinnost dalšího vzdělávání
 • plní další úkoly ukládané ředitelem při zajištění činnosti ZDVOP a zkvalitňování jeho úrovně.
 • spolupráce s OSPOD, zodpovědnost za plnění úkolů z IPOD
 • spolupráce s rodinou, popřípadě s jinou osobou odpovědnou za výchovu

 

Kvalifikační předpoklady:

 • dle § 110 odst. 1, 2, 3 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění
 • VOŠ nebo VŠ sociální práce nebo speciální pedagogika

 

 

Osobnostní předpoklady:

 • schopnost pružné reakce na měnící se podmínky
 • psychická stabilita i v krizových situacích
 • schopnost pečovat o vlastní duševní hygienu a předcházet syndromu vyhoření
 • předpoklady pro týmovou práci
 • schopnost přebírat odpovědnost
 • samostatnost v rozhodování
 • komunikativní schopnosti a profesionální vystupování
 • prohlubování odborných znalostí a schopnost učit se
 • mít vhled do mezilidských vztahů
 • schopnost empatie.

 

 

Psycholog

 

Pracovní náplň:

 • provádění preventivních, psychodiagnostických, psychoterapeutických a poradenských úkonů
 • krizová intervence
 • spolupracuje s klíčovými pracovníky
 • zajišťování informací a odborných podkladů pro terapeutickou práci včetně jejich zpracování a šíření v ZDVOP
 • etika v organizaci
 • účast na pracovních poradách
 • zúčastňuje se pravidelně školení BOZP a PO
 • dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví
 • plní další úkoly ukládané ředitelem ZDVOP při zajištění činnosti úseku a zkvalitňování jeho úrovně.

 

Kvalifikační předpoklady:

 •  VŠ psychologie

 

Osobnostní předpoklady:

 • schopnost pružné reakce na měnící se podmínky
 • psychická stabilita i v krizových situacích
 • schopnost pečovat o vlastní duševní hygienu a předcházet syndromu vyhoření
 • předpoklady pro týmovou práci
 • schopnost přebírat odpovědnost
 • samostatnost v rozhodování
 • schopnost spoluvytvářet efektivní komunikační systémy
 • komunikativní schopnosti a profesionální vystupování
 • prohlubování odborných znalostí a schopnost učit se
 • odolnost k zátěži
 • schopnost empatie.

 

 

Pracovník osobní péče

Pracovní náplň:

 • zajištění komplexní osobní péče o umístěné děti
 • krizová intervence
 • spolupracuje s klíčovými pracovníky
 • zajišťování informací a odborných podkladů pro terapeutickou práci včetně jejich zpracování a šíření v ZDVOP
 • etika v organizaci
 • účast na pracovních poradách
 • zúčastňuje se pravidelně školení BOZP a PO
 • dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví
 • plní další úkoly ukládané ředitelem ZDVOP při zajištění činnosti úseku a zkvalitňování jeho úrovně.

 

Kvalifikační předpoklady:

 • dle § 110 odst. 1, 2, 3 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění
 • VOŠ nebo VŠ sociální práce nebo speciální pedagogika

 

Osobnostní předpoklady:

 • schopnost pružné reakce na měnící se podmínky
 • psychická stabilita i v krizových situacích
 • schopnost pečovat o vlastní duševní hygienu a předcházet syndromu vyhoření
 • předpoklady pro týmovou práci
 • schopnost přebírat odpovědnost
 • samostatnost v rozhodování
 • komunikativní schopnosti a profesionální vystupování
 • prohlubování odborných znalostí a schopnost učit se
 • mít vhled do mezilidských vztahů
 • schopnost empatie.

 

 

Organizační struktura ZDVOP                                                                            

 

 

ředitel ZDVOP

 

 

    

 

 sociální pracovník

 

       psycholog

 

prac. osobní  péče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Přijímání a zaškolování zaměstnanců

 

 

Zaměstnanci  ZDVOP, kteří přímo poskytují sociálně právní ochranu, splňují požadavky odborné způsobilosti a bezúhonnosti podle zákona.

Stávající zaměstnanci mají psychologické vyšetření akreditovaným psychologem pro práci s dětmi.

 

Přijetí nového zaměstnance je podmíněno:

 

·                Splnění požadavku odborné způsobilosti pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (ust. § 49 a zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)

        1) Sociálně-právní ochranu mohou přímo poskytovat osoby, které získaly odbornou    způsobilost.

        2) Odbornou způsobilostí pro účely poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými                 osobami se rozumí:

 

a) řádně ukončené vysokoškolské studium ve studijních programech v oblasti pedagogických a společenských věd zaměřených na sociální péči, sociální politiku, sociální práci, pedagogiku, právo, psychologii, vychovatelství nebo ošetřovatelství, a v oblasti lékařství zaměřených na všeobecné a dětské lékařství,

  

b) řádně ukončené studium ve vzdělávacích programech uskutečňovaných vyššími odbornými školami v oboru sociální práce, pedagogika, charitní a sociální péče, charitní a sociální činnost, sociálně-právní činnost, dvouoborové studium pedagogika a teologie a ukončené studium pro diplomované zdravotní sestry nebo řádně ukončené maturitní studium v těchto oborech,

  

c) vzdělání v rozsahu, ve kterém se vyžaduje pro získání osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany podle zvláštního právního předpisu, a praxe v trvání nejméně 1 roku,

    

·                 psychologický posudek potvrzující způsobilost výkonu osobní péče

 

·                trestní bezúhonnost

 

 

Práce s dobrovolníky a stážisty nebude realizována vzhledem k charakteru a kapacitě  ZDVOP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Profesní rozvoj zaměstnanců

 

PROCES HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ

 

 

 

 

Formy

Formy hodnocení:

·         příležitostné

·         periodické – 1x ročně je pracovníkovi předložen k vyplnění záznamový list hodnocení, který je součástí této směrnice

·         individuální – po vyplnění záznamového listu hodnocení pracovníka je uskutečněna schůzka ředitele popř. pověřeného pracovníka a hodnoceného pracovníka, kde je na základě rozhovoru a výsledků ze záznamového listu sděleno pracovníkovi hodnocení.

 

 

Kritéria

Obecná kritéria hodnocení:

·         kvalifikační parametry (odbornost, specifické znalosti a dovednosti – cizí jazyky, řidičský průkaz, PC aj.)

·         osobnostní a morální vlastnosti (empatie, komunikativnost, samostatnost, týmová spolupráce, ochota vzdělávat se, asertivní chování a jednání, flexibilita, loajálnost, styl práce a chování)

 

 

Metody

 

Metody hodnocení:

·         sebehodnocení - volné vyjádření subjektivní míry spokojenosti s plněním svěřených pracovních úkolů i prací samotnou, posouzení vlastních silných stránek, úspěchů, nezdarů a vyvození závěrů o možnostech nápravy či dalšího vzdělávání

·         hodnocení přímým nadřízeným – posouzení výkonu pracovníka vzhledem ke svěřeným úkolům a očekáváním zaměstnavatele, posouzení přínosu pracovníka pro stanovené cíle ve vztahu k dětem i zaměstnavateli, porovnání měřitelných výsledků práce zaměstnance se zadáním zaměstnavatele, pracovními úkoly a pracovní smlouvou (příp. i s dalšími vnitřními normami zaměstnavatele)

·         účinná interakce výstupů obou předchozích metod – vzájemné porovnání výsledků sebehodnocení s výsledky hodnocená nadřízeným s následným rozborem styčných i kolizních bodů

 

 

 Metody dle postupů

 

Metody hodnocení dle postupů:

·         hodnotící pohovor

·         motivační rozhovor

 

 

 

 

 Výstupy

 

 

Na základě výstupů hodnocení bude pracovníkovi stanoveno:

·         v případě dobrých výsledků a v závislosti na finanční situaci organizace je stanovena odměna

·         morální ocenění je realizováno 1x ročně na společném setkání zaměstnanců organizace, dále jsou morálně pracovníci oceňováni příležitostně v nejbližším termínu schůzky po zvládnutí nějaké výjimečné situace

·         individuální plán dalšího profesního rozvoje (vzdělávání)

·         plán individuální podpory (supervize, psychohygiena, metodické vedení)

·         plán vzdělávání a rozvoje organizace

 

Plán vzdělávání pracovníků ZDVOP Nechanice

Vzdělávání všech zaměstnanců:

-          školení BOZP + požární ochrany

-          školení řidičů referentských vozidel

-          školení ochrany životů a zdraví osob při vzniku mimořádných událostí

 

 

Okruhy vzdělávání pro sociálního pracovníka

-          kurzy k novému zákonu o sociálních službách

-          ochrana před stresem, řešení konfliktních situací

    

        Okruhy vzdělávání pracovníků osobní péče o děti:

             Téma- způsoby řešení problémového chování

-          problémy s agresivním chováním a sebepoškozování dětí

-          ochrana před stresem, řešení konfliktních situací

-          sociálně právní otázky omezování lidských práv a svobod dětí

 

Téma – komunikace, alternativní komunikativní dovednosti

-          komunikace - způsoby neverbální

komunikace, navazování komunikativních vztahů

                    

                     Téma – speciální výchovná problematika

-          dítě ve spojení s hyperkinetickým syndromem

 

 

Další vzdělávání:

Samostudium – odborné knihy a časopisy        

           

Jednou ročně je plán vzdělávání zaměstnanců upřesněn dle požadavků, které vzejdou z hodnocení zaměstnanců.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

9. Přijímání dětí do zařízení

 

 

Děti jsou přijímány do ZDVOP v souladu se zněním § 42, odstavec 2, zákona 359/99 Sb.

(2) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

a) na základě rozhodnutí soudu,

b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

c) na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo

d) požádá-li o to dítě.

 

 

Zsoby přijetí dítěte

Dítě je přijato přímo bez předchozího pobytu v diagnostickém ústavu.

 

 

 

Rozhodnutí soudu

 

Do ZDVOP je dítě umístěno na základě rozhodnutí soudu, tedy rozhodnutím o předběžném opatření podle § 76 a § 76a občanského soudního řádu nebo rozhodnutím ve věci svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 46 zákona o rodině.

 

 

Dítě je svěřeno do péče ZDVOP, které dítěti zajistí řádnou péči s ohledem na jeho fyzický a duševní stav a na jeho rozumovou vyspělost. Předběžné opatření trvá zpravidla jeden měsíc od jeho vykonatelnosti, za určitých podmínek je možné jej prodloužit.

 

 

Podle zákona o rodině soud musí prozkoumat, zda lze výchovu dítěte zajistit rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo zda je nutné nařízení ústavní výchovy. Svěření do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má podle zákona o rodině přednost před ústavní výchovou.  Pokud je  dítě  na  základě  soudního  rozhodnutí v  péči  zařízení,  musí  soud nejméně jednou za šest měsíců prozkoumat důvodnost tohoto rozhodnutí – vyžádá si zprávy orgánu sociálně-právní ochrany dětí, vyjádření dítěte a rodičů, poté případně toto rozhodnutí zruší.

 

 

 Žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností

 

Žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tedy žádost odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podává obvykle místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde má dítě trvalý pobyt, případně úřad, v jehož obvodu se dítě právě nachází. Tato žádost musí obsahovat údaje o dítěti, údaje o rodičích dítěte, označení zařízení, do kterého má být dítě umístěno a důvody podání této žádosti o přijetí dítěte.

 

 

 Žádost zákonného zástupce dítěte, dohoda o pobytu

 

Zákonný zástupce dítěte musí se zástupcem zařízení uzavřít písemnou dohodu-viz přílohy, která obsahuje:

 

·         název zařízení, jeho adresu a adresu sídla jeho zřizovatele,

 

·         jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně obvyklého bydliště         dítěte a zákonných zástupců dítěte,

·         údaje o zdravotním stavu dítěte a způsob zajištění lékařské péče zdravotnickým                  zařízením, důvody pro umístění dítěte,

·         datum a čas dohodnutého přijetí dítěte,

 

·         souhlas zákonného zástupce s tím, že se na dítě při pobytu budou vztahovat pravidla                 stanovená ve vnitřním řádu,

·         podmínky a způsob osobního, telefonického a písemného styku dítěte s dalšími            osobami a vymezení okruhu těchto osob,

·         způsob a výše úhrady příspěvku za pobyt dítěte, podpis zástupce zařízení a zákonného             zástupce dítěte.

 

 

Žádost samotného dítěte

 

V tomto případě žádá o přijetí samo dítě, které se ocitne ve složité nebo ohrožující situaci. Zařízení má povinnost žádosti dítěte vyhovět. Pokud nelze zajistit do 24 hodin souhlas s pobytem v zařízení od rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, je povinností obecního úřadu obce s rozšířenou působností neprodleně podat návrh soudu na nařízení předběžného opatření.

 

 

Dohodu o pobytu sepisují sociální pracovník ZDVOP, dohodu o pobytu uzavírá ředitel ZDVOP se žadatelem. Dohoda obsahuje všechny potřebné údaje a je pořízena ve dvou stejnopisech.

 

Při uzavření dohody vyplní pracovník ZDVOP – Formulář při příjmu… viz přílohy

 

 

ZDVOP může odmítnout poskytnout své služby z důvodů

 

·                     naplněné kapacity zařízení

·                     nepříznivého zdravotního stavu dítěte, který vylučuje poskytnutí pobytu v ZDVOP např.           akutní infekční onemocnění, těžká intoxikace alkoholem nebo jinou návykovou látkou

·                     dítě nepatří do cílové skupiny.

 

 

Pobyt je ukončena na základě ukončení smlouvy o poskytnutí služby.

Může být ukončen:

 

·                     na žádost zákonného zástupce či dítěte, nebrání-li tomu jiné důvody - např. rozhodnutí

       příslušného orgánu či soudu

·                     na základě soudního či správního rozhodnutí.

·                     na základě vyjádření obce s rozšířenou působností, že pominuly důvody k umístění do ZDVOP               (důvodnost)

 
ZDVOP ve spolupráci se zákonnými zástupci umístěného dítěte, s dítětem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností projedná požadavky, očekávání, cíle a účel pobytu dítěte v zařízení;  toto vždy formuluje v souladu s nejlepším zájmem dítěte a výkonem sociálně-právní ochrany.

10. Plán sociálně-právní ochrany dítěte umístěného v zařízení pro děti vyžadující

okamžitou pomoc

 

 

 

Pravidla pro vytváření plánu poskytování sociálně právní ochrany jsou zpracovávána vždy pro konkrétní dítě (případ), a to neprodleně od doby poskytování sociálně-právní ochrany ve ZDVOP, nejpozději do 1 měsíce od zajištění SPOD. Plán se pravidelně aktualizuje, a to zejména v případě, že dochází ke změně situace dítěte a jeho rodiny. Plán je zpracován písemně s důrazem na individuální potřeby dítěte. Navazuje se na IPOD vyhotovený OSPOD.

Plán stanoví cíle (tzn. co se má na situaci dítěte změnit, čeho má být dosaženo).

Dále stanoví plánované kroky a opatření (tzn., jak se opatření realizuje).

Za tímto účelem stanoví odpovědné osoby (tzn., kdo odpovídá za realizaci cíle).

Plán stanoví termín (tzn., do kdy má být cíle dosaženo, popř. jak často se bude na realizaci cíle pracovat) a stanoví termín pro přehodnocení plánu.

 

 

Při koncipování cíle a stanovení kroků k jeho dosažení se vychází vždy z individuálních potřeb dítěte a je přitom zohledněna situace dítěte. Dle plánu SPOD se v praxi průkazně postupuje.

Při hodnocení plnění plánu SPOD je hodnoceno, zda bylo dosaženo stanovených cílů.

 

 

Pravidla spolupráce s rodiči, OSPD a dalších subjektů při vytváření plánu poskytování sociálně-právní ochrany dětí:

Koncept plánu sociálně právní ochrany dítěte je předkládán ke schválení/připomínkování OSPOD OÚ obce s rozšířenou působností a rodičům dítěte (popř. jiné osobě zodpovědné za výchovu).

Pro vypracování a vyhodnocování naplňování plánu sociálně právní ochrany / ZDVOP/ je pro každé dítě určen sociální pracovník, který je v řádném pracovním poměru k ZDVOP a splňuje podmínky odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka stanovené v § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Plán sociálně právní ochrany bude vypracováván ve spolupráci se zaměstnanci ZDVOP zajišťujícími osobní péči o dítě a psychologem ZDVOP, kteří budou rovněž v řádném pracovním poměru k ZDVOP a splňuje podmínky odborné způsobilosti k výkonu povolání.

 

 

V případě změny sociálního pracovníka nebo zaměstnance zajišťujícího osobní péči o dítě budou informace o dosavadním průběhu pobytu dítěte ve ZDVOP předány kompetentní osobě, která bude následně zajišťovat SPOD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Předávání informací

 

 

Předávání informací upravuje systém výměny informací o průběhu služby mezi zaměstnanci ZDVOP v přímé péči a ostatními pracovníky zařízení. Tím jsou vytvořeny podmínky pro pravidelnou komunikaci mezi pracovníky tak, aby pracovníci měli dostatečné informace k zajišťování služeb. Součástí je popis systému pravidelných porad.

 

Pracovníci jsou povinni předávat si informace o průběhu služby ústní i písemnou formou. Písemné záznamy jsou prováděny v čitelné a srozumitelné podobě.

 

Písemná forma

Pracovník osobní péče zaznamenává do Denního záznamu (příloha č.):

-      datum

-          počet dětí v ZDVOP

-          denní rozvrh

-          volné vycházky, návštěvy rodiny,

-          informace o změně zdravotního stavu, poruchy chování

-          volnočasové aktivity

-          mimořádné události (útěky, agresivní projevy, havarijní a nouzové situace atd.)

-          požadavky dětí

-          podpis pracovníka, který zápis provedl

 

Záznamy jsou uloženy v ambulantní místnosti ZDVOP.

 Ústní forma

Pracovníci osobní péče si potřebné informace předávají při pravidelných poradách.

 

V rámci činnosti ZDVOP je uplatňován i systém pravidelných porad tak, aby byla zajištěna informovanost o běžných provozních záležitostech i změnách u jednotlivých dětí. Porady mají pevně stanovené termíny a frekvenci (jedenkrát týdně), ruší se pouze ve výjimečných případech. Z každé porady je vyhotoven písemný záznam, s jehož obsahem jsou seznámeni všichni účastníci. Veškeré úkoly vzešlé z porady jsou zaznamenány v zápise včetně termínu plnění a odpovědné osoby. Na počátku každé porady jsou úkoly z předešlé porady kontrolovány. V případě nesplnění stanoveného úkolu v termínu je stanoveno řešení a to opět zaznamenáno do zápisu.

Písemná dokumentace ZDVOP

 • za interní (vnitřní) předpisy jsou považovány:

o   směrnice

o   formuláře

o   manuály

 

 • za externí předpisy jsou považovány platné právní normy týkající se činnosti ZDVOP:

o   zákony

o   vyhlášky

 

Interní (vnitřní) předpisy

Odpovědnosti

 • za vnitřní předpisy zodpovídá ředitel a pověřuje zpracováním, úpravou, aktualizací a skartací sociální pracovnici
 • vydávány jsou pouze po odsouhlasení a s podpisem ředitele ZDVOP
 • za obsah předpisu je řediteli odpovědný pracovník

 

Obsah předpisů

SMĚRNICE

 • obsah  

o   název a číslo předpisu

o   obsah předpisu

o   odkazy na přílohy, formuláře, manuály

o   aktualizace

o   jméno autora

o   podpis ředitele,

o   razítko a den schválení a podpisu předpisu ředitelem

o   platnost směrnice

 

Tvorba předpisů

 • návrhy na tvorbu či úpravu vnitřních dokumentů:

o   ředitel

o   všichni pracovníci

o   připomínkové řízení

 • připomínky jsou předány řediteli
 • ten je ve spolupráci s autorem předpisu zapracuje do předpisu
 • poté je předpis s připomínkami ředitelem předložen na poradě vedení k poslednímu připomínkování – vznesené připomínky jsou popř. zaneseny 
 • ředitel má konečné rozhodovací slovo o obsahu předpisu
 • souhlas s obsahem vyjadřuje svým podpisem na poslední straně předpisu

 

 

Informovanost

 • pracovníci - šíření a seznámení s obsahem vnitřních předpisů:

o   pracovníci jsou upozorněni na nově vydaný či upravený původní dokument na nejbližší poradě

o   pracovníci, kteří mají být s dokumentem seznámeni toto seznámení, potvrzují svým podpisem ke každému internímu předpisu

o   je-li pracovník nepřítomen na poradě, je povinen se seznámit s předpisem do jednoho týdne od návratu do zaměstnání

o   dodržování všech vnitřních předpisů je závazné pro všechny zaměstnance ZDVOP

 

 • děti - šíření a seznámení s obsahem vnitřních předpisů:

o    děti jsou seznamování s vnitřními předpisy, které se jich bezprostředně týkají

o   pracovník seznámí děti s obsahem směrnice, pro ně srozumitelným způsobem, nejdéle do 1 měsíce od porady týmu, na kterém bylo vydání předpisu zmíněno 

 • rodiče, zákonní zástupci - šíření  a seznámení s obsahem vnitřních předpisů:

o   poprvé jsou seznámeni při uzavírání dohody

 

FORMULÁŘE, MANUÁLY, TECHNIKY, POSTUPY

 • je-li v textu dokumentu zmíněn nějaký vzor formuláře, manuál…, je vyhotoven a zařazen do seznamu příloh.

 

 

 

 

Kontrola obsahu

 • pracovník, který zpracoval předpis, je odpovědný za správnost informací v předpisu uvedených, za správnost procesu s předpisem souvisejících
 • jakmile dojde ke změně rozhodných skutečností důležitých pro informace obsažené v předpisu, je pracovník povinen toto ihned konzultovat s ředitelem a dle jeho pokynů připravit nový předpis s opraveným obsahem ke schválení
 • povinnost pracovníka je minimálně jednou ročně obsah předpisu kontrolovat, jinak dle potřeby

 

Neznalost pracovníka některého z platných vnitřních dokumentů, při dodržení výše uvedených pravidel šíření informací, neomlouvá jeho jednání, které není s tímto předpisem v souladu a může být potrestán v souladu se zákoníkem práce.

 

Externí předpisy

Právní normy ČR

·         v ZDVOP jsou k dispozici kopie Sbírek zákonů ČR, které přímo souvisí s chodem zařízení

·         v zařízení je k dispozici internet, kde lze vyhledat příslušné právní normy ČR

 

 

 

 

 

12. Ukončení péče v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

        Při ukončení pobytu dítěte v ZDVOP se hodina a den propouštění dítěte zapisují do spisu         dítěte. Do spisu se podepíše osoba, která si dítě přebírá, tato osoba se musí prokázat        občanským nebo služebním průkazem.

        Pokud je dítě umístěno do ZDVOP na základě žádosti OSPOD, může být propuštěno výhradně               s jeho písemným souhlasem, resp. žádostí. Pokud je dítě do zařízení umístěno na      základě rozhodnutí soudu, může být trvale propuštěno až po skončení platnosti     tohoto rozhodnutí

 

 

 

 

 

13. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany

 

 

ZDVOP shromažďuje pouze osobní údaje, které nezbytně potřebuje k výkonu předmětu své činnosti), zajišťuje bezpečnost těchto dat a ochranu před jejich zneužitím třetí osobou.

 

Účel

ZDVOP Nechanice shromažďuje a zpracovává osobní a citlivé údaje za účelem zabezpečení výkonu služeb sociální právní ochrany dítěte v rozsahu a činnostech vyplývajících dle § 42 a odst. 2 ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí č.359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah platnosti

Znění je závazné pro všechny pracovníky ZDVOP.

 

Návaznosti dokumentace

K uvedené problematice se vztahují zejména tyto právní normy:

·      Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

·      Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. č.473/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

·      Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

·      Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

 Definice a pojmy

Definice pojmů je v zákoně č. 101/2000 Sb.

 

Osobní údaj – je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Citlivý údaj – je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů.

Zpracováním osobních údajů – je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Shromažďování osobních údajů – je systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování.

Uchovávání osobních údajů – je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat.

Blokování osobních údajů – je vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou dobu nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat.

Likvidací osobních údajů – se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.

Správcem – je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Zpracovatelem – je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb.

Zveřejněným osobním údajem – je osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu.

Evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen „datový soubor“) – je jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií.

 

Osobní údaje dětí jsou uloženy v uzavřených kartotékách osobních spisů dětí umístěných v uzavřené místnosti sociálního pracovníka, který je oprávněn s těmito údaji nakládat.

Zpracování údaje o rodném čísle pro nezbytnou potřebu ZDVOP je vedeno výhradně v agendách podléhajících zvláštnímu režimu zpracování a zabezpečení a řídí se dle ustanovení § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

ZDVOP Nechanice jako správce a zpracovatel je ze zákona povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

  

Všichni zaměstnanci ZDVOP, kteří přicházejí do styku s osobními údaji dětí, jsou povinni zachovávat mlčenlivost nejen o osobních údajích, ale i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání. Mlčenlivost je písemně stvrzena.

 

 Nahlížení do dokumentace s osobními údaji

 Spisová dokumentace dítěte v ZDVOP

        Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vede o dětech v tomto zařízení spisovou               dokumentaci, která obsahuje:

o   jméno a příjmení dítěte, pokud je známo

o   datum narození dítěte - pokud známo není, uvede se přibližný věk

o   adresa trvalého pobytu dítěte - pokud není známa, uvede se údaj o místě pobytu dítěte před                přijetím do ZDVOP

o   datum a čas přijetí dítěte do ZDVOP a datum ukončení pobytu

o   rozhodnutí soudu

o   žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností

o   žádost zákonného zástupce dítěte

o   žádost dítěte

o   důvod přijetí dítěte do zařízení

o   záznamy o spolupráci zařízení s orgány SPOD, s dalšími orgány a institucemi, právnickými či      fyzickými osobami

o   záznam o zdravotním stavu dítěte, o zdravotnické péči a léčbě a o přijatých opatřeních ve        vztahu k dítěti s uvedením důvodu

o   kopie hlášení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, oddělení sociálně právní

                       ochrany dětí o tom, že dítě pobývá v ZDVOP

o   další údaje potřebné k výkonu SPOD (odchozí zprávy, záznamy z jednání s rodiči, záznamy       o úrazech, útěcích, apod.)

        Za spisovou dokumentaci zodpovídá k tomu určená sociální pracovnice, podklady pro

        spisovou dokumentaci zpracovávají všichni pracovníci plnící SPOD .

        Každý spis je veden pod značkou (č. j.).

 

Do dokumentace, která je o dítěti v ZDVOP vedena, může pracovník sám nahlédnout prostřednictvím pracovníka, který je zodpovědný za vedení dokumentace.

 

SITUACE SPOJENÉ S RIZIKEM PORUŠENÍ PRÁV A STŘETU ZÁJMŮ V OBLASTI DOKUMENTACE UŽIVATELE

 Možné formy porušování

 • Zneužívání informací o dítěti ve svůj prospěch
 • Podávání osobních informací o dítěti jiným lidem, úřadům (bez soudního rozhodnutí a svolení uživatele) nebo organizacím.
 • Uložení dokumentace uživatele v neuzamčených skříních.
 • Ponechání dokumentace uživatele na volně přístupném místě.

 

 Prevence

 • Veškerá dokumentace je zabezpečena proti neoprávněnému nahlížení a zneužití třetí osobou tak, že je uložena uzamykatelných skříní, od kterých mají klíče pouze oprávněné osoby.
 • Všichni zaměstnanci, mají podepsanou povinnou mlčenlivost před zahájením pracovního procesu.
 • Veškeré osobní údaje, s nimiž personál pracuje, eviduje, jsou zpracovávány s předchozím souhlasem těch, kterých se týkají.
 • Pracovníci se nebaví o dětech na veřejných místech.
 • Pracovníci nezneužívají informace o dětech.

 

 Řešení porušení práva v oblasti dokumentace uživatele

 

Porušení práva dítěte se řeší dle stupně závažnosti:

·      Pracovník je upozorněn na porušení pravidel.

·      Pohovor ředitele s pracovníkem porušujícím práva dítěte.

·      Písemné upozornění na nedodržování pravidel, porušení etických pravidel, vložení do osobního spisu pracovníka.

·      Při opakovaném porušení možné ukončení pracovního poměru dle zákoníku práce.

·      Při podezření na trestný čin – podání trestního oznámení.

 

 

 

 Kontrolní mechanismus

 

 

Kontrolní mechanismus je nastaven tak, že zaměstnanci mají možnost se kontrolovat navzájem, průběžnou kontrolu vykonává ředitel.

Při porušení některé z výše uvedené situace bude s daným pracovníkem jeho pochybení řešeno v rámci pracovně právních vztahů.

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Vyřizování a podávání stížností

 

 

Všechny stížnosti jsou pracovníky ZDVOP chápány jako výkon práva dítěte, nikoli jako útok, a jsou dobrým zdrojem informací o poskytované sociálně právní ochraně dítěte představující zpětnou vazbu.

Informace o pravidlech pro podávání a vyřizování stížností jsou dětem a rodičům poskytnuty již při žádosti o pobyt, při podepisování dohody o pobytu a dále dětem v průběhu pobytu v ZDVOP. Informace se předávají formou srozumitelnou pro žadatele či děti. Informace jsou poskytovány průběžně a opakovaně.

 Definice a pojmy

 1. Námět lze uplatnit formou:
 • připomínky – sdělení, které subjektivně není dítětem či rodičem vnímáno jako negativní či závažné, směřuje ke zlepšení, inovaci či doplnění činnosti ZDVOP. Připomínku k provozu lze podávat ústně či písemně.
 • podnětu – jedná se o návrh ze strany dítěte či rodiče, který by mohl přispět ke zlepšení kvality pobytu či jiné činnosti ve prospěch dítěte, zkvalitnění pracovních vztahů a řízení zařízení. Podněty lze podávat písemně i ústně.
 1. Stížnost je záporné vyjádření dítěte či rodiče:
 • k poskytované službě, její kvalitě či způsobu poskytnutí (služba je pro dítě omezující, porušuje jeho důstojnost nebo soukromí, dítě nemá jinou volbu, pobyt neuspokojuje jeho potřeby aj.)
 • k nevhodnému jednání nebo chování pracovníka v ZDVOP
 • stížnost lze podávat písemně na předepsaném formuláři s uvedením všech náležitostí. ZDVOP si vyhrazuje právo nezabývat se stížnostmi bez zřejmé specifikace problému či zájmu pisatele, stejně jako sdělením s vulgárním obsahem.

 

 ZPŮSOB PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A NÁMĚTŮ

Formy podávání stížnosti a námětů

Stížnost může podána několika způsoby:

 

·         ústně - ústní stížnost je možno podat kterémukoliv ze zaměstnanců ZDVOP nebo telefonicky na tel. č. 495 441 213. Zaměstnanec stížnost bez jakékoli změny obsahu zapíše do příslušného formuláře a předloží jej řediteli.

Telefonní kontakty pro stížnosti na konkrétní pracovníky:

        1. stížnost na pracovníky ZDVOP – ředitel ZDVOP 607 536 638

        2. stížnost na sociálního pracovníka ZDVOP – ředitel ZDVOP 607 536 638

        3. stížnost na ředitele – Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,                                                                                          500 03 Hradec Králové

 

·         písemně - na adresu     ZDVOP, Hrádecká 267, 503 15 Nechanice

·         elektronickou poštou - zaměstnanec, který kontroluje e-korespondenci, takto přijatou stížnost vytiskne a postupuje způsobem uvedeným při přijetí písemné stížnosti (e-mailová adresa: detskydomovnechanice@seznam.cz)

·         anonymně - k anonymním stížnostem je určena schránka u dveří vedení DD a ŠJ, ZDVOP Nechanice

                Schránka je určena pro vhazování vyplněných formulářů nebo vlastních listů, kterými                                 dítě podává námět či stížnost.  Dítě svoji stížnost/námět konkrétně, srozumitelně,                               čitelně popíše na papír nebo připravené formuláře, které jsou            k dispozici v ZDVOP

 Kdo může podat stížnost

                               Výše uvedené varianty může využít jednak dítě samotné, nebo prostřednictvím                           svého rodiče, zástupce (kterákoli třetí osoba nebo osoba blízká), která bude dítětem                             informována o předmětu stížnosti a podá stížnost za dítě.

 

 

Na co je možné podat stížnost

                Děti či jejich rodiče mají právo podávat stížnost, připomínky a podněty (§ 88,                                  písm. e) zákona č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).                     Podání stížnosti, připomínky či podnětu nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal, ani                       tomu,   v jehož zájmu byla podána, nejde-li o tutéž osobu. Podavatel nesmí být                     poškozen ve svých právech a oprávněných zájmech, a to ani v případě, kdy se např.                    jeho stížnost ukáže jako neodůvodněná. Na co je možné podat stížnost:

·         na porušování práv dítěte

·         na kvalitu nebo způsob poskytované služby.

 

 

 

 

Evidence stížnosti

Každá stížnost je zaznamenána do Evidenčního spisu, který je uložen u sociálního pracovníka, pod pořadovým číslem a sepsána na Formulář pro podávání stížností. Zaměstnanec, který přijme stížnost nebo námět (pokud nejde přímo o kompetentního pracovníka) je povinen informaci předat nejpozději do 24 hodin.

V případě ústních stížností, které byly vyřizovány např. telefonicky se zhotoví zápis, který obsahuje datum, jméno osoby, která stížnost podala, samotný předmět stížnosti, kdy ke kritizované události došlo, uvedou se případní svědci, jméno a funkce pracovníka, který zápis vyhotovil a toto vše zaměstnanec stvrdí svým podpisem. Kopie zápisu bude stěžovateli předána.

V případě, že zápis ústní formy podání stížnosti je učiněn v přítomnosti stěžovatele, pak jej podepíší obě zúčastněné strany. Pokud si to uživatel přeje, lze stížnost/námět vést anonymně.

Na každou stížnost je založena samostatná složka, která obsahuje všechny relevantní údaje a informace o tom, jakým způsobem byla stížnost/námět vyřízen, zda stěžovatel akceptoval způsob vyřízení nebo zda se případně odvolal. Údaje obsažené ve složce je třeba považovat za důvěrné.


 POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI A NÁMĚTŮ

Poskytovatel služeb je povinen reagovat na každou stížnost nebo námět. Forma reakce vyplývá z okolností. Řešení stížností má být neodkladné, nejdéle však do 28 dnů. Pokud je lhůta překročena, je třeba informovat o této skutečnosti a důvodech účastníky, zejména stěžovatele.

Stížnosti jsou pravidelně analyzovány na poradách pracovníků a jsou navrhovány postupy pro jejich řešení.

Postup při řešení stížnosti:

·         projednání stížnosti se všemi zúčastněnými stranami probíhá odděleně, aby byla zajištěna důvěrnost pro stěžovatele, o jednání se vede zápis, který všichni podepíší (v případě zájmu všech zúčastněných probíhá projednávání stížnosti společně)

·         v případě nutnosti se může k projednávání stížnosti přizvat odborník či nezávislý pozorovatel

·         nalezené řešení stížnosti, na které přistoupí všechny strany, je zapsáno a všichni jej stvrdí svým podpisem

Stěžující má právo vyžádat si o celém průběhu jednání kopie záznamů.

Postup pro vyřizování námětů

Námět je brán jako drobné upozornění, doplnění nebo návrh ze strany dítěte na změnu, který             by mohl přispět ke zlepšení kvality pobytu nebo jiné činnosti organizace ve prospěch dětí.

        Všechny náměty jsou evidovány v Evidenčním spisu. Tato evidence podléhá zákonu o ochraně             osobních údajů.

 

Postup pro vyřizování stížností

Pracovník ZDVOP, který stížnost přijal, ji následně předá řediteli ZDVOP, který rozhodne, kdo                bude stížnost řešit.

Stížnost nelze postoupit k vyřízení pracovníkovi, proti kterému směřuje nebo který by mohl   být zainteresován na způsobu vyřízení stížnosti. Pokud by hrozil střet zájmů nebo jiná            důvodná obava z podjatosti, může být vyřízením stížnosti pověřen jiný pracovník.

Směřuje-li stížnost vůči řediteli ZDVOP, musí být podstoupena zřizovateli KÚ – KHK.

Projednání stížnosti se všemi zúčastněnými stranami probíhá odděleně, aby byla zajištěna      důvěrnost pro stěžovatele, o jednání se vede zápis, který všichni podepíší (v případě zájmu   všech zúčastněných probíhá projednávání stížnosti společně).

V případě nutnosti se může k projednávání stížnosti přizvat odborník či nezávislý pozorovatel.

Nalezené řešení stížnosti, na které přistoupí všechny strany, je zapsáno a všichni jej stvrdí       svým podpisem. Po celou dobu jednání je brán zřetel na dovednosti uživatele a tomuto je                přizpůsobeno i výsledné sdělení.

Stěžující osoba má právo vyžádat si o celém průběhu jednání kopie záznamů.

Není-li možné nalézt shodu k dané věci, snaží se poskytovatel v maximální možné míře vzít     ohled na zájem uživatele, přihlíží však při tom k možnostem ZDVOP a jeho oprávněným             zájmům.

 

Principy vyřizování stížností

                Základní zásady, které zároveň slouží jako vodítka pro praktické řešení situací spojených       s podáváním a vyřizováním stížností:

 • bezpečí – vstřícnost při přijetí stížnosti, poskytnutí podpory a dostatku času při podávání stížnosti, ochrana před střety zájmů ze strany pracovníků, kteří stížnost vyřizují, ochrana před rizikem, že se stížnost obrátí proti stěžovateli
 • diskrétnost – ten, kdo žádost vyřizuje, jedná objektivně a spravedlivě
 • nezávislost – ten, kdo žádost vyřizuje, nesmí být ve střetu zájmů (emotivním, zodpovědnosti)
 • efektivita – rychlé prověření stížnosti s jasným závěrem
 • podpora – podpora nejen stěžovateli, ale i osobě, vůči které je stížnost namířena i tomu, kdo stížnost prověřuje (pracovní porada, supervize), podpora celého pracovního týmu.

Odvolání, stížnosti na vyřízení stížnosti

Proti výslednému řešení stížnosti se lze odvolat ke zřizovateli ZDVOP.

Kontakty pro další podání neřešené stížnosti:

        Krajský úřad Královéhradeckého kraje

        Odbor sociálních věcí

        Pivovarské náměstí 1245            

        500 03 Hradec Králové        

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/socialne-pravni-ochrana-deti

Veřejný ochránce práv                                                               Český helsinský výbor

Jelení 199/5                                                                                     Štefánikova 216/21

602 00 Brno                                                                             15000 Praha 5

www.ochrance.cz                                                                       www.helcom.cz

 

 

 

 Vyhodnocování stížnosti

Při navrhování a řešení stížností je stížnost vyhodnocována s ohledem na zvyšování kvality      poskytování služeb popř. na eliminování vzniku dalších stížností. Výsledky analýzy námětů a            stížností jsou tak aspektem hodnocení služby. Přijatá preventivní opatření jsou uvedena          v zápise z porady vedení včetně termínu realizace a odpovědné osoby.

Souhrnně jsou stížnosti hodnoceny jednou ročně v rámci hodnocení kvality a efektivity             poskytovaných služeb.

Ke stížnosti na konkrétního pracovníka bude doloženo jeho osobní vyjádření, přijaté opatření,              popř. sankce, které byly uděleny.

        Tímto je stanoven způsob shromažďování, zpracovávání a řešení stížností a námětů dětí          umístěných ve ZDVOP jejich rodičů či zákonných zástupců.

 

 

 

 

 

15. Rizikové, havarijní a nouzové situace

 

 

1.       Konkrétní postupy a řešení pro havarijní a nouzové situace

Pracovníci jsou v rámci školení a přípravy na výkon sociálně-právní ochrany dětí poučeni o        chování a postupech v případě nouzových a havarijních událostí. Postup pracovníka je určen              požadavkem na maximální péči o dítě, zajištění všech jeho potřeb s ohledem na oprávněné   zájmy dítěte a přihlédnutím k dané situaci. O každé této události přítomný pracovník        sepíše   zápis do Denního záznamu a předá informace řediteli a               ostatním pracovníkům ZDVOP

Při příjmu je dítě oproti podpisu seznámeno úměrně věku a jeho rozumovým schopnostem   s řešením krizových situací.

1.1   Požár

- postup pracovníka ZDVOP:

 1. vyvede děti do bezpečné vzdálenosti od požáru, na místo určené Plánem…
 2. oznámí požár na tísňovou linku 150 nebo 112
 3. použije hasicí přístroj

 

1.2   Únik vody

- postup pracovníka ZDVOP:

 1. uzavře hlavní uzávěr
 2. oznámí to řediteli

 

1.3   Výpadek elektrického proudu

- postup pracovníka ZDVOP:

 1. zkontroluje elektrický rozvaděč, vyhodí ho a znovu nahodí všechny pojistky
 2. nahodí hlavní elektrický rozvaděč
 3. pokud nadále výpadek trvá, oznámí událost ohlašovnu havárií ČEZ

Poruchová linka 840 850 860

 

1.4   Únik plynu

- postup pracovníka ZDVOP:

 postupuje na základě absolvovaného proškolení o bezpečnosti

1.  telefonuje na zákaznickou linku RWE 1239

1.5   Zapadnutí zámku dveří od pokoje, ve kterém je dítě

- postup pracovníka ZDVOP:

 1. zjistí, zda je dítě v pořádku, uklidňuje ho, vysvětluje mu, že oprava se vyřizuje
 2. pokud je to možné, zajistí, aby s uzamčeným dítětem stále někdo komunikoval (např. jiné dítě
 3. zavolá odbornou pomoc

 

1.6   Kolaps, úraz dítěte

- postup pracovníka ZDVOP:

 1. provede u dítěte první pomoc, uvede ho do stabilizované polohy a přivolá odbornou pomoc na telefonním čísle 155 nebo 112
 2. v případě menšího úrazu ošetří dítě, zavolá zdravotní sestru DD Nechanice

 

 

1.7   Urážky, výhružky ze strany dítěte

- postup pracovníka ZDVOP:

 1. vyhodnotí, zda výhružky jsou reálné
 2. podle způsobu ohrožení postupuje:

- výhružky sebevraždy, výhružky útoku na jinou osobu:             

·         snaží se dítě zklidnit změnou prostředí, odstraněním či přesunutím znepokojujících podnětů

·         pokud by došlo k ohrožení zdraví postup jako v bodě 2.9

1.8   Fyzické napadení dítěte dítětem

- postup pracovníka ZDVOP:

 1. přivolá na pomoc Policii ČR na tel. č. 158
 2. zavolá ředitele ZDVOP, psychologa
 3. snaží se uklidnit situaci a zabránit dalším možným hrozbám, např. napadeného a případně ostatní děti odvede do jiného pokoje, napadajícího izoluje od ostatních, dbá na bezpečí svoje a dětí

 

Postupy pro předcházení nouzovým a havarijním situacím

Nejdůležitější je prevence. Pro pracovníky každý rok je připraveno školení BOZP a PO. Dále    pracovníci, kteří pracují v ZDVOP spolu s dětmi 1x ročně nacvičují evakuaci osob z domu.             Děti jsou v průběhu roku pravidelně poučovány o havarijních a nouzových postupech            takovým způsobem, kterému nejvíce rozumí, tzn. rozhovorem, hrou, simulací situace. O              poučení je veden zápis v knize Denních záznamů.

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany

 

 

Účel

Účelem je stanovit jednotná a jasná hodnotící kritéria, která pomohou vyhodnotit       kvalitu poskytované sociálně-právní ochrany dítěte.

 

 

 PLÁN VYHODNOCOVÁNÍ KVALITY A EFEKTIVITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 

ZDVOP Nechanice dbá o to, aby se kvalita činnosti zařízení neustále zvyšovala. Kvalitu služeb hodnotí jak děti, tak i pracovníci, ale i rodiče, zákonní zástupci a pracovníci zainteresovaných                OSPOD

V tématech hodnocení se odráží smysl sociálně-právní ochrany dětí a její účinnost směrem     k dětem.

 

 

 

Popis hodnotící metody

Charakteristika hodnotících metody:

·         individuální plány - k hodnocení dochází průběžně, nebo při dosažení stanovených cílů či změně

·         monitoring spokojenosti dětí – vyhodnocení dotazníku (2x během pobytu)

·         stížnosti a podněty – počet, obsah a způsob vyřešení (hodnotí se na pravidelných poradách)

·         počet žádostí o pobyt, uzavřené dohody

·         mimořádné situace – o mimořádné události je neprodleně vyrozuměn přímý nadřízený a o situaci je sepsán podrobný záznam. Situace je vyhodnocena v nejbližším možném termínu

·         podněty, připomínky, stížnosti pracovníků – hodnotí se průběžně při poradách či  supervizí

·         spolupráce s jinými organizacemi – hodnotí se frekvence, účelnost, návaznost (2x ročně)

·         týmová kooperace – hodnotí se kvalita, vzájemná informovanost, jednota postupů, rovnost vzájemného přístupu (2x ročně)

·         monitoring názorů pracovníků OSPOD – zhodnocení při pohovoru a  v rámci individuálních plánů.

 

Indikátory

Sledovanými indikátory pro kvalitu činnosti ZDVOP jsou:

·         míra spokojenosti dětí, vyřešení jejich situace

·         zvyšování profesionální kompetence pracovníků

·         vytváření přátelského vztahu mezi dětmi a pracovníky

Techniky

Techniky zjišťování spokojenosti s kvalitou činnosti:

·         dotazníky

·         rozhovor

·         plnění individuálních plánů

·         evidence stížností a podnětů (sledování nových vyplývajících požadavků dětí)

·         kvalitativní zjišťování spokojenosti dětí na základě vlastního písemného vyjádření

·         diskuze

 

 

 

 

Komplexní vyhodnocení se provádí jednou ročně v rámci statistických údajů a zprávě za rok.

Za provádění a dílčí vyhodnocování zjištěných údajů je zodpovědný ředitel ZDVOP. Ten též     stanovuje, kdo z pracovníků bude provádět dílčí hodnocení s dětmi.

Za komplexní vyhodnocení je zodpovědný ředitel. Na základě toho pak stanoví způsob,            kterým se výsledky monitorování kvality budou následně promítat do podoby      poskytovaných služeb. Ředitel stanovuje způsob a frekvenci kontrol a hodnocení      kvality služby.

 

 

 

 

                Veškeré skutečnosti uvedené v dokumentu „Vnitřní řád ZDVOP, který je zpracován dle            ustanovení § 42a, odst. 1, písm. i, zákona 359/1999 Sb. jsou nedílnou součástí tohoto        dokumentu a naopak.

 

 

 

 

 

 

Nechanice dne 21. října 2013                                                                         PhDr. Luboš Holeček

                                                                                                                      ředitel ZDVOP při DD a ŠJ Nechanice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH:

 

1.Vnitřní řád ZDVOP Nechanice

2.Etický kodex pracovníků ZDVOP

3.Formulář příjmu dítěte do ZDVOP

4.Formulář žádost dítěte

5.Formulář žádost rodičů, dohoda o pobytu dítěte

6.Sdělení praktického lékaře

7.Individuální plán rozvoje pracovníka ZDVOP

8.Formulář stížnosti

9.Monitoring spokojenosti dítěte

10.Dificility  chování dětí

11.Postupy a techniky při diagnostikování

12.Denní záznam

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist